HEBREO 4

1Niyan nagbilin ha aton an Dyos han saad nga masulod ngan mapahuway kita upod ha iya. Sanglit pagbantay kita nga diri mapakyas an aton pakasulod ngadto hito nga ginsaad nga pagpahuway. 2Kay sugad ha ira hinbatian ta an Maupay nga Sumat, kundi waray hira magpulos han mensahe nga hinbatian nira, kay waray man hira tumoo. 3Sanglit kita nga natoo makasulod ngan makakapahuway gud upod han Dyos. Sumala han iya ginsiring, “Napungot ngan nanumpa ako: ‘Diri gud hira makakasulod ngan makakapahuway upod ha akon!’” Ginsiring ini niya bisan kon human na an iya buruhaton tikang pa han paghimo niya han kalibutan. 4Kay ha lain nga bahin hin kasuratan, iginsiring ini mahitungod han ikapito ka adlaw, “Pinmahuway an Dyos han ngatanan niya nga mga buhat ha ikapito ka adlaw.” 5Amo man gihapon ini an ginsiring: “Diri gud hira makasulod ngan makakapahuway upod ha akon.” 6An syahan nga nakabati han Maupay nga Sumat, waray makasulod ngan makapahuway upod han Dyos, kay waray man hira tumoo. May-ada ngay-an iba nga makakahimo hin pagsulod ngan pagpahuway upod han Dyos. 7Iginpapasabot ini niya pinaagi han pagtalaan han Dyos hin lain nga adlaw nga gintatawag “Yana nga adlaw.” Paglabay hin damo nga katuigan, naghimangraw hiya mahitungod hini pinaagi kan David, sumala han hinnabihan na han kasuratan, “Kon hibatian niyo an tingog han Dyos yana nga adlaw, ayaw patig-aha an iyo kasingkasing.” 8Kon ni Josue nakahatag pa han mga tawo han pahuway nga ginsaad han Dyos, diri na unta an Dyos maghihimangraw hin lain nga adlaw. 9Kundi may-ada adlaw nga pagpahuway para han mga tawo han Dyos sugad han pagpahuway han Dyos ha ikapito ka adlaw. 10Kay bisan hin-o nga nasulod ngan napahuway upod han Dyos, napahuway han iya kalugaringon nga mga buhat, sugad nga pinmahuway man an Dyos han iya buhat. 11Sanglit talinguhaa ta nga makarawat ta ito nga pagpahuway, basi waray usa ha aton nga mapakyas sugad ha ira, tungod han ira kakulang hin pagtoo. 12Buhi ngan maabtik an pulong han Dyos. Matarutarom pa kay hin espada nga paluyo in katadman. Nakakadulot ini ngadto han ginkakausaan han kalag ngan han espiritu, ngadto han dapit diin nagkakatapo an mga kaluluthan ngan mga katutul-anan. Nakakatugkad ini han mga panhunahuna ngan mga tinguha ngan pagbati han kasingkasing. 13Waray gud butang nga makakatago tikang han Dyos. Bukas ngan dayag an ngatanan nga mga butang ha atubangan han iya mga mata; ngan kinahanglan humatag kita ngatanan ha iya hin kasayoran han aton kalugaringon. 14Sanglit kapti naton hin maupay an aton pagtoo, kay hi Jesus nga Anak han Dyos, an aton gilalabawi nga padi, aadto na ha atubangan han Dyos. 15Napaid han aton kamaluya ini nga aton gilalabawi nga padi, kay ginsulay liwat hiya ha ngatanan nga paagi, sugad ha aton, kundi waray hiya makasala. 16Sanglit pagmadasigon ngan dangop kita han trono han Dyos, diin aadto an grasya basi karawaton naton an kaluoy ngan hiagian naton an grasya nga makakabulig ha panahon han aton pagkinahanglan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\