EFESO 5

1Kay mga hinigugma man kamo nga mga anak han Dyos, kinahanglan magtinguha kamo hin pagsubad ha iya. 2An gugma kinahanglan maghadi han iyo kinabuhi sugad han paghigugma ni Cristo ha aton, ngan iginhatag an iya kinabuhi tungod ha aton, sugad hin mahamot nga halad nga nakakalipay han Dyos. 3Tungod kay mga tawo man kamo han Dyos, diri maupay nga hinabihan dida ha iyo in magraot nga buhat sugad han lawasnon nga kalaw-ayan an kamahilas, ug an kahalot. 4Ngan diri liwat naangay para ha iyo an paggamit hin maglaw-ay, tinuyaw, o maghugaw nga mga pulong. Gabay lugod magpasalamat kamo han Dyos. 5Masisiguro ini niyo: waray tawo nga malaw-ay, mahilas, o halot (kay an kahalot usa nga paagi hin pagsingba hin diyosdiyos) nga makarawat hin bahin didto han Ginhadian ni Cristo ngan han Dyos. 6Ayaw kamo pagpalimbong bisan kan kanay pinaagi hin tinuyaw nga mga pulong; tungod hini nga mga butang maabot an kapungot han Dyos ha mga diri nagsusugot ha iya. 7Sanglit likayi niyo an sugad nga mga tawo. 8Nahigara kamo ngahaw ha pag-ukoy ha kasisidman, kundi tikang kamo mahimo nga mga tawo han Ginoo, aada na kamo ha kapawa. Sanglit kinahanglan mag-ukoy kamo hin kinabuhi sugad hin mga tawo nga sakop na han kapawa. 9Kay an kapawa amo an nag-aani han bunga han pagkamaupay, pagkamatadong, ngan kamatuoran. 10Tinguhaa nga mahibaroan niyo an nakakalipay han Ginoo. 11Ayaw kamo kalisang han waray pulos nga mga butang nga binubuhat han mga tawo nga kanan kasisidman. Lugod dad-a hira ha kapaw-an. ( 12Makaarawod gudman bisan hin paghimangraw la mahitungod han mga butang nga binubuhat nira hin tago.) 13Ngan kon madara na ha kapaw-an an ngatanan nga mga butang, dida hito madadayag na hin maupay an ira tinuod nga kinaiya; 14kay an bisan ano nga nadadayag hin maupay nahihimo nga kapawa. Sanglit nasiring, “Pagmata na, ikaw nga nakaturog, ngan bangon tikang han mga minatay! ngan sisirakan ka ni Cristo.” 15Sanglit bantayi gud an iyo pag-ukoy hini nga kinabuhi yana. Ayaw kamo pag-ukoy hin kinabuhi sugad hin tapang nga mga tawo, kundi sugad hin may kinaadman nga mga tawo. 16Pahimulosi niyo hin maupay an tagsa nga higayon nga iyo maaangkon, kay salaan ini nga mga adlaw. 17Sanglit ayaw kamo pagpakalurong, kundi tinguhaa nga masabtan niyo an karuyag han Ginoo ipabuhat ha iyo. 18Ayaw gud kamo paghubog hin bino kay makakadaot ini ha iyo, kundi mapuno lugod kamo han Espiritu. 19Magyakan kamo hin mga pulong han mga salmos, mga imno, ngan baraan nga mga karantahon. Magkanta kamo hin mga imno ngan mga salmo ngadto han Ginoo upod in pagdayaw ha iyo mga kasingkasing. 20Ha ngaran han aton Ginoo Jesu-Cristo, dayuday mapasalamat kamo tungod han ngatanan nga mga butang. 21Pagsinugtanay kamo tungod han iyo pagtahod kan Cristo. 22Mga asawa, sugot kamo han iyo bana sugad han pagsugot niyo han Ginoo. 23Kay magburuot an bana han iya asawa, sugad nga magburuot hi Cristo han singbahan; nga hi Cristo ngahaw an Magtaralwas han singbahan nga iya lawas. 24Sanglit kinahanglan magsugot hin hingpit an mga asawa han ira mga bana, sugad nga nasugot an singbahan kan Cristo. 25Mga bana, higugmaa an iyo asawa sugad han paghigugma ni Cristo han iya singbahan ngan itinubyan niya an iya kinabuhi para han singbahan. 26Ginbuhat ini niya para hin paghalad han singbahan ngadto sa Dyos pinaagi han iya pulong, katapos paglinisi niya pinaagi hin paghugas niya hin tubig, 27basi ighalad an singbahan ngada ha iya ngahaw—putli, waray dum-it, waray panguros ug bisan ano nga diri nakakahingpit. 28Kinahanglan higugmaon han mga lalake an ira asawa sugad han paghigugma nira han ira kalugaringon nga lawas. An lalake nga nahigugma han iya asawa nahigugma ha iya ngahaw. ( 29Waray tawo nga nagdudumot han iya kalugaringon nga lawas. Lugod ginpapakaon ngan gin-mamangnoan niya, sugad han ginbubuhat ni Cristo han iya singbahan; 30kay mga kaapi kita han iya lawas.) 31Sumala han siring han Kasuratan, “Tungod hini, mabaya an lalake han iya amay ngan iya iroy, ngan makikigtampo han iya asawa, ngan hira nga duha mauusa na la nga lawas.” 32May-ada dako nga kamatuoran nga iginpadayag hini nga Kasuratan, ngan ha akon pagsabot, iginpapahinungod ini kan Cristo ngan han iya singbahan. 33Kundi para ini liwat ha iyo: kinahanglan an bana humigugma han iya asawa sugad han iya kalugaringon, ngan an asawa kinahanglan tumahod han iya bana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\