COLOSAS 2

1Tugoti ako hin pagsumat ha iyo han duro nga akon pagkabudlay para ha iyo, para han mga taga Laodicea, ngan para han ngatanan nga diri nakilala ha akon. 2Ginbubuhat ko ini basi madasig an ira mga kasingkasing, ngan magkaurosa hira hin paghigugma, ngan maangkon nira an bug-os nga karig-onan nga gindadara han matuod nga pagsinabtanay. Ngan dida hini makilala hira han sekreto han Dyos nga amo hi Cristo ngahaw. 3Amo hiya an yawi nga nag-aabre han ngatanan nga tinago nga mga manggad han kinaadman ngan hibaro han Dyos. 4Sanglit nasiring ako nga ayaw kamo pagpalimbong bisan kan kanay pinaagi hin buwa nga mga pangatadongan, bisan magkadiano hin kamaupay. 5Kay bisan kon waray ako dida ha iyo ha lawas, upod ako niyo ha espiritu, ngan nalilipay ako samtang kinikita ko an kamarig-on han iyo pagkaurosa dida han iyo pagtoo kan Cristo. 6Tungod kay ginkarawat man niyo nga Ginoo hi Cristo Jesus, pakig-usa kamo ha iya. 7Ayaw gud kamo pagbulag ha iya, tindoga an iyo mga kinabuhi dida ha iya, ngan parig-ona gud an iyo pagtoo sugad han igintutdo ha iyo. Ngan ayaw kamo hingalimot hin pagpasalamat. 8Sanglit pagbantay gud kamo nga waray mag-oripon ha iyo pinaagi hin waray hinungdan nga limbong hin kinaadman hin tawo, nga natikang han mga pagtutdo han mga tawo ngan han mga espiritu nga naghahadi han kalibutan, ngan diri natikang kan Cristo. 9Kay aada kan Cristo, ha iya pagkatawo, an hingpit han dyosnon nga kinaiya, 10ngan iginhatag ha iyo an tim-os nga kinabuhi dida han pakig-usa niyo ha iya. Hiya an gilalabawi han ngatanan nga espirituhanon nga punoan ngan pagburut-an. 11Natori kamo dida han iyo pakig-usa kan Cristo, diri han pagtori nga ginbuhat hin tawo, kundi an pagtori nga ginbuhat ni Cristo, nga amo an pagkatalwas tikang han gahom hini nga makasasala nga lawas. 12Kay han pagbunyagi ha iyo, nahilubong kamo upod kan Cristo, ngan dida ha pagbunyag, ginbanhaw man liwat kamo upod kan Cristo, pinaagi han iyo pagtoo han gahom han Dyos, nga nagbanhaw ha iya tikang ha kamatayon. 13Hadto anay, mga patay kamo ha espiritu tungod han iyo mga sala, ngan tungod kay mga Hentil kamo nga diri sakop han Balaod. Kundi yana, ginbuhi na kamo han Dyos upod kan Cristo. Ginpasaylo kita han Dyos han ngatanan naton nga mga sala. 14Ginpara niya an ngatanan naton nga mga utang, upod an naggagapos hini nga mga turumanon, ngan ginkuha gud niya ini ngatanan pinaagi hin pagraysangan hini dida ha kros. 15Ngan dida hito nga kros, ginhukasan ni Cristo hin gahom an espirituhanon nga mga punoan ngan mga pagburot-an. Ginhimo niya hira nga usa nga kiritaon han kadam-an nga mga tawo pinaagi hin pagtugwayi ha ira nga sugad hin mga bihag dida han parada han iya pagdarag-an. 16Sanglit ayaw kamo tugot nga may maghimo hin mga turumanon mahitungod han iyo kakaonon o iimnon, o mahitungod han baraan nga mga adlaw, o han pyesta han bag-o nga pagsubang han bulan o han Adlaw nga Iparahuway. 17Lambong la ini ngatanan han mga butang nga tiarabot; kundi hi Cristo an katumanan hini ngatanan. 18Ayaw kamo tugot nga paghukman kamo hin bisan hin-o nga nagpapakalabaw ha iyo tungod hin ira linain nga mga panan-awon, ngan nagpipirit pagpakita hin diri tinuod nga pagpaubos ngan han pagsingba hin mga anghel. Hin waray ano man nga hinungdan naparayaw la in sugad hito nga tawo pinaagi han iya panhunahuna, 19ngan inmundang na hiya hin pakig-usa kan Cristo nga amo an ulo. Ha ilarom han pagdumara ni Cristo nabubuhi an bug-os nga lawas ngan nagkakaurosa pinaagi han mga kalulothan ngan mga kaugatan, ngan natubo an lawas sugad han karuyag han Dyos. 20Namatay na kamo upod kan Cristo ngan natalwas na kamo tikang han mga espiritu nga naghahadi han kalibutan. Kay ano man nga nag-uokoy kamo sugad hin mga sakop pa hini nga kalibutan? Kay ano nga nagsusugot pa kamo hin sugad hini nga mga turumanon: 21“Ayaw pagkapti ini.” “Ayaw pagtilawi ito.” “Ayaw paglabti adto”? 22Mahitungod la ini hin mga butang nga katapos gamita waray na pulos. Mga hinimo hin mga tawo ini nga mga turumanon ngan mga pagturon-an. 23Matuod, in sugad nga mga turumanon baga buhat hin kinaadman nira pagkit-on ha ira pinirit nga pagsingba hin mga anghel, ngan diri tinuod nga pagpaubos, ngan pagkastigo han lawas; kundi waray hira tinuod nga kapulsanan hin pagpugong han lawasnon nga mga balatian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\