BUHAT 8

1Hito manta nga adlaw nagtikang hin pag-antos hin mabangis nga pagpakurii an singbahan ha Jerusalem. Nagkaburublag an ngatanan nga mga magtinuohon, labot han mga apostoles, ngadto han mga lalawigan ha Judea ug ha Samaria. 2Ginlubong hi Esteban hin pira nga mga tawo nga mag-inampoon, ngan nagmasulub-on gud hira tungod hin dako nga pagkabido nira ha iya. 3Kundi gintinguha ni Saulo hin pagpukan han singbahan; ginbalaybalay niya hin pagsiksik han mga magtinuohon nga lalake ug babaye, ngan iya ini hira gindanas ngan ginsulod ha prisohan. 4An nagkaburublag nga mga magtinuohon napakadto ha magkalainlain nga dapit ngan nagpasangyaw han mensahe. 5Kinmadto hi Felipe ha syudad ha Samaria ngan didto iginwali niya ha mga tawo an Mesiyas. 6Namati hin maupay an mga tawo han iginsiring ni Felipe. Namati hira ha iya, ngan nakakita hira han mga milagro nga iya ginbuhat. 7Nagkagawas nga naggogoliat an magraot nga mga espiritu tikang hin damo nga mga tawo. Damo nga mga paralitiko ngan mga piay in nagkauupay. 8Sanglit nagkamay-ada dako nga kalipay ha bug-os nga Samaria. 9Nag-ukoy didto hadto nga syudad in usa ka tawo nga ginngaranan nga Simon. Nakapahiburong hiya han mga Samaritano sulod hin pira ka panahon tungod han iya salamangka. Nagpatoo hiya nga gamhanan hiya, 10ngan pinamatian gud hiya han ngatanan nga mga tawo han katilingban. Nagsiring hira, “Amo hiya an gahom han Dyos nga ginngangaranan, ‘An Dako nga Gahom’.” 11Sulod hin maiha nga panahon nakapahiburong hiya ha ira tungod han iya salamangka, sanglit pinamatian gud hiya nira. 12Kundi han pagtoo na nira han iginsangyaw ni Felipe mahitungod han Maupay nga Sumat han Ginhadian han Dyos ngan han ngaran ni Jesu-Cristo, ginbunyagan hira, kalalaken-an ngan kababayen-an. 13Tinmoo man liwat hi Simon, ngan kahuman pagbunyagi ha iya, nag-upodupod hiya kan Felipe. Ngan nahipausa hiya han pakakita niya han mga urosahon ngan mga milagro nga ginbuhat. 14Han pakabati han mga apostoles ha Jerusalem nga kinmarawat han pulong han Dyos an mga tawo ha Samaria, iginpadara nira hi Pedro ug Juan ngadto ha ira. 15Han pag-abot nira, nag-ampo hira para han mga magtinuohon basi makarawat nira han Espiritu Santo. 16Kay waray pa man kumunsad an Espiritu Santo ha bisan usa ha ira; ginbunyagan la hira ha ngaran han Ginoo nga Jesus. 17Niyan iginpandong nira Pedro ug Juan an ira mga kamot ha ira, ngan kinarawat nira an Espiritu Santo. 18Hinkit-an ni Simon nga iginhatag ha mga tawo an Espiritu Santo dida han pagpandongi ha ira han mga kamot han mga apostoles. Sanglit ginhugay niya hin salapi hira Pedro ug Juan, 19ngan ginsiring, “Tagi man ako niyo hini nga gahom, basi bisan hin-o an akon pagpandongan, makarawat liwat han Espiritu Santo.” 20Kundi ginbaton hiya ni Pedro, “Maghikaraot unta ikaw upod an imo kwarta tungod han imo paghunahuna nga mapapalit mo hin kwarta an hatag han Dyos! 21Waray ka bahin o labot han amon buruhaton kay diri matadong an imo kasingkasing ha atubangan han Dyos. 22Sanglit pagbasoli ini nga maraot mo nga panuyo, ngan pag-ampo ha Ginoo nga pasayloon ka tungod han imo pakahunahuna hin sugad hini. 23Kay kinikita ko nga duro gud an imo kaawa ngan napripriso ka han sala.” 24Nagsiring hi Simon kanda Pedro ug Juan, “Alayon hin pag-ampo ha akon ngadto ha Ginoo basi an mga butang nga ginyakan niyo diri mahinabo ha akon!” 25Katapos nira pagpamatuod ngan pagsangyaw han mensahe han Ginoo, binmalik ha Jerusalem hira Pedro ug Juan. Iginwali liwat nira an Maupay nga Sumat ha damo nga mga baryo han Samaria nga ira inagian. 26Nagsiring kan Felipe in usa nga anghel han Ginoo, “Pag-andam ngan kadto ha timogan, ha dalan nga tikang ha Jerusalem tipakadto ha Gaza.” (Diri na ginagamit ini nga dalan.) 27- 28Sanglit nag-andam hi Felipe ngan kinmadto. Niyan may usa nga yunuko nga taga-Etiopia nga tipauli na. Usa hiya nga importante nga opisyal ug tisurero ni Candace o Rayna han Etiopia. Kinmadto hiya ha Jerusalem hin pagsingba han Dyos, ngan nagtitipauli na nga sakay han iya karuwahe. Samtang nagsasakay hiya, nagbibinasa hiya han basahan nga sinurat ni Isaias nga manaragna. 29Nagsiring kan Felipe an Espiritu Santo, “Kadtoa ngan duoka ito nga karuwahe.” 30Dinmalagan hin paghirani hi Felipe ngan hinbatian niya nga nagbabasa an yunuko han basahan ni manaragna Isaias. Niyan nagpakiana hi Felipe ha iya, “Nakakasabot ka ba han imo ginbabasa?” 31Nagbaton an opisyal, “Uunanhon ko hin pakasabot kon waray magtutdo hini ha akon?” Ngan ginhangyo niya hi Felipe nga sumakay han karuwahe sapit ha iya. 32Amo ini an bahin han Kasuratan nga iya ginbabasa: “Sugad hiya hin karnero nga gindara basi pag-ihawon. Sugad hiya hin nati nga karnero nga waray aringasa kon gin-aarotan. 33Ginpakaalohan hiya ngan waray tagi hin katadongan. Waray makakagsumat mahitungod han iya katulinan, kay natapos na man an iya kinabuhi dinhe ha tuna.” 34Nagsiring kan Felipe an opisyal, “Sumati ako kon hin-o an hinnanabihan hini han manaragna. Hiya ba, o lain ba nga tawo?” 35Sanglit gin-asoyan hiya ni Felipe han Maupay nga Sumat mahitungod kan Jesus tikang gud dinhe hini nga bahin han Kasuratan. 36Samtang nagpapadayon hira ha dalan, inmabot hira hin dapit nga may-ada tubig, ngan nagsiring an opisyal, “Iini na in tubig; ano pa man in nakakaulang hin pagbunyag ha akon?” ( 37Nagsiring ha iya hi Felipe, “Mabubunyagan ka kon kinasingkasing gud an imo pagtoo.” Binmaton hiya, “Oo, natoo ako nga hi Jesu-Cristo amo an Anak han Dyos.”) 38Ginpaukoy han opisyal an karuwahe, linmugsong hira Felipe ngan an opisyal ngadto han tubig, ngan ginbunyagan hiya ni Felipe. 39Han paghaw-as nira han tubig, gindara hi Felipe han Espiritu han Ginoo ngan waray na hiya hikit-i han opisyal. Kundi nagpadayon hin pagsakay nga malipayon an opisyal. 40Nakasabot na la hi Felipe nga nakadto na hiya ha Azoto. Nagpadayon hiya ngadto ha Cesarea ngan nagwali hiya han Maupay nga Sumat ha kada bungto nga iya inagian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\