COLOSAS 4

1Mga agaron, tadonga ngan upaya an iyo pagdumara han iyo mga oripon. Panumdom nga may-ada liwat kamo Agaron ha langit. 2Pagpadayon kamo pag-ampo, upod an pagpasalamat han Dyos, ngan pag-ikmat kamo samtang nag-aampo kamo. 3Ig-ampo man liwat kami niyo, basi katagan kami han Dyos hin higayon hin pagwali han iya mensahe mahitungod han tinago ni Cristo. Kay amo ini an hinungdan kay ano nga priso ako yana. 4Sanglit, pag-ampo kamo nga magmatin-aw an akon pagyakan, sugad han angay ko buhaton. 5Pagtagam kamo han iyo panggawi ngadto hadton diri mga magtinuohon. Pahimulosi niyo hin maupay an ngatanan nga higayon. 6Kinahanglan dayuday manamit ngan makawiwili an iyo pagyakan, ngan kinahanglan mahibaro kamo pagbaton hin maupay han ngatanan nga mapakiana ha iyo. 7Susumatan kamo han ngatanan mahitungod ha akon ni Tiquico nga aton hinigugma nga bugto, nga matinumanon nga akon kabulig ngan igkasi surugoon han buruhaton para han Ginoo. 8Sanglit pinapakada ko hiya ha iyo, basi lipayon kamo pinaagi hin pagsumat ha iyo kon ano na an amon kamutangan. 9Upod ha iya hi Onesimo, an hinigugma ngan matinumanon nga bugto, nga kausa man ngani niyo. Susumatan kamo nira han ngatanan nga nahinanabo didi. 10Nangungumosta ha iyo hi Aristarco nga priso kaupod nakon, ngan sugad man hi Marcos nga patod ni Bernabe. (Ginpatugonan na kamo mahitungod ha iya, nga karawton hiya niyo kon umabot hiya.) 11Nangungumosta liwat ha iyo hi Josue nga ginngangaranan kan Justo. Ini nga tulo amo la an nakabig nga mga Judiyo nga nagbubuhat kaupod nakon para han Ginhadian han Dyos, ngan dako gud nga kabulig nakon. 12Nangungumosta liwat ha iyo hi Epafras nga usa pa nga kausa han iyo hugpo, ngan surugoon ni Cristo Jesus. Dayuday nag-aampo hiya para ha iyo, ngan nangangamuyo han Dyos nga magmarig-on kamo sugad hin mga hamtong ngan natataporan nga mga Cristianos dida hin tim-os nga pagsugot han kaburut-on han Dyos. 13Makakagsaksi ako ngahaw han iya duro nga pagkabudlay para ha iyo, ngan para han mga tawo ha Laodicea, ngan ha Hierapolis. 14Nangungumosta man ha iyo hi Lucas nga aton hinigugma nga doktor, ngan hi Demas. 15Ipangumosta man liwat kami niyo han kabugtoan ha Laodicea, ngan kan Nimfa ngan han mga magtinuohon nga nagkakatirok didto ha iya balay. 16Kahuman niyo mabasa ini nga surat, talinguhaa nga mabasa liwat ini didto han singbahan ha Laodicea. Sugad man, basaha liwat niyo an surat nga ipadadara han mga kabugtoan ha Laodicea. 17Ngan sidnga hi Arquipo nga taposon gud an buruhaton nga iginhatag ha iya han Ginoo. 18Naglulugaring gud ako hin pagsurat hini: Mga pangumosta tikang kan Pablo. Ayaw niyo hingalimti an akon mga gapos! Maada unta ha iyo an grasya han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\