EFESO 3

1Tungod hini, ako, hi Pablo nga binilanggo tungod kan Cristo Jesus para ha iyo nga mga Hentil nag-aampo ngadto han Dyos. 2Waray ruhaduha nga hinbatian na niyo nga an Dyos pinaagi han iya grasya, naghatag ha akon hini nga buruhaton para han iyo kaupayan. 3Iginpadayag han Dyos an iya tinago nga pagburot-an ngan iginpahibaro niya ha akon. (Nagsurat ako hin halipot hiunong hini, 4ngan kon iyo basahon an akon ginsurat, hibabaroan niyo an akon hinsabotan mahitungod han tinago mahitungod kan Cristo.) 5Han naglabay nga mga panahon waray pagsumati an mga tawo hini nga tinago, kundi iginpadayag na yana han Dyos ngadto han iya baraan nga mga apostoles ngan mga manaragna pinaagi han Espiritu. 6Amo ini an tinago: pinaagi han Maupay nga Sumat may bahin na an mga Hentil, kaupod han mga Judiyo, han mga kaupayan han Dyos; mga kaapi na hira han usa la nga lawas, ngan naangbit na hira han iginsaad han Dyos pinaagi kan Cristo Jesus. 7Ginhimo ako nga surugoon han Maupay nga Sumat tungod han kanan Dyos talagsaon nga hatag, nga iginhatag niya ha akon pinaagi han iya gahom. 8Uruubos pa ako han giuubosi han ngatanan nga mga tawo han Dyos; kundi iginhatag ha akon han Dyos ini nga talagsaon nga higayon hin pagdara ngadto han mga Hentil han Maupay nga Sumat mahitungod han diri maiihap nga mga manggad ni Cristo, 9ngan pagpakita ha ngatanan nga mga tawo kon uunanhon hin katuman an tinago nga pagburot-an han Dyos. Han naglabay nga mga panahon waray ini nga tinago ipadayag han Dyos nga Magburuhat han ngatanan nga mga butang, 10basi yana nga panahon, pinaagi han singbahan, hibaroan unta han langitnon nga mga punoan ngan mga kagamhanan ha langit an kinaadman han Dyos, ha magkalainlain niya nga mga paagi. 11Ginbuhat ini han Dyos sumala han iya dayon nga panuyo, nga iya nahimo pinaagi kan Cristo Jesus nga aton Ginoo. 12Ha pakig-usa ha iya, ngan pinaagi han aton pagsarig ha iya, may-ada na kita kagawasan hin pagdangop ha atubangan han Dyos upod an bug-os nga pagtapod. 13Sanglit nahangyo ako ha iyo nga diri kamo magturaw tungod nga nag-aantos ako para ha iyo; para ha iyo kaupayan ini ngatanan. 14Sanglit tungod hini, naluhod ako ha atubangan han Amay, 15nga amo an nahatag han matuod nga ngaran ha tagsa nga panimalay ha langit ngan ha tuna. 16Ginhahangyo ko an Dyos tungod han damo nga grasya, nga tagan kamo hin gahom pinaagi han iya Espiritu hin pagparig-on han iyo espirituhanon nga kinabuhi, 17ngan mag-ukoy hi Cristo dida ha iyo mga kasingkasing pinaagi hin pagtoo. Nag-aampo ako nga an gugma an maghadi han iyo kinabuhi 18basi kaupod an ngatanan nga mga tawo han Dyos, makaangkon kamo han gahom hin pagsabot kon ano an kahiluag, kahilaba, kahitaas, nga kahilarom han gugma ni Cristo. 19Tinuod, hibaroan unta niyo an iya gugma—bisan kon diri hingpit an iyo paghibaro—nga tungod hini mapuno kamo han hingpit nga kabug-osan han pagka Dyos. 20Dayawon an Dyos kanay gahom aanhi ha aton ngan angay makahatag hin labaw pa han aton inaaro ug ginhuhunahuna; 21dayawon ta hiya dida ha singbahan ug dida kan Cristo tubtob ha katubtoban. Matuman kunta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\