BUHAT 9

1Hini nga panahon nagpadayon hi Saulo han iya mapintas nga mga panarhog hin pagpatay han mga tinun-an han Ginoo. Kinmadto hiya han Labaw nga Padi, 2ngan nangaro hin mga surat nga magpapakilala ha iya didto ha mga sinagoga han mga Judiyo ha Damasco, basi kon hiagian niya didto in bisan hin-o nga lalake o babaye nga mga sakop han Dalan han Ginoo, makakahimo hiya hin pagdakop ngan ibabalik niya ngadto ha Jerusalem. 3Han nagtitikahirani na hi Saulo han syudad han Damasco, tigda la nga nalukop hiya hin kapawa nga tikang ha langit. 4Natumba hiya ngan hinbatian niya in tingog nga nasiring ha iya, “Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako?” 5Nagpakiana hiya, “Hin-o ka ba, Ginoo?” Binmaton an tingog, “Amo ako hi Jesus nga imo ginpapakurian. 6Buhat ngan pakadto ha syudad, ngan didto pagsusumatan ka kon ano an imo pagbubuhaton.” 7An mga tawo nga kaupod ni Saulo waray makagkiwa ug makagtingog; hinbatian nira an tingog kundi waray nira hinkit-an nga tawo. 8Binmuhat hi Saulo ngan ginpukrat niya an iya mga mata, kundi waray na hiya makakita, sanglit gintugwayan hiya ngan gindara hiya nira ngadto ha Damasco. 9Sulod hin tulo ka adlaw waray hiya pakakita, ngan hito nga panahon waray hiya kumaon o uminom. 10May-ada didto ha Damasco usa nga tinun-an nga Ananias an ngaran. Pinaagi hin panan-awon nagsiring ha iya an Ginoo, “Ananias!” Ngan binmaton hiya, “Iini ako, Ginoo.” 11Nagsiring ha iya an Ginoo, “Pag-andam ngan pakadto ha Matadong nga Dalan ngadto han balay ni Judas ngan pagpakiana mahitungod hin usa ka tawo nga taga-Tarsos, nga Saulo an ngaran. Nag-aampo hiya. 12Samtang nag-aampo hiya, hinkit-an niya ha usa nga panan-awon in usa ka tawo nga Ananias an ngaran nga sinmulod ngan iginpandong an iya mga kamot ha iya, basi makakita na liwat hiya.” 13Binmaton hi Ananias, “Ginoo, damo na in nagsumat ha akon mahitungod hini nga tawo, mahitungod han ngatanan nga magpakaharadlok nga ginbuhat niya ha imo mga tawo didto ha Jerusalem. 14Ngan kinmanhi hiya ha Damasco dara in gahom tikang han mga puno han kapadian, hin pagdakop han ngatanan nga natawag han imo ngaran.” 15Kundi nagsiring ha iya an Ginoo, “Kadto na, kay ginpili ko hiya hin pagsirbe ha akon, ha pagpakilala han akon ngaran ha mga Hentil ngan mga hadi, ngan sugad man ha mga tawo han Israel. 16Ngan ako ngahaw an magpapakita ha iya han ngatanan nga iya pag-aantoson tungod ha akon.” 17Sanglit kinmadto hi Ananias han balay ngan iginpandong kan Saulo an iya mga kamot. Nagsiring hiya, “Bugto Saulo, ginsugo ako han Ginoo—ni Jesus ngahaw nga pinmakita ha imo dida ha dalan han imo pagtipakanhi. Ginsugo ako niya basi makakita ka na liwat ngan mapuno ka han Espiritu Santo.” 18Nagkataktak dayon in sugad hin mga hingbis hin isda tikang han mga mata ni Saulo, ngan nakakita na liwat hiya. Binmuhat hiya ngan ginbunyagan; 19ngan kahuman han iya pagkaon, nagmakusog hiya. Nagpabilin hi Saulo upod han mga magtinuohon didto ha Damasco sulod hin pira ka adlaw. 20Kinmadto dayon hiya ha mga sinagoga ngan nagwali nga hi Jesus amo an Anak han Dyos. 21Nanhipausa an ngatanan nga nakabati ha iya ngan nagpakiana, “Diri ba amo ini an tawo didto ha Jerusalem nga nagpinamatay han ngatanan nga nagtatawag han ngaran ni Jesus? Ngan diri ba kinmanhi hiya para hini gud nga tuyo: hin pagdakop ngan pagdara ha ira ngadto han mga puno han kapadian?” 22Kundi nagdugang pa gud hin kamadasigon an pagwali ni Saulo, ngan marig-on kaupay an iya mga pagmatuod nga hi Jesus amo an Mesiyas. Sanglit waray gud nakabaton ha iya an mga Judiyo nga nag-ukoy didto ha Damasco. 23Paglabay hin damo nga mga adlaw, nagkatirok an mga Judiyo ngan naglarang hira hin pagpatay kan Saulo; 24kundi hinbaroan ini niya. Ginbantayan nira adlaw gab-i an mga portahan han syudad basi patayon hiya. 25Kundi usa ka gab-i ginkuha hi Saulo han iya mga sakop ngan gintunton hiya, sulod hin alat, ngan ginpalusot hiya ha buho han pader. 26Kinmadto hi Saulo ha Jerusalem ngan nagtinguha hiya hin pagtampo han mga magtinuohon. Kundi waray hira tuod nga tinun-an na hiya, sanglit nagkahadlok hira ngatanan ha iya. 27Niyan ginbuligan hiya ni Bernabe ngan gindara hiya ngadto han nga apostoles. Iginsaysay ha ira ni Bernabe mahitungod han pakakita ni Saulo han Ginoo didto ha dalan ngan han pakighimangraw ha iya han Ginoo. Ginsumatan liwat niya hira han kaisog ni Saulo hin pagwali ha ngaran ni Jesus didto ha Damasco. 28Sanglit nagpabilin hi Saulo upod ha ira, ngan nagsudoy hiya han bug-os nga Jerusalem diin nagwali hiya nga madasigon han ngaran han Ginoo. 29Nakigkarokayakan ngan nakiglantugi liwat hiya han mga Judiyo nga Griego an pinulongan, kundi gin-iparatay lugod hiya nira. 30Han paghibaro han mga magtinuohon mahitungod hini, gindara nira hi Saulo ngadto ha Cesarea, ngan ginpakadto hiya ha Tarso. 31Tungod hini nagkamay-ada kalinaw an singbahan ha bug-os nga Judea, Galilea, ug Samaria. Pinaagi han bulig han Espiritu Santo nagmadig-on an singbahan ngan nagdamo, samtang nagpapadayon hira hin pag-ukoy dida hin kamatinahoron han Ginoo. 32Nagsudoy hi Pedro ha ngatanan nga dapit, ngan usa ka panahon kinmadto hiya hin pagduaw han mga tawo han Dyos nga nag-uokoy didto ha Lida. 33Iginkita hiya didto hin tawo nga paralitiko nga Eneas an ngaran. Waray na ini hiya makabuhat sulod hin walo ka tuig. 34Ginsiring hiya ni Pedro, “Eneas, gin-uupay ka ni Jesu-Cristo. Buhat ngan lukota an imo higdaan.” Binmuhat dayon hi Eneas. 35Nakakita ha iya an ngatanan nga mga tawo nga nag-uokoy ha Lida ngan ha Saron, ngan tinmoo hira han Ginoo. 36Didto ha Jope may-ada usa nga matinuohon nga babaye nga ginngangaranan nga Tabita. (Dorcas an iya ngaran ha Griego, nga bugsok an kahulogan.) Ginamit niya an iya bug-os nga panahon hin pagpakaupay ngan pagbulig han mga kablas. 37Hito nga panahon nasakit hiya ngan namatay. Ginpunasan an iya lawas ngan ginhayad didto han kwarto ha igbaw. 38Diri gud hirayo an Jope tikang ha Lida. Han pakabati han mga magtinuohon ha Jope nga nakadto hi Pedro ha Lida, ginsugo nira in duha ka tawo ngadto ha iya upod in tugon nga magdagmit gud hiya hin pagkadto ha Jope. 39Sanglit nag-andam hi Pedro ngan inmupod ha ira. Han pag-abot niya, gindara hiya nira ngadto han kwarto ha igbaw. Gin-alirongan hi Pedro han ngatanan nga mga balo nga kababayen-an nga nagtitinangis, ngan iginpapakita ha iya an mga bado ngan mga kurugpos nga ginhimo ni Dorcas han buhi pa hiya. 40Ginpaguwa hira ngatanan ni Pedro. Linmuhod ngan nag-ampo hiya. Kahuman, inatubang niya an minatay ngan sidngon, “Tabita, buhat!” Pinmukrat ini hiya, ngan han pakakita niya kan Pedro, linmingkod hiya. 41Ginkaptan ni Pedro an kamot han babaye ngan binuligan hiya pagtukdaw. Kahuman, gintawag niya an mga magtinuohon ngan an mga balo nga kababayen-an, ngan igintubyan niya ha ira hi Dorcas nga buhi na. 42Nahibantog ini ha bug-os nga Jope, ngan damo nga mga tawo in tinmoo han Ginoo. 43Nagpabilin hi Pedro ha Jope sulod hin pira pa ka adlaw upod kan Simon nga paratina hin anit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\