HEBREO 6

1Sanglit pagpadayon kita ngadto han mga hin-araan na nga mga pagturon-an ngan bayai ta na an syahan nga mga pagturon-an han Cristohanon nga mensahe. Diri kinahanglan balikon na liwat naton hin pagtutdo ini nga mga pag-aradman: pagbaya han waray pulos nga mga buhat ngan an pagtoo han Dyos; 2han pagtutdo hiunong han mga pagbunyag ngan pagpandong hin mga kamot; han pagkabanhaw han mga minatay ngan han dayon nga paghukom. 3Yana pagpadayon na kita! Ngan amo ini an aton bubuhaton, kon itugot ini han Dyos. 4Kay uunanhon man hadton mga binmaya na han ira pagtoo pagpabalik ha ira pagbasol? Nakada hira anay han kapawa han Dyos. Nahiagom na hira han langitnon nga mga hatag ngan nakaangbit na hira han Espiritu Santo. 5Hin-araan na nira an kamaupay han pulong han Dyos, ngan nakatagamtam na hira han mga gahom han tiarabot nga panahon. 6Ngan katapos, binmulag hira! Makuri na gud hin pagpabalik ha ira ngada hin pagbasol, kay iginraraysang na liwat nira ha kros an Anak han Dyos, ngan ira ginpakaalohan ha atubangan han mga tawo. 7Ginpapakaupay han Dyos an tuna nga hinuhumban han naturo nga uran, ngan nagpapatubo han mga tanom nga magagamit han mga magtaranom. 8Kundi kon tumurok dida hito nga tuna in tungkon nga mga tanom ngan mga banwa la, waray la ito gamit; ngan pagtutunglohon ini han Dyos, ngan pagsusunogon ha kalayo. 9Kundi bisan kon sugad hini an amon pagyakan, hinigugma nga kasangkayan, waray kami pagruhaduha ha iyo. Maaram kami nga maangkon niyo in labi pa nga kaupayan tungod han iyo katalwasan. 10Matadong an Dyos, ngan diri niya hikakalimtan an ginbuhat niyo, o an gugma nga iyo ginpakita ha iya, pinaagi han tambulig nga iyo iginhatag, ngan ginpapadayon paghatag han iyo mga igkasi Cristianos. 11Dako an amon ungara nga an tagsatagsa ha iyo magpadayon unta an iya kasindak tubtob ha kataposan, basi matuman an mga butang nga iya ginlalaoman. 12Diri namon karuyag nga maghinubya kamo, kundi nga masugad kamo hadton mga natoo ngan mailobon, ngan tungod hini kakarawton niyo an mga iginsaad han Dyos. 13Han pagsaad han Dyos kan Abraham, nagsumpa hiya hin pagtuman han iya iginsaad. Tungod nga waray na man labaw ha iya, nagsumpa hiya ha iya kalugaringon nga ngaran. 14Nagsiring hiya, “Nagsasaad ako ha imo nga pagpapakaupayon ko ikaw ngan ihahatag ko ha imo in damo nga katulinan.” 15Gin-ilob ini ni Abraham, sanglit kinarawat niya an iginsaad han Dyos. 16Kon nagsusumpa in usa ka tawo, ginagamit niya in ngaran hin larulabaw ha iya, ngan an pagsumpa an nagtutuhay han mga lantugi han mga tawo. 17Para hadton mga makarawat han iya iginsaad, iginpadayag gud han Dyos nga diri gud niya liliwaton an iya panuyo; sanglit idinugang niya han iya saad an pagsumpa. 18Sanglit amo ini an duha nga mga butang nga diri maliliwat, ngan hiunong hini diri makakagbuwa an Dyos. Sanglit kita nga nakadangop na ha iya, gin-aaghat kita nga kaptan ta hin maupay an paglaom nga iginbutang ha aton atubangan. 19Ini nga paglaom amo an angkla han aton kinabuhi. Marig-on ini ngan kasasarigan, ngan nakakatahos han biray han langitnon nga templo, ngadto han labi ka baraan nga sulod han templo. 20Nag-una ha aton hi Jesus pagsulod ngadto, para ug tungod ha aton. Nahimo hiya nga Labaw nga Padi ha kadayonan dida han hugpo hin pagkapadi ni Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\