BUHAT 5

1Kundi may usa ka tawo nga ginngaranan nga Ananias kanay asawa ginngaranan nga Safira. Nagbaligya hiya hin iya hiagi, 2kundi gin-ibanan niya an kwarta nga palit hini para ha iya kalugaringon, ngan inuyonan ini han iya asawa. An salin ginhatag niya ngadto han mga apostoles. 3Nagsiring hi Pedro ha iya, “Ananias, kay ano nga tinmugot ka nga madaog ka ni Satanas ngan magbuwa ka han Espiritu Santo pinaagi hin pag-iban han kwarta nga palit han hiagi? 4San-o mo igbaligya an hiagi, ikaw an tag-iya hadto, ngan kahuman mo igbaligya, imo gihapon an kwarta. Sanglit kay ano man nga nakahunahuna ka hin pagbuhat hin sugad? Diri mga tawo an imo ginbuwaan kundi an Dyos!” 5Han pakabati gud la hini ni Ananias, natumba hiya ngan namatay. Duro an kahadlok han ngatanan nga nagpakabati hini. 6Dinmaop an mga batan-on nga kalalaken-an, ginputos an iya lawas, gindara hiya ha gawas, ngan iginlubong. 7Pag-agi hin mga tulo ka oras, sinmulod an iya asawa, kundi diri hiya maaram han nahinabo. 8Nagsiring hi Pedro ha iya, “Pagsumati ako: amo ba la ini an bayad han iyo hiagi nga iyo ginbaligya?” “Oo,” binmaton hi Safira, “amo la ito.” 9Sanglit nagsiring hi Pedro ha iya, “Kay ano nga ginsarihan man niyo nga duha an Espiritu han Ginoo? Aada pa yana ha porta an mga tawo nga naglubong han imo bana, ngan hira liwat an magdadara ha imo.” 10Natumba hiya dayon ha tiilan ni Pedro ngan namatay. Sinmulod an mga batan-on nga kalalaken-an ngan hinkit-an nira nga patay na hiya. Gindara hiya nira ha gawas ngan iginlubong sapit han iya bana. 11Duro gud an kahadlok han bug-os nga singbahan ngan han ngatanan nga nagpakabati hini. 12Ginbuhat han mga apostoles dida han mga tawo in damo nga mga milagro ngan mga urosahon. Nagkatirok an ngatanan nga mga magtinuohon didto han Balkon ni Solomon. 13Waray taga gawas han hugpo nga nagpasipara hin pagtampo ha ira bisan kon hitaas an pagtahod ha ira han mga tawo. 14Kundi nagtikadamo an mga tawo nga nahidugang han ira hugpo—kadam-an nga kalalaken-an ngan kababayen-an nga tinmoo han Ginoo. 15Tungod han ginbuhat han mga apostoles, iginggawas an mga magsakit ngadto han kadalanan, ngan ginpahigda hira ha mga bantayaw ngan mga banig, basi ha paglabay ni Pedro, malambongan na man la in bisan pira ha ira. 16Ngan nagkaabot in damo nga mga tawo tikang han kaburubungtohan nga hirani ha Jerusalem, dara an ira mga magsakit ngan an may-ada magraot nga espiritu, ngan nagkauupay ini hira ngatanan. 17Niyan an Labaw nga Padi ngan an ngatanan niya nga mga kaupod nga mga sakop han hugpo han mga Sadusiyo naawa hin duro han mga apostoles, sanglit nagkaurosa hira hin pagpugong ha ira. 18Gindakop nira an mga apostoles ngan iginsulod ha prisohan. 19Kundi hito ngahaw nga gab-i gin-abrehan hin usa nga anghel han Ginoo an mga portahan han prisohan ngan ginpagawas an mga apostoles, ngan nagsiring ha ira, 20“Kadto ngan tindog kamo didto ha Templo ngan pagsumati an mga tawo mahitungod hini nga bag-o nga kinabuhi.” 21Gintuman ini han mga apostoles, ngan han maagahon pa sinmulod hira han Templo ngan nagtikang hin pagtutdo. An Labaw nga Padi ngan han iya mga kaupod nagtawag han ngatanan nga katigurangan nga Judiyo ngadto hin usa nga katirok han Labaw nga Hukmanan. Niyan nagsugo hira hin pagkuha han mga apostoles ha prisohan basi umatubang ha ira. 22Kundi han pagkadto didto han mga opisyal, waray na didto an mga apostoles. Sanglit binmalik hira ngadto han Labaw nga Hukmanan ngan nagsumat, 23“Han pag-abot namon ha prisohan, hinkit-an namon nga trinangkahan ini hin maupay ngan binantayan an mga portahan han ngatanan nga mga gwardya; kundi han pag-abrehi na namon han mga portahan, waray namon hinkit-an nga tawo ha sulod!” 24Han pakabati hini han kapitan han mga gwardya han Templo, ngan han mga puno han kapadian, nahipausa hira kon ano an nahinabo han mga apostoles. 25Niyan inmabot in usa ka tawo nga nagsiring ha ira, “An mga tawo nga iyo ginpriso aadto na ha Templo nagtututdo han mga tawo!” 26Sanglit kinmadto ha Templo an kapitan upod an iya mga sakop, ngan gindakop nira an mga apostoles. Kundi waray hira gumamit hin kusog kay nahadlok hira nga bangin pagbatoon hira han mga tawo. 27Ginpasulod nira an mga apostoles, ginpaatubang han Labaw nga Hukmanan, ngan ginpakianhan hira han Labaw nga Padi. 28Nagsiring hiya, “Amon kamo gindid-an hin mahigpit nga diri kamo magtutdo ha ngaran hini nga tawo, kundi kitaa an iyo ginbuhat! Iginpasarang niyo ha bug-os nga Jerusalem an iyo pagturon-an, ngan karuyag pa niyo nga kami an pagbasolon han iya pagkamatay!” 29Binmaton hi Pedro ngan an iba nga mga apostoles, “Kinahanglan pagsugton namon an Dyos, diri an mga tawo. 30Nagbanhaw kan Jesus an Dyos han amon kaapoy-apoyan kahuman niyo pataya hiya pinaagi hin pagraysangan ha iya ha kros. 31Ngan ginbanhaw hiya han Dyos ngadto ha iya tuo sugad nga Pangulo ngan Magtaralwas, hin paghatag ha mga tawo han Israel hin higayon hin pagbasol, ngan basi mapasaylo an ira mga sala. 32Mga saksi kami hini nga mga butang—kami ngan an Espiritu Santo nga amo an hatag han Dyos hadton mga nagsusugot ha iya.” 33Han pakabati hini han mga kaapi han Labaw nga Hukmanan, uraura gud an ira kasina, nga karuyag nira ipapatay an mga apostoles. 34Kundi tinmindog in usa ha ira, usa nga Parisiyo nga ginngaranan nga Gamaliel, usa nga magturutdo han Balaod, nga tinahod kaupay han ngatanan nga mga tawo. Nagsugo hiya nga pagawson anay an mga apostoles, 35ngan ginsiring niya an Labaw nga Hukmanan: “Mga taga-Israel, panginano kamo hin maupay han iyo pagbubuhaton hini nga mga tawo. 36May-ada hadto tawo nga Teudas an ngaran, nga napadako nga pagkatawo, ngan tinmampo ha iya in mga upat ka gatos nga mga tawo. Kundi ginpatay hiya ngan nagkaburublag an ngatanan niya nga mga sakop, ngan nakawang an iya panlimbasog. 37Ha panahon liwat han pagsensos pinmakita hi Judas nga taga-Galilea, ngan nakakabig hiya hin damo nga mga tawo, kundi ginpatay liwat hiya ngan nagkaburublag an ngatanan niya nga mga sakop. 38Sanglit sugad hini yana nga hinabo, nasiring ako ha iyo nga ayaw kamo paghilabot hini nga mga tawo. Pabay-i niyo hira kay kon kanan tawo la ini nga ira ginlarang ngan ginbuhat, makakawang gud ini. 39Kundi kon tikang sa Dyos ini, diri gud kamo makakadaog ha ira. Masabot pa la kamo nga nakikig-away kamo han Dyos!” Ginsunod han Labaw nga Hukmanan an sagdon ni Gamaliel. 40Ginpasulod nira an mga apostoles, iginpalatob ini nira, ngan ginsugo hira nga diri na gud magwali ha ngaran ni Jesus; ngan katapos ginbuhian hira. 41Han pagbaya na han mga apostoles han Labaw nga Hukmanan, maglipayon gud hira kay an Dyos nag-isip ha ira nga takos hin pag-antos hin mga pakaalo tungod han ngaran ni Jesus. 42Ngan nagpadayon hira kada adlaw didto ha Templo ngan ha mga balay han mga tawo hin pagtutdo ngan pagwali han Maupay nga Sumat mahitungod kan Jesus nga Mesiyas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\