GALACIA 3

1Mga lurong kamo nga mga taga-Galacia! Ha akon paghunahuna ginlumay gud kamo! Iginpahayag namon hin dayag ha iyo atubangan an kamatayon ni Cristo ha kros! 2Batona daw ako hini la nga usa nga butang: kinarawat ba niyo an Espiritu han Dyos pinaagi hin pagbuhat han ipinapagtuman han Balaod, o pinaagi hin pamati ngan pagtoo han Maupay nga Sumat? 3Kay ano nga nasugad kamo hin ka lurong! Nagtikang kamo pinaagi han Espiritu han Dyos; tataposon ba niyo yana pinaagi han iyo kalugaringon nga gahom? 4Nawaray gudla kapulsanan an ngatanan niyo nga gin-agian? Waray ruhaduha nga may-ada hini karuyag sidngon. 5Naghatag ba ha iyo an Dyos han Espiritu, ngan nagbubuhat ba hin mga milagro ha butnga niyo tungod nga nagbubuhat kamo han ipinapagtuman han Balaod, o tungod nga namamati ngan natoo kamo han Maupay nga Sumat? 6Hunahunaa daw hi Abraham, sumala han siring han Kasuratan: “Sinmarig hiya han Dyos, ngan tungod han iya pagtoo ginkarawat hiya nga matadong han Dyos.” 7Sanglit hibaroi niyo nga an mga tawo nga may-ada pagtoo amo an matuod nga mga tulin ni Abraham. 8Nahisurat na ha Kasuratan hadto pa gud, nga iisipon nga matadong ha atubangan han Dyos an mga Hentil pinaagi han ira pagtoo. Sanglit iginsangyaw ngadaan han Kasuratan, an Maupay nga Sumat ngadto kan Abraham: “Pinaagi ha imo pagpapakaupayon han Dyos an ngatanan nga katawhan ha tuna.” 9Tinmoo hi Abraham ngan ginpakaupay hiya han Dyos; sanglit sugad ha iya pagpapakaupayon man han Dyos an ngatanan nga natoo. 10An natapod dida hin pagsugot han Balaod nag-uukoy pa ha ilarom han sirot han Dyos. Kay nasiring an Kasuratan, “An diri dayuday nagsusugot han ngatanan nga nahisurat ha basahan han Balaod, aada ha ilarom han kanan Dyos sirot!” 11Yana dayag kaupay nga waray pag-iisipon nga matadong ha atubangan han Dyos pinaagi han Balaod; kay nasiring an Kasuratan, “Mabubuhi pinaagi hin pagtoo hiya nga pag-iisipon nga matadong ha atubangan han Dyos.” 12Kundi an Balaod waray panginlabot han pagtoo. Lugod sumala han siring han Kasuratan, “An nagbubuhat han ngatanan nga ipinapagtuman han Balaod mabubuhi pinaagi han Balaod.” 13Kundi gintubos kita ni Cristo tikang han gaba nga dara han Balaod pinaagi hin kahimo han iya kalugaringon nga gaba tungod ha aton; kay sumala han siring han Kasuratan, “Aada ha ilarom han gaba han Dyos an bisan hin-o nga bitayon ha kahoy.” 14Ginbuhat ini ni Cristo basi pinaagi ha iya ighatag ha mga Hentil an kaupayan nga iginsaad han Dyos kan Abraham, ngan basi makarawat naton an Espiritu nga iginsaad han Dyos pinaagi hin pagtoo. 15Kabugtoan, magamit ako hin agsob hibatian nga pananglitan: kon nagkakasabot in duha ka tawo ngan nagpipirma hin ginsaaran, waray makakapara hito nga ginsaaran o waray liwat makakadugang hin bisan ano. 16Niyan nagsaad an Dyos kan Abraham ngan ha iya tulin. Diri nasiring an kasuratan, “Ngan ha imo mga tulin,” nga an kahulogan, damo nga katawhan. Nasiring ito, “Ngan ha imo tulin,” nga an kahulogan, usa la ka tawo, ngan amo hi Cristo. 17Sugad hini an buot ko sidngon: nakigsabot an Dyos ngan nagsaad hiya hin pagtuman hito. An Balaod nga ihinatag kahuman hin upat ka gatos ug traynta ka tuig, diri makakabungkag hito nga ginsaaran ngan makakapara han saad han Dyos. 18Kay kon an iginhatag han Dyos nasarig han Balaod, diri na ito nasarig ha iya saad. Kundi tungod nga iginsaad man ito han Dyos, amo nga iginhatag ito niya kan Abraham. 19Niyan ano man an tuyo han Balaod? Igindugang ito basi pagpakita kon ano an kasaypanan, ngan ginlarang nga magpapadayon ito tubtob la han pag-abot han tulin ni Abraham nga amo hi Cristo, ngan ginhimo an saad para ha iya. Iginhatag an Balaod pinaagi hin mga anghel, upod in usa nga tawo nga magturuhay. 20Kundi waray kinahanglan hin magturuhay kon may uusa la ka tawo; ngan uusa la an Dyos. 21Karuyag ba sidngon hini nga nasupak an Balaod han mga saad han Dyos? Diri, ngan diri gud! Kay kon may iginhatag pa nga balaod nga makakaghatag hin kinabuhi ha mga tawo, pag-iisipon unta nga matadong ha atubangan han Dyos an tawo pinaagi hin balaod. 22Kundi nasiring an Kasuratan, nga aada ha ilarom han gahom han sala an bug-os nga kalibutan, basi ighatag man ngadto han mga natoo an hatag nga iginsaad pinasikad ha pagtoo kan Jesu-Cristo. 23Kundi han waray pa aabot an panahon han pagtoo, ginpriso kita ngatanan han Balaod tubtob nga mahipadayag ini nga tiarabot nga pagtoo. 24Sanglit an Balaod an magmarangno ha aton tubtob han pag-abot ni Cristo, basi pag-isipon kita nga matadong ha atubangan han Dyos pinaagi hin pagtoo. 25Yana nga aanhi na an panahon han pagtoo, diri na magmarangno ha aton an Balaod. 26Pinaagi hin pagtoo kan Cristo Jesus nagin anak kamo ngatanan han Dyos. 27Ginbunyagan kamo ngan nahiusa na kamo kan Cristo, sanglit gin-angkon niyo an mga kinaiya ni Cristo ngahaw. 28Sanglit waray na kalainan an mga Judiyo ngan an mga Hentil, an mga oripon ngan an mga talwas, an kababayen-an ngan an kalalaken-an; uusa la kamo ngatanan ha pakig-usa kan Cristo Jesus. 29Kon kan Cristo na kamo, mga tulin kamo ni Abraham, ngan makarawat kamo han iginsaad han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\