HEBREO 13

1Ipadayon an iyo minagburugto nga pagsihigugmaay dida ha pag-alagad kan Cristo. 2Ayaw niyo hingalimti an pag-abiabi hin mga sumaraka ha iyo mga panimalay. Ginbuhat ini han iba, ngan waray nira hibaroi nga mga anghel an ira gin-abiabi. 3Hinumdomi niyo adton aadto ha bilanggoan, sugad nga upod kamo nira ha bilanggoan. Hinumdomi niyo adton mga nag-aantos sugad nga nag-aantos kamo upod ha ira. 4Kinahanglan pasidunggan han ngatanan an pagkainasaw-an, ngan kinahanglan magmatinumanon ha ira ngahaw an mga bana ngan mga asawa. Paghuhukman han Dyos adton mga maglaw-ay an binuhatan ngan adton mga manlilibog. 5Ayaw kamo paghigugma han kwarta, ngan makontento kamo han aada na ha iyo. Kay nagsiring an Dyos, “Diri ko kamo babayaan; diri ko gud kamo tatalikdan.” 6Sanglit pagmaisog kita ngan magsiring, “An Ginoo an akon kabulig, diri ako mahahadlok. Ano ba in sadang buhaton ha akon?” 7Hinumdomi an iyo anay mga pangulo nga naghimangraw ha iyo han mensahe han Dyos. Panumdoma niyo kon gin-unan-o nira hin pagkabuhi ngan pagkamatay, ngan subda an ira pagtoo. 8Amo la gihapon hi Jesu-Cristo hadto, yana, ngan ha kadayonan. 9Ayaw kamo tugot nga makapasimang ha iyo han matadong nga dalan an ngatanan nga magkalainlain nga mga pagturon-an. Maupay nga karawaton naton an espirituhanon nga kusog tikang han grasya han Dyos ngan diri pinaagi han pagsugot han mga turumanon hiunong hin mga pagkaon; waray mabuligi hini adton mga nagtutuman hini nga mga turumanon. 10An mga padi nga nag-aalagad didto han arampoan han mga Judiyo waray katungod hin pagkaon han mga hinalad ha aton altar. 11Gindadara han Labaw nga Padi nga Judiyo an dugo han mga mananap ngadto han Labi ka Baraan nga Dapit hin paghalad nga usa nga tinubod nga unong para han mga sala; kundi ginsusunog ha gawas han kampo an mga lawas han mga mananap. 12Tungod hini, namatay hi Jesus ha gawas han syudad, basi maglinis han mga tawo han ira sala pinaagi han iya kalugaringon nga dugo. 13Sanglit kadto kita ha iya ha gawas han kampo, ngan angbit kita han makaaalo nga ginbuhat ha iya. 14Kay waray dayon nga syudad para ha aton dinhe ha tuna; nangingita kita han syudad nga tiarabot. 15Sanglit dayuday paghalad kita hin mga pagdayaw ngadto han Dyos sugad hin aton sakripisyo pinaagi kan Jesus; ha aton pa, dayuday pasalamatan ta an iya ngaran pinaagi han aton mga im-im. 16Ayaw hingalimti an pagbuhat hin maupay nga an pagbinuligay, kay amo ini an mga halad nga nakakalipay han Dyos. 17Sugta an iyo mga pangulo ngan sunda an ira mga sugo. Nagbabantay hira han iyo mga kalag hin waray pagpahuway, tungod nga kinahanglan humatag hira sa Dyos hin kasayoran han ira pag-alagad. Kon sugton niya hira, magbubuhat hira nga malipayon; kay kon diri, magbubuhat hira nga mabidoon, ngan diri ini makakabulig ha iyo. 18Padayona niyo an pag-ampo para ha amon. Maaram kami nga limpyo an amon konsensya, kay karuyag namon magbuhat han matadong ha ngatanan nga panahon. 19Ngan nanginginyupo pa gud ako ha iyo nga mag-ampo kamo nga pabalikon ako han Dyos ngada ha iyo ha madali nga panahon. 20Ginbanhaw han Dyos an aton Ginoo nga Jesus nga amo an Gamhanan nga Magmarangno han mga karnero, nga tungod han iya kamatayon, ginpadig-on an dayon nga ginsaaran. 21An Dyos han kamurayaw humatag unta ha iyo han ngatanan nga mag-upay nga mga butang nga iyo ginkikinahanglan, basi makatuman kamo han iya kaburut-on, ngan pinaagi kan Jesu-Cristo, buhaton unta niya dinhe ha aton an nakakalipay ha iya. Ngan ngadto kan Cristo an himaya ha kadayonan! Amen. 22Kabugtoan ko, nahangyo ako ha iyo nga mamati kamo nga mailobon hini nga mensahe hin pagdasig; kay diri man hilaba kaupay ini nga surat ko ha iyo. 23Karuyag ko nga hibaroan niyo nga ginpagawas na ha bilanggoan hi Timoteo nga aton bugto. Kon umabot hiya dayon, ig-uupod ko hiya kon kumada ako hin pakigkita ha iyo. 24Ipangumosta na la kami han ngatanan nga iyo mga pangulo ngan han ngatanan nga mga magtinuohon nga mga tawo han Dyos. Nangungumosta ha iyo an kabugtoan ha Italia. 25Maada unta ha iyo ngatanan an grasya han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\