HEBREO 10

1An Balaod han mga Judiyo diri hingpit ngan diri tul-id nga surubdan han tinuod nga mga butang. Usa la ini nga madaparap nga lambong han mag-upay nga mga butang nga tiarabot. Amo la gihapon nga mga halad an iginhahalad tuigtuig. Sanglit uunanhon han Balaod paghingpit han mga tawo nga nadangop han Dyos pinaagi hini nga mga halad? 2Kon tinuod pa nga nalinisan na han ira mga sala an mga tawo nga nagsisingba han Dyos, diri na unta hira maabat nga salaan pa hira, ngan maundang na an ngatanan nga mga paghalad. 3Kundi, sugad hito yana an mga paghalad nagpapahinumdom matagtuig han mga tawo han ira mga sala. 4Kay diri gud makakakuha han mga sala an dugo han mga baka ngan mga kanding. 5Tungod hini, han tikanhi na hi Cristo ha kalibutan, nagsiring hiya sa Dyos, “Diri ka buot hin mga tinubod nga unong ngan mga halad, kundi nag-andam ka hin lawas para ha akon. 6Diri ka nalilipay hin mga mananap nga ginsusunog ha bawbaw han halaran, o hin mga halad pagkuha hin mga sala. 7Niyan nagsiring ako, ‘Aadi ako, O Dyos, pagtuman han buot mo ipabuhat ha akon, sumala han nahisurat hiunong ha akon, dida han basahan han Balaod.’ ” 8Syahan nagsiring hiya, “Diri ka naruruyag o nalilipay hin mga tinubod nga unong ngan mga halad, o hin mga mananap nga tinubod ha halaran, ngan han mga halad pagkuha hin mga sala.” Ginsiring ini niya bisan kon iginhahalad ini nga mga tinubod nga unong sumala han Balaod. 9Ngan nagsiring hiya, “Aadi ako, O Dyos, pagtuman han karuyag mo ipabuhat ha akon.” Sanglit iginsalikway han Dyos an ngatanan nga daan nga mga tinubod nga halad, ngan ginliwanan niya ini han paghalad ni Cristo. 10Tungod nga gintuman ni Cristo an karuyag han Dyos ipabuhat ha iya, nalinisan kita ngatanan han sala pinaagi han paghalad niya han iya kalugaringon nga lawas makausa ngan para han ngatanan. 11An kada padi nga Judiyo nagtutuman han iya buruhaton kada adlaw, ngan naghahalad makadamo han amo la gihapon nga mga tinubod nga halad. Kundi ini nga mga tinubod nga halad diri makakakuha hini mga sala. 12Kundi naghalad hi Cristo hin usa la nga tinubod nga unong para han mga sala, usa nga maupay nga halad ha kadayonan. Katapos, linmingkod hiya ha tuo han Dyos. 13Didto naghuhulat hiya yana tubtob nga himoon han Dyos an iya mga kaaway nga taramakan han iya mga tiil. 14Sanglit pinaagi hin usa la nga paghalad hin unong ginhingpit niya ha kadayonan adton mga nalinisan han sala. 15Ngan nagpapamatuod liwat ha aton an Espiritu Santo. Una han ngatanan nagsiring hiya, 16“Amo ini an ginsaaran nga akon hihimoon ha ira ha tiarabot nga mga adlaw, nasiring an Ginoo: Ibubutang ko an akon mga balaod ha ira mga kasingkasing, ngan isusurat ko ha ira mga hunahuna.” 17Ngan, nasiring hiya, “Diri na gud ako manunomdom han ira mga sala ngan magraot nga mga binuhatan.” 18Sanglit kon ginpasaylo na ini nga mga sala, diri na kinahanglan in halad pagkuha hin mga sala. 19Sanglit, kabugtoan, may-ada na kita hingpit nga kagawasan hin pagsulod han Labi ka Baraan nga Dapit tungod han kamatayon ni Jesus. 20Gin-abrehan niya para ha aton in bag-o ngan buhi nga aragian, pinaagi han biray—ha aton pa, pinaagi han iya kalugaringon nga lawas. 21May-ada kita gamhanan nga padi nga tinaporan han balay han Dyos. 22Sanglit dangop kita han Dyos upod in tangkod nga kasingkasing ngan marig-on nga pagsarig, upod in mga kasingkasing nga nalinisan na tikang hin salaan nga konsensya ngan panhunahuna, ngan mga lawas nga nahugasan na hin limpyo nga tubig. 23Kapti naton hini maupay an aton paglaom, kay makakasarig kita han Dyos nga magtutuman han iya saad. 24Pagdinasigay kita ha usa kag usa hin pagpakita han gugma ngan pagbuhat hin maupay. 25Ayaw naton bayai an aton nabatasan hin pagkatirok, sugad han binubuhat han iba. Lugod, pagdinasigay kita, labi na gud nga nakita kamo nga nagtitikahirani na an Adlaw han pagbalik han Ginoo. 26Kay waray na gud iba nga halad nga makakakuha han mga sala kon tuyoon gud naton hin pagpinakasala katapos ipahibaro ha aton an kamatuoran. 27Lugod, an nahibilin amo na la an pagkahadlok han ginpapamulat nga paghukom ngan an mapintas nga kalayo nga makakaugtang hadton mga nasupak han Dyos! 28Ginpapatay hin waray kalooy an nagtatalapas han Balaod ni Moises, kon paghukman hin duha o tulo nga mga testigo nga salaan. 29Sanglit, ano man an mahinanabo han tawo nga nagtatamay han Anak han Dyos? nga diri nagmamahal han dugo han ginsaaran han Dyos, nga naglinis ha iya tikang han iya mga sala? nga nagbiaybiay han Espiritu nga nahatag han grasya? Paghunahunaa daw kon ano ka dako nga sirot an angay ha iya! 30Kay nakilala kita han nagsiring, “Ako an mabulos, ako an mabayad,” ngan han nagsiring liwat, “Maghuhukom an Ginoo han iya mga tawo.” 31Makalilisang an pagkahulog ngadto han mga kamot han buhi nga Dyos! 32Panumdoma daw niyo kon ano an iyo kahimtang han naglabay nga panahon. Hadto nga mga adlaw, katapos niyo kalamragi han kapawa han Dyos, damo an iyo mga gin-antos, kundi waray gud kamo madaog. 33Kon usahay ginyubit ngan ginpanamastamasan kamo ha atubangan han kadam-an, ngan may mga higayon nga bulig kamo ha ira nga nahiagom hin sugad nga pag-antos. 34Naka-angbit kamo han mga pag-antos han mga binilanggo, ngan han pag-agawa han ngatanan niyo nga mga hiagi, gin-ilob la niyo nga malipayon an mga nawara ha iyo, kay maaram man kamo nga may-ada pa niyo mauroupay pa nga mga hiagi nga magpapadayon tubtob ha kataposan. 35Sanglit ayaw gud kamo pagturaw kay nagdadara ini hin dako nga kabaralsan. 36Kinahanglan magmailobon kamo basi makagtuman kamo han kaburut-on han Dyos, ngan karawaton niyo an iya mga iginsasaad. 37Kay sumala han siring han kasuratan, “Gutiay na la an panahon, ngan maabot na hiya nga ginpipinamulat, diri hiya maglalangan. 38Kundi matoo ngan mabubuhi an akon matadong nga mga tawo; kundi kon may ha ira tumalikod, diri ako malilipay ha ira.” 39Diri kita mga tawo nga matalikod ngan mawawara. Lugod, may-ada kita pagtoo, ngan natatalwas kita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\