GALACIA 5

1Aton na an kagawasan; hi Cristo an nagtalwas ha aton! Sanglit tindog nga marig-on kamo sugad hin talwas nga mga tawo ngan ayaw na gud kamo pagpaoripon. 2Pamati! Ako, hi Pablo, nagsusumat ha iyo hini: kon magpatori kamo, karuyag sidngon nga waray na gud pulos hi Cristo ha iyo. 3Liliwaton ko pagpahinumdom han tawo nga mapatori, nga napipirit hiya hin pagtuman han bug-os nga Balaod. 4Kamo nga karuyag magmatadong ha atubangan han Dyos pinaagi hin pagtuman han Balaod, nahimulag na kamo kan Cristo, ngan nahigawas na kamo han grasya han Dyos. 5Kay para ha amon naglalaom kami nga iisipon kami han Dyos nga matadong ha iya atubangan. Amo ini an amon ginhuhulat pinaagi han gahom han Espiritu han Dyos nga nagbubuhat dinhe ha amon pinaagi han amon pagtoo. 6Kay kon nakig-usa na kita kan Cristo Jesus, ma tinori ka o diri, diri ini kinahanglan; an ginkikinahanglan amo an buhi nga pagtoo pinaagi hin gugma. 7Maupay na man adto nga iyo ginbuhat! Hin-o ba in nagpaundang ha iyo hin pagsugot han kamatuoran? Gin-unan-o ba niya paghugay ha iyo? 8Waray ito buhata han Dyos nga nagtawag ha iyo. 9Siring pa nira, “Gutiay la nga patubo an kinahanglan hin pagpatubo han bug-os nga minasa.” 10Kundi may pagsarig la gihapon ako ha iyo. An aton kinabuhi nga nahiusa han Ginoo amo an nakakapatapod ha akon nga diri kamo mag-iiba hin hunahuna. Ngan pagsisirotan han Dyos an tawo nga nagsasamok ha iyo, bisan kon hin-o hiya. 11Kundi an para ha akon, kabugtoan, kay ano nga ginpapakurian pa man ako kon nagpapadayon man ako hin pagwali nga kinahanglanon an pagtori? Kon matuod pa ito, diri unta makaurulang an pagwali ko hiunong han kros ni Cristo. 12Karuyag ko unta nga diri la hira magpatori, kundi magpakapon pa ha ira ngahaw adton mga tawo nga nagsasamok ha iyo. 13Mahitungod na man ha iyo, kabugtoan ko, gintawag kamo basi matalwas. Kundi ayaw itugot nga ini nga kagawasan mahimo nga baribad basi makagpasagad la kamo han iyo lawasnon nga mga karuyagon. Lugod himoa nga an gugma amo an mag-aghat han iyo pag-alagad han iba. 14Kay natitig-ob dida hin usa nga sugo an bug-os nga Balaod: “Higugmaa an imo igkasi tawo sugad han imo kalugaringon.” 15Kundi kon magsugad kamo hin mga ihalas nga mananap, nga magpapaunay-unay kamo hin pagtukob ug paghaklam, pagbantay kamo nga diri kamo maubos hin kapuo. 16Amo ini an akon igsisiring ha iyo: papaghadia an Espiritu han iyo kinabuhi ngan ayaw patakasi an mga ungara han iyo lawasnon nga kinaiya. 17Kay an karuyagon han aton lawasnon nga kinaiya nalaris han karuyagon han Espiritu, ngan an karuyagon han Espiritu nalaris han karuyagon han lawasnon nga kinaiya. Nagkakatipa ini nga duha, ngan karuyag sidngon hini nga diri kamo makakahimo han iyo karuyag buhaton. 18Kon maghadi ha iyo an Espiritu, diri na kamo sakop han Balaod. 19Dayag kaupay an binubuhat han lawasnon nga kinaiya. Makikita ini dida han malaw-ay, mahugaw, ngan mangil-ad nga mga panggawi; 20ha pagsingba hin mga diyosdiyos, pagdiwata, pagdinumtanay, pag-aruaraway, pag-inabughoay, pagkasina, pagkahalot, pagkaburublag; 21pagpaawaawa, paghinubog, mangil-ad nga mga pagkalipay, ngan iba pa nga mga butang nga sugad hini. Ginpapahimangno ko kamo yana, sugad han ginbuhat ko hadto: diri masasakop han Ginhadian han Dyos adton nagbubuhat hini nga mga butang. 22Kundi nabunga an Espiritu hin gugma, kalipay, kamurayaw, pagpailob, pagkalooy, pagkamaupay, pagkamatinumanon, 23pagpaubos, ngan pagpugong han kalugaringon. Diri ini hira nasupak han Balaod. 24Ngan ginpatay na han mga sakop ni Cristo Jesus an ira lawasnon nga kinaiya, upod an ngatanan nga kaipahon ngan mga karuyagon. 25Naghatag na ha aton hin kinabuhi an Espiritu; kinahanglan hiya liwat an magbuot han aton kinabuhi. 26Kinahanglan diri kita magmapinahitas-on, o magmainunggiton, o mag-inabughoay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\