HEBREO 11

1An pagtoo amo an marig-on nga pagsarig han mga butang nga aton ginlalaoman, ngan han mga butang nga diri naton kinikita. 2Pinaagi han ira pagtoo an mga tawo hadton una nga panahon ginpakaupay han Dyos. 3Tungod hin pagtoo hinsabotan naton nga nahimo an bug-os nga kalibutan pinaagi han pulong han Dyos, sanglit ginhimo an mga butang nga kinikita tikang han mga butang nga diri kinikita. 4Tungod hin pagtoo hi Abel nagdara ngadto sa Dyos hin mauroupay nga halad kay han kan Cain. Pinaagi han iya pagtoo an Dyos kinmarawat ha iya nga matadong nga tawo, kay kinarawat han Dyos an iya mga halad. Tungod han iya pagtoo, nagyakan gihapon hi Abel bisan kon patay na hiya. 5Tungod hin pagtoo waray mamatay ni Enoc. Lugod ginbayaw hiya ngadto sa Dyos, ngan waray na hiya hiagii kay ginbayaw man hiya han Dyos. Nasiring an kasuratan nga san-o bayawon hi Enoc nakalipay hiya han Dyos. 6Waray gud tawo nga makakalipay han Dyos kon waray niya pagtoo. Kay an bisan hin-o nga nadangop han Dyos kinahanglan tumoo nga may-ada Dyos, ngan ini nga Dyos nagbabalos hadton mga nagbibiling ha iya. 7Tungod hin pagtoo namati hi Noe han mga pahimangno han Dyos hiunong han mga butang nga tiarabot nga waray pa niya hikit-i. Nagsugot hiya han Dyos, ngan naghimo hiya hin arka diin natalwas hiya ngan an iya panimalay. Dida hini nga paagi ginhukman ha karat-an an kalibutan, ngan kinarawat ni Noe tikang sa Dyos an pagkamatadong nga natikang han pagtoo. 8Tungod hin pagtoo, nagsugot hi Abraham han pagtawga ha iya han Dyos, ngan napakadto hiya han tuna nga iginsaad han Dyos nga ihahatag ha iya. Binayaan niya an iya kalugaringon nga tuna ug diri maaram hiya kon tikain hiya. 9Tungod hin pagtoo nag-ukoy hiya sugad hin usa nga lumalangyaw didto han tuna nga iginsaad ha iya han Dyos. Nag-ukoy hiya didto hin mga tulda sugad kanda Isaac ngan Jacob, nga kinmarawat liwat han amo ngahaw nga saad tikang han Dyos. 10Kay ginhulat ni Abraham an syudad nga an Dyos amo an nagplano, naglarang ngan nagtukod, kanay patukoranan diri gud mapupukan. 11Tungod hin pagtoo nahimo hi Abraham nga amay, bisan kon lagas na hiya hin duro ngan baw-as hi Sara. Tinmapod hiya nga an Dyos magtutuman han iya saad. 12Bisan kon patay na hiya, ini nga usa nga tawo amo an tinikangan han damo nga katulinan, sugad kadamo han mga bitoon ha langit, sugad kadamo han diri maiihap nga baras ha baybayon. 13Nagkamatay ini ngatanan nga mga tawo dida han ira pagtoo. Waray nira makarawat an mga iginsaad han Dyos, kundi bisan kon hirayo pa ini kaupay, nakita na nira ngan ira ginpaabot, ngan kinmilala hira nga lumalangyaw ngan lumalabay la ngay-an hira ha tuna. 14Adton naghimangraw hin sugad, nagpapasabot nga nagbibiling hira hin tuna nga ira kalugaringon. 15Waray na hira mangandoy han tuna nga ira tinalikdan; kon naghunahuna pa hira, may-ada pa unta nira higayon hin pagbalik. 16Lugod namulat hira hin mauruopay nga tuna, an langitnon nga tuna. Sanglit waray an Dyos naawod ha ira nga magtawag hira ha iya nga ira Dyos, kay nag-andam hiya hin syudad para ha ira. 17Tungod hin pagtoo nakahimo hi Abraham hin paghalad han iya anak nga hi Isaac, nga usa nga unong nga tinubod dida han pagsarihi ha iya han Dyos. Amo hi Abraham an ginsaaran han Dyos, kundi andam hiya hin paghalad han iya usa la nga anak nga usa nga unong nga tinubod. 18Nagsiring an Dyos kan Abraham, “Magkakamay-ada ka mga tulin pinaagi kan Isaac.” 19Nagtoo hi Abraham nga makakabanhaw an Dyos kan Isaac—ngan makakasiring kita nga kinarawat manggud ni Abraham hi Isaac tikang han kamatayon. 20Tungod hin pagtoo, nagsaad hi Isaac kanda Jacob ug Esau hin mga kaupayan para han tiarabot nga panahon. 21Tungod hin pagtoo ginbendisyonan ni Jacob an kada usa han mga anak ni Jose, han harapit na hiya mamatay; sinmandig hiya han iya tungod ngan nagsingba han Dyos. 22Tungod hin pagtoo, nakighimangraw hi Jose, han harapit na hiya mamatay, hiunong han pagbaya han mga Israelita tikang ha Ehipto, ngan nagtugon hiya kon ano an angay buhaton han iya lawas. 23Tungod hin pagtoo nakahimo an mga kag-anak ni Moises hin pagtago ha iya sulod hin tulo ka bulan tikang han iya katawo. Hinkit-an nira nga mahusay hiya nga bata, ngan waray hira kahadlok hin pagsupak han sugo han hadi. 24Tungod hin pagtoo hi Moises, han batan-on na hiya, nagdumiri nga tawgon hiya nga anak han anak nga babaye ni Paraon. 25Ginpaurog lugod niya an pag-antos upod han mga tawo han Dyos, kay han pagpahimulos han sala ha sulod hin halipot la nga panahon. 26Naghunahuna hiya nga labaw pa gud kamahal an pag-antos hin mga pagyubit tungod han Mesiyas, kay han ngatanan nga mga manggad han Ehipto; kay ginlantaw niya an tiarabot nga balos. 27Tungod hin pagtoo kinmalagiw hi Moises tikang ha Ehipto hin waray kahadlok han kasina han hadi; sugad nga daw kinmita hiya han diri kinikita nga Dyos, sanglit waray na hiya bumalik ha Ehipto. 28Tungod hini pagtoo, nagtikang hiya hin pagtukod han Paglabay ngan nagsugo nga isablig an dugo dida han mga porta, basi diri pamatayon han Anghel han Kamatayon an mga suhag nga lalake han mga Israelita. 29Tungod hin pagtoo nakahimo an mga Israelita hin pagtabok han Pula nga Dagat sugad dida hin mamara nga tuna; han pagtabok liwat han mga Ehiptohanon, nalumos hira ngatanan. 30Tungod hin pagtoo napukan an mga pader han Jerico, katapos paglibota han mga Israelita sulod hin pito ka adlaw. 31Tungod hin pagtoo waray pataya hi Rahab nga maraot nga babaye, upod hadton mga linmaris han Dyos, kay gin-upay niya hin pagkarawat an mga espiya. 32Magpapadayon pa ba ako? Waray ko na igo nga panahon hin paghinabi mahitungod kanda Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel, ngan han mga manaragna. 33Tungod hin pagtoo nakig-away hira hin mga kanasoran ngan nagdaog hira. Ginbuhat nira an matadong, ngan kinmarawat hira han iginsaad han Dyos. Ginsagpo nira an mga baba hin mga liyon, 34ginparong nira in naglalahinggab nga mga kalayo, nakalikay hira han kamatayon pinaagi han espada. Magluya hira kundi nagmakusog; mga gamhanan hira ha pag-awayan ngan gindaog nira an kasondalohan han mga lumalangyaw. 35Tungod hin pagtoo kinarawat han mga kababayen-an an ira mga patay nga kauropdan nga mga binanhaw na. An iba, nagdumiri pagkarawat hin kagawasan, ngan nagkamatay ha ilarom hin mga pag-antos, basi mabanhaw ngadto hin mauroupay nga kinabuhi. 36Ginpakaalohan ngan ginhampak an iba, ngan ginggapos ngan ginbilanggo an iba. 37Ginbato hira, ginpikas an ira mga lawas, pinanmatay hira pinaagi han espada. Nagsudoysudoy hira nga nagpanapton hin mga anit hin karnero ngan mga kanding, mga pubre, ginpakurian ngan ginraogdaog hira. 38An kalibutan diri naangay para ha ira! Nagsarang hira ngadto han mga kamingawan ngan kabungtoran sugad hin mga kalagiw, nag-ukoy hira ha mga lungib ngan mga luong ha tuna. 39Pagkadako nga hinumdoman an nahimo hini ngatanan nga mga tawo pinaagi han ira pagtoo! Kundi waray nira makarawat an iginsaad han Dyos, 40kay may-ada pa an Dyos mauroupay nga paglarang para ha aton. Tuyo han Dyos nga mahihingpit la hira kon upod kita ha ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\