GALACIA 2

1Linmabay anay in 14 ka tuig san-o ako bumalik ha Jerusalem kaupod ko hi Bernabe; igin-upod ko liwat hi Tito. 2Kinmadto ako kay nagpahayag ha akon an Dyos nga kinahanglan ako kumadto. Ha hilom nga pakigkirita han mga pangulo han singbahan iginsumat ko ha ira an Maupay nga Sumat nga iginwawali ko ha mga Hentil. Diri ko karuyag nga makawang la an akon buhat hadto o ito yana. 3Ngani, hi Tito nga akon kaupod, bisan kon Griego hiya, waray hiya pirita hin pagtoria, 4bisan kon may mga tawo nga napakabugto ngan tinmampo han hugpo, nga nagpipirit nga pagtorion gud hiya. Ini nga mga tawo pinmasangil nga mga magtinuohon hira ngan tinmampo hira han amon hugpo basi makag-inaw hira han amon naangkon nga kagawasan pinaagi hin pakig-usa namon kan Cristo Jesus. Karuyag nira nga maoripon pa kami nira. 5Waray gud kami umuyon ha ira bisan hin usa la ka dali, basi kabantayan para ha iyo, an kamatuoran han Maupay nga Sumat. 6Kundi adton mga nagpapakapangulo waray makahatag ha akon hin bag-o nga mga sagdon. Ginsiring ko ini kay para ha akon waray ko man la kon hin-o hira; diri naghuhukom an Dyos sumala han hinkikit-an ha gawas. 7Ha lain nga bahin, hinkit-an nira nga naghatag ha akon an Dyos han buruhaton hin pagwali han Maupay nga Sumat ngadto han mga Hentil, sugad nga ginhatag niya kan Pedro an buruhaton hin pagwali hini ngahaw nga Maupay nga Sumat ngadto han mga Judiyo. 8Kay pinaagi han gahom han Dyos ginhimo ako nga apostol ngadto han mga Hentil sugad nga ginhimo hi Pedro nga apostol ngadto han mga Judiyo. 9Nasayod hira Santiago, Pedro, ug Juan, an gin-iisip nga mga pangulo, nga an Dyos an naghatag ha akon hini nga talagsaon nga buruhaton; sanglit nakiglamano hira kan Bernabe ngan ha akon, tigaman nga nakig-urusa hira ha amon. Nagkauruyon kami ngatanan nga hi ako ug hi Bernabe mapakadto han mga Hentil, ngan hira, ngadto han mga Judiyo. 10Ginhangyo la nira nga hinumdoman namon an mga kablas han ira hugpo, ngan amo man ngani ini an akon gintatalingoha hin pagbuhat. 11Ngan pag-abot ni Pedro ha Antioquia, linmaris ako ha iya ha atubangan han mga tawo kay dayag man an iya kasaypanan. 12San-o umabot didto an mga tawo nga ginpadara ni Santiago, dayuday nakigsaro hi Pedro han mga Hentil nga kabugtoan. Kundi han pag-abot na hini nga mga tawo, nagpahirayo hiya ngan diri na karuyag makigsaro ha ira, kay nahadlok hiya hadton mga naabuyon nga turion an mga Hentil. 13An iba naman nga mga Judiyo nga kabugtoan nagtikang hin pagpaharayo sugad kan Pedro; ngan besan ngani ni Bernabe nadara han ira pagpahirayo tikang han mga Hentil nga magtinuohon. 14Han pagkita ko nga an ira kinabuhi diri nauyon han Maupay nga Sumat, ginsiring ko hi Pedro ha atubangan nira ngatanan, “Usa ka nga Judiyo, kundi an imo kinabuhi sugad hin Hentil, diri sugad hin Judiyo. Sanglit uunanhon mo hin pakagpirit han mga Hentil nga masugad an ira kinabuhi han mga Judiyo?” 15Ha pagkatinuod mga Judiyo kami tikang han katawo namon ngan diri mga “makasasala nga Hentil.” 16Kundi sayod kami nga an tawo matadong ha atubangan han Dyos pinaagi la hin pagtoo kan Jesu-Cristo, diri pinaagi hin pagbuhat han ipinapagtuman han Balaod. Tinmoo kami kan Cristo Jesus basi magmatadong kami ha atubangan han Dyos pinaagi han amon pagtoo kan Cristo, ngan diri pinaagi hin pagbuhat han ipinapagtuman han Balaod. Kay waray tawo nga matadong ha atubangan han Dyos pinaagi hin pagbuhat han ipinapagtuman han Balaod. 17Niyan kon ha amon pagtalinguha nga magmatadong kami ha atubangan han Dyos pinaagi han amon pakig-usa kan Cristo, mahisabotan nga makasasala kami sugad han mga Hentil, karuyag ba sidngon hini nga hi Cristo natugot nga kita makasala? Diri! 18Kon akon na liwat aydon an paagi han Balaod nga akon na ginbayaan, nagpapasabot ini nga ako usa nga nagtatalapas han Balaod. 19Kundi kon mahitungod la han Balaod, patay na ako—ginpatay ako han Balaod ngahaw, basi mabuhi ako para han Dyos. Ginpatay ako upod kan Cristo dida ha kros, 20sanglit an akon kinabuhi diri na akon, kundi kan Cristo nga nag-uukoy dinhe ha akon. Ini nga kinabuhi nga nabubuhian ko yana, pinaagi ini hin pagtoo han Anak han Dyos nga naghigugma ha akon ngan naghatag han iya kinabuhi tungod ha akon. 21Diri ko ginsasalikway an ginbuhat han Dyos pinaagi kan Cristo. Kon an tawo matadong pa ha atubangan han Dyos pinaagi han Balaod, an karuyag sidngon nga waray la hinungdan an pagkamatay ni Cristo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\