BUHAT 7

1Nagpakiana kan Esteban an Labaw nga Padi, “Matuod ba ini?” 2Nagbaton hi Esteban: “Kabugtoan ngan mga ginikanan, pamatii ako niyo! Han waray pa hi Abraham nga aton ginikanan pag-ukoy didto ha Haran, nagpakita ha iya an Dyos han Kagamhanan didto ha Mesopotamia. 3Ngan ginsiring hiya, ‘Bayai an imo panimalay ngan an imo nasod ngan kadto han tuna nga igpapakita ko ha imo.’ 4Sanglit binayaan niya an tuna han Caldea ngan nag-ukoy hiya didto ha Haran. Han kamatay han amay ni Abraham, ginpabalhin hiya han Dyos nganhi hini nga tuna nga inuokyan niyo yana. 5Waray pa hadto maghatag an Dyos kan Abraham hin bisan ano nga bahin hito nga tuna, nga iya kalugaringon nga bahin, bisan na man la usa ka dangaw nga tuna. Kundi nagsaad an Dyos nga ighahatag ini ha iya, ngan hiya na ngan an iya mga sumurunod an magtatag-iya hini. Waray pa mga anak hi Abraham han pagsaad han Dyos hini. 6Amo ini an siring han Dyos ha iya: ‘Mag-uokoy an imo mga tulin didto ha langyaw nga tuna diin magigin mga oripon ngan pagraraogdaogon hira sulod hin 400 ka tuig. 7Kundi sisirotan ko an mga tawo nga pagsisirbehan nira, ngan katapos, magawas hira hito nga tuna ngan magsisingba hira ha akon dinhe hini nga dapit.’ 8Ngan iginhatag han Dyos kan Abraham an seremonyas han pagtori sugad nga tigaman han ginsabotan. Sanglit gintori ni Abraham hi Isaac ha ikawalo ka adlaw tikang hiya matawo; gintori liwat ni Isaac hi Jacob, ngan gintori ni Jacob an iya dose nga mga anak nga kalalaken-an nga amo an mga patriyarka. 9“Naawa kan Jose an mga anak nga kalalaken-an ni Jacob ngan iginbaligya nira hiya nga oripon didto ha Ehipto. Kundi nag-upod ha iya an Dyos, 10ngan nagtalwas ha iya han ngatanan nga kakurian niya. Han pag-atubang ni Jose kan Paraon nga hadi han Ehipto, gintagan hiya han Dyos hin maupay nga ginawian ug kinaadman. Ginhimo ni Paraon hi Jose nga gobernador han nasod ngan han hadianon nga panimalay. 11Niyan nagkamay-ada kagutom ha bug-os nga Ehipto ngan ha Canaan, nga nakahatag hin dako nga kakurian, ngan waray sadang makaon an aton mga kaapoy-apoyan. 12Sanglit han pakabati ni Jacob nga may trigo didto ha Ehipto, ginsugo niya ngadto an iya mga anak nga aton kaapoy-apoyan. Amo adto an ira syahan nga pagduaw. 13Han ikaduha nira nga pagkadto, nagpakilala hi Jose han iya kabugtoan, ngan nakilala ni Paraon an panimalay ni Jose. 14Sanglit nagpatugon hi Jose kan Jacob nga amay niya, nga pakadtoon ha Ehipto hiya ngan an bug-os niya nga panimalay; 75 ka tawo hira ngatanan. 15Ngan kinmadto hi Jacob ha Ehipto diin namatay hiya ngan an iya mga anak. 16Gindara an ira mga lawas ngadto ha Siquem ngan iginlubong hira didto han lubnganan nga ginpalit ni Abraham tikang han panimalay ni Hamor. 17“Han tikahirani na an panahon hin pagtuman han Dyos han iginsaad niya kan Abraham, nagdamo na hin duro an aton mga tawo didto ha Ehipto. 18Niyan may sinmaliwan hin paghadi ha Ehipto nga diri nakilala kan Jose. 19Ginlimbongan niya an aton kaapoy-apoyan ngan iya ginraogdaog hira, ngan ginpirit hira hin pagbutang ha gawas han ira mga balay han ira mga minasus-an basi ini hira magkamatay. 20Hini manta nga panahon natawo hi Moises, usa nga bata nga makalilipay gud pagkit-on. Sulod hin tulo ka bulan ginmangnoan hiya han iya mga kag-anak didto han ira balay. 21Ngan han pagbutangan na ha iya ha gawas han balay, gin-angkon ngan ginmangnoan hiya han anak nga babaye ni Paraon sugad hin iya kalugaringon nga anak. 22Gintutdoan hi Moises han ngatanan nga kinaadman han mga taga-Ehipto, ngan nagin bantogan hiya ha pulong ug ha buhat. 23“Han 40 na ka tuig an edad ni Moises naghunahuna hiya hin pagduaw han iya mga igkasi-Israelita. 24Hinkit-an niya in usa ha ira nga ginkakastigo hin Ehiptohanon; sanglit inugopan ini niya ngan ginpatay niya an Ehiptohanon. ( 25Naghunahuna hiya nga makakasabot an iya kalugaringon nga mga tawo nga gagamiton hiya han Dyos hin pagtalwas ha ira; kundi waray hira makasabot.) 26Han pagkabuwas, hinkit-an niya in duha nga Israelita nga nag-aaway ngan gintinguha niya hin pagtuhay ha ira. Nagsiring hiya, ‘Mga sangkay ko, pamatii daw ako niyo! Magbugto la kamo; kay ano nga nag-aaway man kamo?’ 27Kundi an nagkakastigo han iya kaaway nagtikwang la kan Moises ngan nagpakiana, ‘Hin-o an naghimo ha imo nga punoan ngan maghurukom ha amon? 28Buot mo ba patayon ako sugad han pagpatay mo han Ehiptohanon kakulop?’ 29Han pakabati hini ni Moises, pinmalagiw hiya ha Ehipto ngan nag-ukoy didto ha tuna han Madian. Didto magkamay-ada hiya duha nga anak nga lalake. 30“Pag-agi hin 40 ka tuig, nagpakita kan Moises in usa nga anghel dida hin naglalaga nga tanom, didto ha kamingawan hirani han Bukid Sinai. 31Nahipausa hi Moises han iya hinkit-an, ngan hinmarani hiya han tanom hin pag-usisa. Kundi hinbatian niya an tingog han Ginoo nga nasiring, 32‘Amo ako an Dyos han imo kaapoy-apoyan, an Dyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob.’ Kinmurog hi Moises hin kahadlok ngan waray na mangahas hin pagkita. 33Nagsiring ha iya an Ginoo, ‘Hukasa an imo mga sandalyas kay baraan nga tuna an imo tinitindogan. 34Hinkit-an ko an mapait nga pag-antos han akon mga tawo didto ha Ehipto, ngan hinbatian ko an ira mga araba, sanglit linmusad ako hin pagtalwas ha ira. Hala na, ipapadara ko ikaw ngadto ha Ehipto.’ 35“Amo ini nga Moises an iginsalikway han mga tawo han Israel ngan ginpakianhan, ‘Hin-o an naghimo ha imo nga punoan ngan maghurukom ha amon?’ Amo hiya an ginsugo han Dyos nga punoan ngan magtaralwas han mga tawo nga binuligan han anghel nga nagpakita ha iya dida han naglalaga nga tanom. 36Nangulo hiya han mga tawo hin paggawas ha Ehipto ngan nagbuhat hiya hin mga milagro ngan mga urosahon didto ha Ehipto ngan ha Dagat nga Pula, ngan didto ha kamingawan sulod hin 40 ka tuig. 37Amo ini nga Moises an nagsiring ha mga tawo han Israel, ‘Magpapadara ha iyo an Dyos hin manaragna sugad han pagpadara niya ha akon, ngan magigin usa hiya han iyo kalugaringon nga mga tawo.’ 38Amo ini hiya an kaupod han mga tawo han Israel nga nagkatirok didto ha kamingawan; didto hiya kaupod han aton kaapoy-apoyan ngan han anghel nga nagyakan ha iya didto ha Bukid Sinai. Kinarawat niya an buhi nga mga mensahe han Dyos basi ihatag ha aton. 39“Kundi nagdumiri hin pagsugot ha iya an aton kaapoy-apoyan. Ginsalikway nira hiya ngan karuyag nira makabalik unta ngadto ha Ehipto. 40Sanglit ginsiring nira hi Aaron, ‘Ighimo kami hin mga diyosdiyos nga mag-uuna ha amon. Diri kami maaram kon ano an nahinabo hadto nga Moises nga nagpagawas ha amon tikang ha Ehipto.’ 41Ngan naghimo hira hin diyosdiyos nga hitsora hin lalaki nga baka; ginhalaran nira ini, ngan nagrayhak hira hin pagsaurog han ira ngahaw ginhimo. 42Sanglit tinalikdan hira han Dyos ngan ginpasagdan nga magsingba han mga kabiton-an ha kalangitan, sumala han iginsurat ha basahan han mga manaragna nga nasiring: ‘Katawhan han Israel! Diri adto para ha akon nga nag-ihaw ngan naghalad kamo hin kahayopan sulod hin 40 ka tuig didto ha kamingawan. 43Tulda adto han diyosdiyos nga hi Molok nga iyo gindara, ngan an ladawan han iyo bitoon nga diyosdiyos nga hi Refan; mga ladawan hira nga ginhimo niyo basi pagsingbahon. Sanglit ipabibihag ko kamo ngadto ha unhan pa han Babilonia.’ 44“An aton kaapoy-apoyan may-ada didto ha kamingawan Tulda diin nagpapakita an Dyos. Ginhimo adto ni Moises sugad han iginsiring han Dyos ha iya, sumala han surubdan nga iginpakita ha iya han Dyos. 45Niyan gindara han aton kaapoy-apoyan ini nga Tulda nga ira kinarawat tikang han ira mga ginikanan ha ira pag-upod-upod kan Josue ngan pagtag-iya han tuna nga ira naagaw tikang han mga nasod nga gintabog han Dyos dida han ira pagsulong. Ngan nagpabilin didto an Tulda tubtob han panahon ni David. 46Nakalipay han Dyos hi David, ngan naghangyo hiya han Dyos nga tugotan hiya hin pagtindog hin urokyan han Dyos ni Jacob. 47Kundi hi Solomon na an nagtindog hini nga balay. 48“Kundi diri nag-uokoy an Labi ka Harangdon nga Dyos ha mga balay nga gintindog hin mga tawo; sumala han siring han manaragna: 49‘An langit amo an akon trono, nasiring an Ginoo, ngan an tuna amo an taramakan han akon mga tiil. Ano nga balay an iyo hihimoon para ha akon? Hain man an dapit nga akon pag-uokyan? 50Diri ba ako ngahaw an naghimo hini ngatanan nga mga butang?’ 51“Pagkamatig-a han iyo mga ulo! Pagkadiri matinuohon han iyo mga kasingkasing! Pagkabungol niyo han mensahe han Dyos! Pareho gud kamo han iyo mga ginikanan: dayuday sinusupak niyo an Espiritu Santo! 52May-ada ha manaragna nga waray pagpakurii han iyo mga ginikanan? Ginpatay nira an mga surugoon han Dyos nga hadto pa nagpahibaro mahitungod han pag-abot han iya matadong nga Surugoon. Ngan yana iyo ginlingo ngan ginpatay hiya. 53Hi kamo an kinmarawat han Balaod han Dyos nga iginhatag pinaagi hin mga anghel, kundi waray ini niyo pagtumana!” 54Han namamati kan Esteban an mga sakop han Labaw nga Hukmanan, duro gud an ira kasina ngan nanligot an ira mga ngipon tungod hin kapungot ha iya. 55Kundi hinmangad ha langit hi Esteban nga puno han Espiritu, ngan nakita niya an himaya han Dyos ngan hi Jesus nga natindog ha tuo han Dyos. 56Nagsiring hiya, “Kitaa, nakita ako nga nabuksan an langit ngan an Anak han Tawo nga natindog ha tuo han Dyos!” 57Sinagpo han ira mga kamot an ira mga talinga upod in paggoliat, ngan nagdurungan hira ngatanan hin pagdasmag ha iya. 58Ginlabog hiya nira ngadto ha gawas han syudad, ngan didto ginbato hiya. Iginbutang han mga saksi an ira mga kurugpos ha tiilan hin usa nga batan-on nga Saulo an ngaran. 59Ginbinato nira hi Esteban samtang nag-aampo hiya han Ginoo nga nasiring, “Ginoo nga Jesus, karawata an akon espiritu!” 60Linmuhod hi Esteban ngan ginmoliat, “Ginoo! Ayaw ini hira pagsalaa hini nga ira ginbuhat!” Kahuman niya pagyakan hini, namatay hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\