EFESO 4

1Sanglit ako nga binilanggo tungod kay nag-aalagad han Ginoo, nag-aaghat ha iyo nga mag-ukoy kamo hin kinabuhi nga angay han buruhaton nga ginhatag han Dyos dida han pagtawga ha iyo. 2Dayuday mapinaubsanon kamo, maaghop, ngan mailobon kamo. Ipakita an iyo gugma pinaagi hin pakialayon han iba. 3Talinguhaa an pagpadayon han pagkaurosa nga iginhatag han Espiritu, pinaagi han kamurayaw nga naggagapos ha iyo. 4May-ada usa nga lawas ngan usa nga Espiritu, sugad nga may-ada usa nga paglaom nga tungod hini gintawag kamo han Dyos. 5May-ada usa nga Ginoo, usa nga pagtoo, usa nga pagbunyag; 6may-ada usa nga Dyos ngan Amay han ngatanan nga katawhan, nga amo an Ginoo han ngatanan, nga nagbubuhat pinaagi han ngatanan, ngan aada han ngatanan. 7An kada usa ha aton tinagan hin upa, sumala han ginbahinbahin ni Cristo. 8Sumala han siring han Kasuratan, “Han pagsaka niya ha kahitas-an, igin-upod niya in damo nga mga bihag; gintagan niya hin mga upa an mga tawo.” 9Niyan ano man an kahulogan han “pagsaka niya”? Karuyag sidngon nga linmusad hiya anay—ha aton pa, ngadto ha kahiladman han tuna. 10Sanglit adton linmusad amo ngahaw an sinmaka ngadto ha igbaw ngan lapos pa han kalangitan, basi hisabotan nga aadto hiya bisan diin nga dapit han bug-os nga kalibutan. 11Amo hiya an “naghatag hin mga upa ha mga tawo”; gintudlok niya an iba nga magin mga apostoles, an iba nga magin mga manaragna, an iba nga magin ebanghelista, an iba nga magin mga pastor ngan mga magturutdo. 12Ginbuhat niya ini hin pag-andam han ngatanan nga magtinuohon para han Cristiano nga pag-alagad hin pagparig-on han lawas ni Cristo. 13Sanglit magkakaurosa kita dida hin usa la nga pagtoo ngan pagkilala han Anak han Dyos. Katataporan na kita nga mga tawo ngan masusugad kita kan Cristo. 14Diri na kita masusugad han kabataan nga gin-aanod-anod han mga balod ngan ginpapalidpalid han hangin han pagturon-an han maglimbong nga mga tawo nga nagpapasimang han iba ngadto ha kasaypanan, pinaagi han ira hinimohimo nga mga panhugay. 15Lugod pinaagi hin paghimangraw han kamatuoran, upod an paghigugma, kinahanglan tumubo kita ha ngatanan nga paagi ngadto kan Cristo nga amo an ulo. 16Ha ilarom han iya pagbuot, nahimumutang hin maupay an ngatanan nga magkalainlain nga bahin han lawas, ngan nagkakaturugkop an bug-os nga lawas pinaagi han tagsa nga kaluluthan nga iginbutang para hini nga tuyo. Sanglit kon nagbubuhat an tagsa nga bahin han iya katungdanan, natubo ngan nagmamakusog an bug-os nga lawas pinaagi hin gugma. 17Sanglit ha ngaran han Ginoo, ginpapahimangno ta kamo: ayaw kamo pagpadayon hin pag-ukoy hin kinabuhi sugad han mga diri nakilala han Dyos nga waray pulos an mga panhunahuna, 18ngan kanay mga hunahuna aada pa ha kasisidman. Waray hira bahin han kinabuhi nga iginhahatag han Dyos, kay oraora pa hira hin ka mga tapang ngan ka magtig-a an ulo. 19Waray hira mga alo; damo an ira magraot nga binuhatan, ngan maglaw-ay hin duro. 20Diri amo ini an iyo hinbaroan hiunong kan Cristo! 21Ha waray ruhaduha nakabati na kamo mahitungod ha iya, ngan tungod kay mga sumusunod man kamo, gintutdoan na kamo han kamatuoran nga aada kan Jesus. 22Sanglit isalikway na niyo an iyo daan nga pagkatawo nga iyo nahigaraan—an daan nga pagkatawo nga mapatay tungod han iya malimbongon nga mga ungara. 23Kinahanglan mabag-o hin hingpit an iyo mga kasingkasing ngan mga hunahuna. 24Kinahanglan isul-ot niyo an bag-o nga pagkatawo nga ginhimo nga ladawan han Dyos, ngan nagpapahayag ha iya ngahaw dida han matuod nga kinabuhi nga matadong ngan baraan. 25Sanglit ayaw na kamo pagbinuwa! Kinahanglan igsumat niyo an kamatuoran ngadto han iyo bugto, kay mga kaapi kita ngatanan han lawas ni Cristo. 26Kon masina kamo, ayaw itugot nga an kasina matinikangan han imo pakasala; ngan ayaw pagkinasina ha bug-os nga adlaw. 27Ayaw pagtagi hin higayon an Yawa. 28Kinahanglan umukoy na panikas an tikasan, ngan magbudlay hiya basi makaagi hin tangkod nga pakabuhi para han iya kalugaringon, basi makabulig man hiya han mga kablas. 29Ayaw kamo paggamit ha iyo pagyakan hin makapupungot nga mga pulong. Gamita niyo an mga pulong la nga nakakatabang, an nakakapadasig, ngan angay han kahimtang, basi makaupay an iyo iginyayakan han mga namamati ha iyo. 30Ngan ayaw niyo pagbidoa an Espiritu Santo han Dyos; kay an Espiritu amo an kanan Dyos tigaman nga iya na kamo, usa nga karig-onan nga maabot an Adlaw nga tatalwason kamo han Dyos. 31Bayai niyo an ngatanan nga maraot nga buot, kapungot, ngan kasina. Ayaw na kamo pagginuliatay o pagpakaalo han iba. Bayai na niyo an bisan ano nga madumtanon nga mga pagbati. 32Lugod magmaloloy-on ngan magmalumo ha kasingkasing para han iba, ngan magpinasayloay kamo sugad han pagpasaylo ha iyo han Dyos pinaagi kan Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\