BUHAT 6

1Waray pag-iha, han nagtitikadamo na an mga tinun-an, nagkamay-ada larolantugi an mga Judiyo nga Griego an yinaknan kontra han mga tuminungnong nga Judiyo. Nagkamay-ada pag-uba an mga Judiyo nga Griego an yinaknan kay napapasibay-an an ira mga balo nga kababayen-an han adlaw-adlaw nga panhatag han ira garastohon nga kwarta. 2Sanglit gintirok han dose nga mga apostoles an bug-os nga hugpo han mga magtinuohon ngan ginsiring hira, “Diri maupay para ha amon nga bayaan namon an pagwali han pulong han Dyos tungod hin panimangno hin mga butang bahin hin salapi. 3Sanglit, kabugtoan, pagpili kamo dida ha iyo hin pito ka tawo nga maupay an kinabuhi ngan puno han Espiritu Santo ug kinaadman, ngan itatapod namon ha ira ini nga buruhaton. 4Tungod hini magagamit namon an amon bug-os nga panahon hin pag-ampo ngan pagwali.” 5Naruyagan han bug-os nga hugpo an iginlarang han mga apostoles, sanglit ginpili nira hi Esteban nga puno hin pagtoo ngan han Espiritu Santo, ngan hira Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, ug Nicolas na taga-Antioquia, usa nga Hentil nga nakabig ngadto ha tuluohan han mga Judiyo. 6Gindara hira han hugpo ngadto han mga apostoles, ngan an mga apostoles nag-ampo ngan nagpandong han ira mga kamot ha ira. 7Ngan nagpadayon paglurab an pulong han Dyos. Nagtikadamo an mga magtinuohon ha Jerusalem ngan kadam-an nga kapadian nga Judiyo in tinmampo. 8Hi Esteban nga usa ka tawo nga puno han grasya ug gahom han Dyos nagbuhat hin dagko nga mga milagro ngan mga urosahon dida han mga tawo. 9Kundi sinmupak ha iya in mga tawo nga kaapi han sinagoga han ginngangaranan nga Talwas nga mga tawo, nga may mga Judiyo nga taga-Cirene ngan taga-Alejandria. Nakiglantugi kan Esteban hira ngan iba pa nga mga Judiyo nga taga-Cilicia ngan taga-Asia. 10Kundi an Espiritu naghatag kan Esteban hin dako nga kinaadman, sanglit waray gud hira makakabaton ha iya. 11Sanglit nagsuhol hira hin mga tawo hin pagpasiring, “Nakabati kami ha iya nga nagpapakaraot kan Moises ngan han Dyos!” 12Dida hini nga paagi gintukso nira hin kasina kan Esteban an mga tawo, an katigurangan, ngan an mga magturutdo han Balaod. Gindakop nira hi Esteban ngan gindara ngadto ha atubangan han Labaw nga Hukmanan. 13Niyan ginpasulod nira in mga tawo hin pagbuwa kontra ha iya. Nagsiring ini hira, “Pirme nagyiyinakan ini nga tawo kontra han aton baraan nga Templo ngan han Balaod ni Moises. 14Nakabati kami nga nagsiring hiya nga pagrurub-on hini nga Jesus nga taga-Nazaret ini nga Templo ngan pagliliwaton an ngatanan nga mga turumanon nga iginbilin ni Moises ha aton!” 15Tinmutok kan Esteban an ngatanan nga nalingkod ha Labaw nga Hukmanan ngan kinmita hira nga an nawong ni Esteban sugad hin nawong hin usa nga anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\