GALACIA 1

1Tikang kan Pablo kanay tawag hin pagkaapostol diri tikang hin tawo o pinaagi hin tawo, kundi tikang kan Jesu-Cristo ngan han Dyos nga Amay nga nagbanhaw ha iya ha mga minatay. 2Naduyog ha akon an ngatanan nga kabugtoan dida hin pangumosta han mga singbahan ha Galacia. 3Tagan unta kamo han grasya ngan kalinaw han Dyos nga aton Amay ngan han Ginoo Jesu-Cristo. 4Naghatag hi Cristo han iya kalugaringon para han aton mga sala, hin pagtuman han kaburut-on han aton Dyos ngan Amay, basi matalwas kita hini yana nga maraot nga panahon. 5Ngadto sa Dyos an pagdayaw nga waray kataposan! Amen. 6Napapausa ako ha iyo! Kadali la niyo bumulag han Dyos nga nagtawag ha iyo pinaagi han grasya ni Cristo, ngan nakarawat kamo hin lain nga maupay nga sumat. 7Ha kamatuoran waray na “lain nga maupay nga sumat,” kundi ginhihinabi ko ini kay may mga tawo nga nagsasamok ha iyo ngan nagtatalinguha hin pagliwan han Maupay nga Sumat ni Cristo. 8Kundi bisan kon kami o anghel nga tikang ha langit in magwali ha iyo hin maupay nga sumat nga lain han amon iginwali ha iyo, paghukman unta hiya ha impyerno! 9Amon na ini iginsiring hadto han upod pa kami ha iyo, ngan yana liliwaton ko hin pagsiring: kon may magwali ha iyo hin maupay nga sumat nga lain han iyo nakarawat, paghukman unta hiya ha impyerno! 10Karuyag ba sidngon hini nga gintitinguha ko nga pagdayawon ako han mga tawo? Diri! An pagdayaw han Dyos an akon gintitinguha! Amo ba an akon tuyo nga mabantogan ako dida han mga tawo? Kon amo ito an akon panuyo, diri unta ako nagigin surugoon ni Cristo. 11Kabugtoan ko, tugoti ako pagsumat ha iyo nga diri kanan tawo la an Maupay nga Sumat nga akon iginwawali. 12Waray ko ito karawata tikang hin bisan hin-o nga tawo, o waray tawo nga nagtutdo hini ha akon. Lugod hi Jesu-Cristo ngahaw an nagpadayag hini ha akon. 13Hinbatian na niyo an akon kinabuhi hadto han matinumanon pa ako han tuluohan han mga Judiyo, kon gin-unan-o ko hin pagpakurii hin waray kalooy han singbahan han Dyos, ngan an akon paniguro hin pagpuo han singbahan. 14Lupig ko an kadam-an nga katubo ko nga igkasi Judiyo hin pagtuman han tuluohan han mga Judiyo ug han mga nababatasan nga mga ginpapasunod tikang han amon mga kaapoy-apoyan. 15Kundi daan na ako ginpili han Dyos tungod han iya grasya, bisan han waray pa ako katatawo, ngan gintawag ako hin pag-alagad ha iya. Ngan han iya na paglarang 16nga ipadayag ha akon an iya Anak, basi magwali ako han Maupay nga Sumat mahitungod ha iya ngadto han katawhan han mga nasod nga Hentil, waray ako pangaro hin sagdon bisan kan kanay, 17o waray ako kumadto ha Jerusalem pakigkita han mga apostoles nga una ha akon. Lugod kinmadto ako dayon ha Arabia, ngan katapos binmalik ako ha Damasco. 18Tulo ka tuig anay an linmabay tikang han kakabig ko san-o ako kumadto ha Jerusalem hin pagduaw kan Pedro, ngan nagpabilin ako upod ha iya sulod hin duha ka semana. 19Waray ako iginkakita nga mga apostoles labot kan Santiago nga bugto han Ginoo. 20Matuod an akon ginsusurat. Diri ako nagbubuwa, sayod man hini an Dyos! 21Katapos, kinmadto ako hin mga dapit ha Siria ug Cilicia. 22Hadto nga panahon diri pa nakilala ha akon an mga kaapi han mga singbahan ha Judea. 23Maaram la hira han iginsumat han iba, “An tawo nga nagpakuri hadto ha aton nagwawali na yana han pagtoo nga iya hadto anay gintinguha hin pagpuo.” 24Sanglit gindayaw nira an Dyos tungod ha akon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\