GALACIA 4

1Kundi ha pagpadayon: an anak nga makarawat han hiagi han iya amay gintatagad sugad la hin oripon kon bata pa hiya, bisan kon hiya an tinuod nga sumurunod hini ngatanan. 2Samtang nga bata pa hiya may mga tawo nga maninimangno ha iya ngan magpapalakat han iya pakabuhi tubtob han takna nga igintalaan han amay niya. 3Ha sugad nga kaagi mga oripon kita liwat han naghahadi nga mga espiritu han kalibutan, han bata pa kita bahin han mga butang nga espirituhanon. 4Kundi han pag-abot na han igo nga panahon, ginpakanhi han Dyos an iya kalugaringon nga Anak. Kinmanhi hiya usa nga anak hin tunan-on nga iroy, ngan nag-ukoy ha ubos han Balaod han mga Judiyo, 5hin pagtubos hadton mga sakop han Balaod, basi mahimo kita nga mga anak han Dyos. 6Ha pagpakita nga mga anak kamo niya, ginpakanhi han Dyos ha aton mga kasingkasing an Espiritu han iya Anak, an Espiritu nga natawag, “Amay, akon Amay.” 7Sanglit diri na kamo mga oripon, kundi mga anak, ngan tungod nga mga anak na man kamo niya, mahatag an Dyos ha iyo han ngatanan nga iya para han iya mga anak. 8Han nag-agi nga panahon diri kamo nakilala han Dyos, sanglit mga oripon kamo hin mga diyosdiyos. 9Kundi yana nga nakilala na kamo han Dyos—o sisidngon ko lugod, yana nga kinikilala na kamo han Dyos, naunan-o nga karuyag na liwat niyo pagbalik ngadto hito nga magluya ngan magpakalolooy nga naghahadi nga mga espiritu? Kay ano nga karuyag na liwat kamo magpaoripon ha ira? 10May niyo linain nga pagsalin-urog hin mga adlaw, mga bulan, mga panahon, ngan mga tuig. 11Nababaraka ako ha iyo! Mahihimo ba nga mawaray la kapulsanan an ngatanan nga buhat ko para ha iyo? 12Nakikimalooy ako ha iyo, kabugtoan ko, nga masugad unta kamo ha akon. Kon baga sidngon sugad man ako ha iyo. Waray kamo nabuhat nga maraot ha akon. 13Diri pa kamo mangangalimot kay ano nga nagwali ako ha iyo han Maupay nga Sumat hadton una nga higayon; tungod adto kay masakit ako. 14Waray ako niyo pagtamaya o igsalikway, bisan kon dako nga pakasagipo ha iyo an akon masakiton nga lawas. Lugod ginkarawat ako niyo sugad hin anghel han Dyos; ginkarawat ako niyo sugad han pagkarawat niyo kan Cristo Jesus. 15Malipayon kamo hin duro hadto ug yana! Ano na an nahinabo ha iyo? Makakasiring ako ngahaw hini hiunong ha iyo: kon mahihimo la lukaton niyo an iyo mga mata ngan ihatag niyo ha akon. 16Nahimo ba nga kaaway ako niyo yana tungod kay nagsumat ako ha iyo han kamatuoran? 17May-ada mga tawo nga karuyag hin pagkabig ha iyo, kundi diri maupay an ira mga tuyo. An ira karuyag amo nga mahibulag kamo ha akon, basi mahisuok kamo ha ira. 18Niyan maupay gad kon dayuday tumanon naton an aton maupay nga panuyo—matuod gud ini ngan diri la kon aada ako upod ha iyo. 19Mga hinigugma ko nga mga anak! Sugad ako hin usa nga iroy nga tipag-aranak, binabati ko in sugad nga pag-antos tungod ha iyo tubtob nga mahiladawan ha iyo an kinaiya ni Cristo. 20Karuyag ko unta nga upod ako ha iyo yana basi maliwat an akon hunahuna bahin ha iyo. Duro iton akon kabaraka ha iyo. 21Tugoti ako hin pagpakiana ha iyo nga karuyag magpasakop han Balaod: diri ba kamo nabati han siring han Balaod? 22Nagsiring an Kasuratan nga may duha nga anak nga lalake hi Abraham, an usa anak hin oripon nga babaye, an ikaduha anak hin talwas nga babaye. 23An anak han oripon nga babaye na tawo ha naaraan nga paagi, kundi an anak han talwas nga babaye natawo sugad nga bunga han saad han Dyos. 24Usa ini nga pananglitan: an duha nga babaye amo an duha nga ginsaaran. An usa amo hi Agar tikang ha bukid han Sinai kanay mga anak natawo nga oripon. 25Hi Agar amo an bukid ha Sinai ha Arabia, ngan amo hiya yana an natindog han syudad han Jerusalem, tungod kay oripon hiya upod an iya mga anak. 26Kundi an langitnon nga Jerusalem diri oripon ngan amo hiya an aton iroy. 27Kay nasiring an Kasuratan, “Magmalipayon ka, babaye nga baw-as! Goliat hin kalipay, ikaw nga waray gud umabat han mga pag-antos hin pag-anak! Kay magdadarudamo pa an mga anak han babaye nga binayaan kay han babaye nga nag-uokoy upod han iya bana.” 28Yana, kabugtoan ko, sugad kan Isaac mga anak kita han Dyos tungod han iya saad. 29Hadto nga panahon an anak nga natawo tungod han Espiritu han Dyos ginpakurian han igin-anak han naaraan nga paagi hin katawo; ngan amo man ini an nahinabo yana. 30Kundi ano an siring han Kasuratan? Nasiring, “Paiwasa an oripon nga babaye ngan an iya anak; kay diri kababahinan an anak han oripon nga babaye han malon han anak han talwas nga babaye.” 31Sanglit, kabugtoan ko, diri kita mga anak han oripon nga babaye, kundi han talwas nga babaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\