EFESO 6

1Mga anak, iyo ito Cristianos nga katungdanan hin pagsugot han iyo mga kag-anak, kay amo ini an angay buhaton. 2“Pasidunggi an amay ug an iroy niyo.” Amo ini an syahan nga sugo nga may igindugang nga saad: 3“Basi maghingaupay kamo, ngan mabuhi kamo hin maiha dinhe ha tuna.” 4Mga kag-anak, ayaw pagdumaraa an iyo mga anak ha paagi nga makakapapungot ha ira. Kundi pagdumaraa lugod hira pinaagi han Cristianos nga disiplina ngan pagturon-an. 5Mga oripon, pagsugot kamo han iyo agaron upod in kahadlok ngan pagtahod; ngan kinahanglan kinasingkasing an iyo pagbuhat, nga daw hi Cristo an iyo gin-aalagad. 6Buhata niyo ini diri la ha panahon nga ginbabantayan kamo basi pagdayawon kamo nira; kundi ha bug-os nga kasingkasing buhata an karuyag han Dyos, sugad nga mga oripon kamo ni Cristo. 7Sanglit buhata nga malipayon an iyo mga buruhaton ha ka oripon, nga daw an Ginoo an gin-aalagad niyo, ngan diri la mga tawo. 8Panumdoma nga magbabalos an Ginoo han tagsa nga tawo, ma oripon o ma talwas hiya, tungod han maupay nga iya ginbubuhat. 9Mga agaron, panggawi man kamo hin sugad nga paagi ha iyo mga oripon; ngan ayaw na gamit hin mga panarhog. Panumdoma nga kamo ngan an iyo mga oripon sakop hin usa la nga Agaron ha langit, nga naghuhukom han ngatanan hin waray pinalabi. 10Ha kataposan padig-ona an iyo kusog pinaagi hin pakig-usa han Ginoo ngan pinaagi han iya dako nga gahom. 11Isul-ot niyo an bug-os nga hinganiban nga ihinahatag han Dyos ha iyo, basi makaato kamo supak han salaan nga mga limbong han Yawa. 12Kay nakikig-away kita diri supak hin mga tawo, kundi supak han magraot nga espirituhanon nga mga kagamhanan ha kalangitan, han mga punoan, mga magburuot, nga mga gahom ha kalibutan hini yana nga salaan nga panahon. 13Sanglit isul-ot yana an bug-os nga hinganiban han Dyos! Ngan ha pag-abot han adlaw han karat-an, makakaato na kamo han mga pagsulay han kaaway, ngan katapos niyo pakig-away tubtob ha kataposan, iyo gihapon an pagdarag-an. 14Sanglit pag-andam gud kamo: gamita niyo an kamatuoran sugad hin bakos ha iyo hawak; isul-ot an pagkamatadong sugad hin salipod han iyo dughan, 15ngan an kaandam hin pagpasangyaw han Maupay nga Sumat han kalinaw sugad hin mga sandalyas han iyo mga tiil. 16Dayuday dad-a niyo an pagtoo sugad hin iyo taming; pinaagi han taming makakapugong kamo han ngatanan nga magpintas nga mga pana nga ipapana ha iyo han Yawa. 17Ngan karawata niyo an katalwasan sugad hin helmet, ngan an Pulong han Dyos sugad hin espada nga ihinahatag ha iyo han Espiritu. 18Buhata niyo ini ngatanan pinaagi hin pag-ampo, ha pangaro han tambulig han Dyos. Pag-ampo kamo ha ngatanan nga higayon, sumala han pag-aghat han Espiritu. Tungod hini pag-ikmat kamo ngan ayaw gud pag-undang; dayuday pag-ampo para han ngatanan nga mga tawo han Dyos. 19Ngan pag-ampo man kamo para ha akon, nga tagan ako han Dyos hin mensahe kon andam na ako hin pagyakan, basi makagyakan ako hin waray kahadlok ngan makagpahibaro ako han tinago han Maupay nga Sumat. 20Tungod hini nga Maupay nga Sumat usa ako nga sinugo bisan kon priso ako yana. Pag-ampo kamo nga magmaisog ako hin pagyakan mahitungod han Maupay nga Sumat sugad han akon mahimo. 21Hi Tiquico nga aton hinigugma nga bugto ngan matinumanon nga surugoon dida han buruhaton para han Ginoo, magsusumat ha iyo han ngatanan hiunong ha akon basi masayod kamo han akon kahimtang. 22Sanglit ginpadara ko hiya ngada ha iyo—pagsumat ha iyo han kahimtang namon ngatanan, ngan basi makapadasig han iyo mga kasingkasing. 23Tagan unta han Dyos nga Amay ngan han Ginoo Jesu-Cristo hin kamurayaw ngan gugma, upod an pagtoo, an ngatanan nga kabugtoan. 24Maada unta an grasya han Dyos ha ngatanan nga nahigugma hin waray paglubad han aton Ginoo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\