COLOSAS 3

1Ginbanhaw na kamo upod kan Cristo, sanglit pangitaa niyo an mga butang nga aadto ha langit, diin nalingkod hi Cristo han iya trono, ha tuo han Dyos. 2Ikadto an iyo hunahuna han mga butang didto ha langit, diri han mga butang dinhe ha tuna. 3Kay namatay na kamo, ngan an iyo kinabuhi natatago upod kan Cristo dida ha Dyos. 4An iyo matuod nga kinabuhi amo hi Cristo, ngan kon magpahayag na hiya, magpapahayag man liwat kamo upod ha iya ngan maangbit kamo han iya himaya! 5Sanglit, kinahanglan ilubong na niyo an tunan-on nga mga karuyagon nga nagdudumara ha iyo, sugad han pagkamalaw-ay, pagkamahilas, pagkaipa, maraot nga mga balatian, ngan kahalot (kay usa nga paagi hin pagsingba hin mga diyosdiyos an kahalot). 6Tungod hini nga mga butang maabot an kapungot han Dyos ngadto hadton mga diri nasugot ha iya. 7Ngan hadto anay nag-ukoy kamo sumala hini nga mga karuyagon samtang naghadi han iyo kinabuhi ini nga mga karuyagon. 8Kundi yana kinahanglan isikway na niyo ini ngatanan nga mga butang: kasina, kapungot, ngan an kamadumot. Kinahanglan diri na gud kamo magbiaybiay o magyakan hin maglaw-ay. 9Diri kamo maggipabuwabuwa, kay ginlubas na niyo an iyo daan nga pagkatawo upod an iya mga ginawian, 10ngan nagsul-ot na kamo han bag-o nga pagkatawo. Amo ini an bag-o nga pagkatawo nga kanunay ginbabag-o han Dyos, an Magburuhat, sugad han iya kalugaringon nga ladawan, basi mahingpit an iyo pagkilala ha iya. 11Tungod hini, waray na mga Hentil ngan mga Judiyo, mga tinori ngan diri mga tinori, mga langyaw, mga tapang, mga oripon o talwas nga mga tawo, kundi hi Cristo an ngatanan, ngan hi Cristo aada han ngatanan. 12Hi kamo amo an mga tawo han Dyos; ginhigugma kamo niya ngan ginpili nga magin iya kalugaringon. Sanglit, kinahanglan maloloy-on kamo, mapuanguron, mapinaubsanon, buotan, ngan may-ada pagpaid. 13Pagsinabtanay kamo, ngan paggiparopasaylo kamo kon in usa ha iyo may-ada sumbong kontra hin iba. Kinahanglan maggiparupasaylo kamo, sugad han pagpasaylo ha iyo han Ginoo. 14Ngan ha ngatanan hini idugang an gugma nga naghihigot han ngatanan nga mga butang ngada hin hingpit nga pagkaurosa. 15Papaghadia ha iyo mga kasingkasing an kalinaw nga ihinahatag ni Cristo, kay tungod hini nga kalinaw gintawag kamo han Dyos ngada hin usa nga lawas. Ngan pagpasalamat kamo. 16Kinahanglan mag-ukoy dida ha iyo mga kasingkasing an hingpit nga mensahe ni Cristo. Pagtinutdoay ngan pagsinagdonay kamo sugad han iyo hinbabaroan. Pagkanta kamo hin mga salmo, mga imno, ngan mga baraan nga arawiton. Pagkanta kamo ngadto han Dyos upod an pagpasalamat ha iyo mga kasingkasing. 17An ngatanan nga iyo bubuhaton o yayaknon kinahanglan buhaton niyo ha ngaran han Ginoo nga Jesus, samtang nga nagpapasalamat kamo han Dyos nga Amay pinaagi ha iya. 18Mga asawa, pagsugot kamo han iyo bana, kay amo ini an angay niyo buhaton ha iyo pagkacristianos. 19Mga bana, higugmaa niyo an iyo asawa, ngan upaya an iyo pag-alagad ha ira. 20Mga anak, kinahanglan dayuday an pagsugot niyo han iyo mga kag-anak, kay amo ini an nakakalipay han Dyos. 21Mga kag-anak, ayaw niyo pagbusai an iyo mga anak, bangin hira magturaw. 22Mga oripon, sugta niyo an iyo mga agaron ha ngatanan nga mga butang, diri la kon aada hira nagbabantay ha iyo, basi la dayawon kamo nira, kundi buhata niyo hin kinasingkasing, tungod han iyo pagkahadlok han Ginoo. 23Bisan ano an iyo pagbuhaton, buhata niyo ha bug-os niyo nga kasingkasing, sugad hin nagbubuhat kamo para han Ginoo, ngan diri para la hin mga tawo. 24Panumdom nga babaloson kamo han Ginoo; kakarawton niyo an gintipigan niya nga balos para han iya mga tawo. Kay hi Cristo amo an matuod nga Agaron nga ginaalagad niyo. 25An nagbubuhat hin sayop, bisan hin-o hiya, pagsisirotan liwat tungod han ginbubuhat niya nga mga sayop; kay naghuhukom han ngatanan an Dyos sugad han kaangayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\