HEBREO 12

1Sanglit kay ginpapalibotan kita hini nga dako nga hugpo hin mga saksi, isalikway ta an ngatanan nga nakakaulang ha aton, ngan an sala nga diri nabaya ha aton, ngan tud-on ta an pagdalagan han paisan-isan nga aton inaatubang. 2Tutok kita kan Jesus nga amo an sinasarigan han aton pagtoo tikang ha tinikangan ngadto ha kataposan. Waray hiya humunong tungod han kros! Lugod, tungod han kalipay nga naghuhulat ha iya, waray niya ikaawod an pagkamatay ha kros, ngan yana, nalingkod na hiya ha tuo han trono han Dyos. 3Palandonga daw niyo kon ano an iya gin-agian, kon gin-unan-o niya pag-asdang han damo nga mga pagdumot han mga makasasala! Sanglit ayaw gud kamo pagturaw ngan pagtalikod. 4Kay ha iyo pakig-away han sala, waray pa kamo mahitangpi han kamatayon. 5Hinngalimtan na ba niyo an mga pagdasig han Dyos ha iyo, kamo nga iya mga anak? “Anak ko, tigamni kon sawayon ka han Ginoo, ngan ayaw pagturaw kon busaan ka niya. 6Kay sinasaway han Ginoo an iya hinihigugma, ngan ginkakastigo niya an kinakarawat niya nga iya anak.” 7Antosa an pagkastigo ha iyo sugad nga tikang ini han iyo amay; kay nagpapakita ini nga gintatagad kamo han Dyos sugad hin iya mga anak. May-ada ba anak nga waray kastigoha han amay niya? 8Kon diri kamo kinakastigo, sugad han pagkastigo niya han ngatanan nga iya mga anak, tigaman ini nga diri kamo tinuod nga mga anak, kundi mga anak la ha gawas. 9Mahitungod han aton mga amay dinhe ha tuna, nakastigo hira ha aton, kundi tinatahod ta hira. Sanglit labi na gud nga karawaton naton an pagkastigo han aton espirituhanon nga Amay basi katagan kita hin kinabuhi! 10Kinakastigo kita han aton mga amay dinhe ha tuna hin halipot la nga panahon, sumala han angay para ha ira. Kundi ginbubuhat ini han Dyos para han aton kalugaringon nga kaupayan, basi makaangbit kita han iya pagkabaraan. 11Kon ginkakastigo kita usahay nakakapabido ini ha aton ngan diri nakakalipay. Kundi ha orhe nga mga adlaw, adton kinmarawat hin sugad nga kastigo, nag-aani hin malinawon nga balos han kinabuhi nga matadong. 12Sanglit alsaha niyo an iyo kinakapoy nga mga kamot, ngan pakusga an iyo magluya nga mga tuhod! 13Sulsoga niyo an matadong nga mga dalan, basi may gamit an piay nga tiil ngan maupay dayon. 14Talinguhaa hin pakigdaet ha ngatanan nga mga tawo, ngan pag-ukoy hin baraan nga kinabuhi, kay gawas hini waray makita han Ginoo. 15Paghirot nga waray ha iyo tumalikod han grasya han Dyos. Paghirot kamo basi waray usa ha iyo nga masugad hin mapait nga tanom nga natubo ug nakakasamok han iba tungod han iya hilo. 16Paglikay kamo nga waray ha iyo magmahilas o diri espirituhanon sugad kan Esau, nga tungod la hin usa ka pagkaon, nagbaligya han iya mga katungod hin pagkamagurang nga anak. 17Maaram man kamo nga ha orhe na, karuyag hiya pagkarawat han bendisyon han amay niya; kundi ginsalikway hiya, kay diri na man mababawi niya an iya ginbuhat, bisan kon nakimalooy hiya inupdan hin mga luha. 18Waray kamo makahirani sugad han mga tawo han Israel ngadto hin usa nga butang nga aaboton niyo ngadto han iya nagdidilaab nga kalayo didto ha Bukid Sinai, han kasisidman ngan han kadulman, han bagyo, 19han tunog hin trompeta, ngan han usa nga tingog sugad han ginbuhat han mga tawo han Israel. Han pakabati han mga tawo han tingog, nakimalooy hira nga diri na pabation hira hin lain pa nga pulong, 20kay diri na nira nailob an sugo nga nagsiring, “Bisan kon mananap an tumamak han bukid, kinahanglan pagbatoon tubtob nga mamatay.” 21Makalilisang hin duro adto nga taran-awon nga nakasiring hi Moises, “Nangungurog ngan nahahadlok ako!” 22Lugod, hinmarani kamo han Bukid Sion ngan han syudad han buhi nga Dyos, an langitnon nga Jerusalem, upod han iya yinukot nga mga anghel. 23Hinmarani kami han malipayon nga katirok han mga suhag nga mga anak nga kalalaken-an han Dyos, kanay mga ngaran nahisurat na ha langit. Hinmarani kamo han Dyos nga amo an maghurukom han ngatanan nga mga tawo, ngan hinmarani kamo han mga espiritu han mga tawo nga magtadong nga nahingpit na. 24Hinmarani kamo kan Jesus nga amo an naghikay han bag-o nga ginsaaran, ngan han iginsablig nga dugo nga nagsasaad hin labaw pa kamaupay nga mga butang kay han dugo ni Abel. 25Sanglit paghirot kamo, ngan ayaw pagdumiri hin pamati ha iya nga nagyayakan. An mga dinmiri pamati han naghatag han dyosnon nga mensahe dinhe ha tuna waray makapalagiw han sirot. Sanglit labi na nga diri kita makakapalagiw kon isalikway ta adton nagyayakan tikang ha langit! 26Nakabay-og han tuna an iya tingog hadto nga panahon, kundi nagsaad hiya yana, “Babay-ogon ko hin makausa pa diri la an tuna kundi pati an langit.” 27Nagpapahayag an mga pulong “makausa pa” nga babay-ogon ngan kukuhaon an mga binuhat, basi magpabilin an mga butang nga diri nababay-og. 28Sanglit pagpasalamat kita, kay nakarawat kita hin ginhadian nga diri nababay-og. Pagpasalamat ngan pagsingba kita han Dyos hin paagi nga makakalipay ha iya, upod an pagtahod ngan kahadlok; 29kay kalayo gud nga nakakaugtang an aton Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\