HEBREO 7

1Hadi han Salem ngan padi han Gihahataasi nga Dyos ini hi Melquisedec. Han pagbalik na hi Abraham tikang ha pag-awayan diin nadaog niya an upat nga kahadian, ginsugat ngan ginbendisyonan hiya ni Melquisedec. 2Gintagan hiya ni Abaraham han ikanapulo nga bahin han ngatanan nga iya naagaw. (“Hadi han Pagkamatadong” an syahan nga kahulogan han ngaran ni Melquisedec. Ngan tungod kay hadi man hiya han Salem “Hadi han Kalinaw” liwat an kahulogan han iya ngaran.) 3Waray gud may nahisurat hiunong han amay o iroy ni Melquisedec, o han bisan hin-o nga iya mga ginikanan; waray gud may nahisurat hiunong han iya katawo o han iya kamatay. Sugad hiya han Anak han Dyos; nagpapabilin hiya nga padi ha kadayonan. 4Sanglit nakikita niyo kon ano an iya pagkaharangdon. Ginhatag ha iya ni Abraham nga patriarka an ikanapulo nga bahin han ngatanan nga iya naagaw ha pag-awayan. 5An mga tulin ni Levi nga kapadian ginsugo han Balaod hin pagkuha han ikanapulo nga bahin tikang han mga tawo han Israel—ha aton pa, kinukuha nira tikang han ira igkasi Israelitas, bisan kon mga tulin liwat hira ni Abraham. 6Diri tulin ni Levi hi Melquisedec, kundi kinmarawat hiya han ikanapulo nga bahin tikang kan Abraham ngan ginbendisyonan niya hi Abraham nga kinmarawat han mga saad han Dyos. 7Waray ruhaduha nga darudako an nagbebendisyon kay han ginbebendisyonan. 8Mahitungod han kapadian, kinukuha an ikanapulo hin mga tawo nga may-ada kamatayon; kundi mahitungod kan Melquisedec, ginkuha an ikanapulo nga bahin hin usa nga tawo nga buhi ha kadayonan, sumala han siring han kasuratan. 9Ngan mahihimo pagsiring nga han pagbayad ni Abraham han ikanapulo, binmayad liwat hi Levi (kanay katulinan nakuha han ikanapulo). 10Kay bisan kon waray pa katatawo hi Levi, kundi makakasiring kita nga nakada na hiya han lawas han iya ginikanan nga hi Abraham dida han pagsugata ha iya ni Melquisedec. 11Iginhatag an Balaod ha mga tawo han Israel pinasikad han pagkapadi ni Levi. Niyan, kon hingpit na an buhat han kapadian han hugpo ni Levi, waray na unta kinahanglan nga magpakita in lain pa nga padi nga sakop han hugpo hin pagkapadi ni Melquisedec, diri hugpo ni Aaron. 12Kay kon liwanan an pagkapadi, kinahanglan liwanan liwat an balaod. 13An aton Ginoo nga hinnanabihan hini nga mga butang sakop hin lain nga tribo, ngan waray sakop han iya tribo nga nag-alagad hini pagkapadi. 14Hinbabaroan ini hin maupay, nga natawo hiya nga sakop han tribo ni Juda; ngan waray maghinabi hi Moises hini nga tribo dida han paghimangraw niya hiunong hin kapadian. 15Naklaro ini nga butang; dida han pagpakita hin lain nga padi nga sugad kan Melquisedec. 16Diri pinaagi hin mga lagda ngan mga turumanon nga hinimo hin tawo nga nahimo hiya nga padi; nahimo hiya nga padi pinaagi han gahom hin kinabuhi nga waray pagkatapos. 17Kay nasiring an kasuratan, “Magpapadi ka ha kadayonan, dida han hugpo hin pagkapadi ni Melquisedec.” 18Sanglit binayaan an daan nga lagda, kay maluya ini ngan waray gamit. 19Kay an Balaod ni Moises diri makakahingpit hin bisan ano nga butang. Ngan yana gintagan kita hin mauruupay nga paglaom nga pinaagi hini makakahirani kita han Dyos. 20Labot pa, aada liwat an sumpa han Dyos. Waray sugad hini nga sumpa han kahimo nga padi han iba. 21Kundi nagpadi hi Jesus pinaagi hin sumpa, han pagsiring ha iya han Dyos, “Nagsumpa an Ginoo, ngan diri maliliwat an iya hunahuna: ‘Padi ka ha kadayonan!’ ” 22Sanglit ini nga kalainan naghimo kan Jesus nga karig-onan hin mauruupay nga ginsaaran. 23May-ada pa iba nga kalainan: an iba nga kapadian damo hira kay mapatay man hira ngan diri makakagpadayon han ira buruhaton. Sanglit may naliwan ha ira. 24Kundi buhi hin kadayonan hi Jesus, ngan an iya buruhaton hini pagkapadi waray itubyan ha iba. 25Sanglit nakakahimo hiya, yana ngan ha gihapon, pagtalwas hadton nadangop han Dyos pinaagi ha iya, kay buhi hiya ha kadayonan hin pangamuyo sa Dyos tungod ha ira. 26Sanglit, amo hi Jesus an Labaw nga Padi nga nakakatuman han aton mga kinahanglan. Baraaan hiya, waray sayop o sala dida ha iya; ilinain hiya tikang han mga makasasala ngan ginbayaw labaw pa han kalangitan. 27Lain hiya han iba nga Labaw nga kapadian; diri kinahanglan maghalad hiya adlaw-adlaw, syahan, para han iya mga sala, ngan kahuman para han mga sala han mga tawo. Naghalad hiya hin usa nga halad, makausa la ngan para han ngatanan, han paghalad niya han iya kalugaringon. 28An Balaod ni Moises nagtutudlok hin mga tawo nga diri hingpit, basi magin gilalabawi nga kapadian; kundi an saad han Dyos nga inupdan han panumpa, nga inmabot orhe na han Balaod, nagtutudlok han Anak nga ginhingpit ha kadayonan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\