HEBREO 9

1An syahan nga ginsaaran may-ada mga turumanon ngan may-ada dapit hin pagsingba nga hinimo la hin tawo. 2May gintindog nga tulda didto ha gawas nga ginngaranan nga Baraan nga Dapit. Nakadto ha sakob hini an lampara, an lamesa, ngan an tinapay nga ihinalad ngadto sa Dyos. 3Ha luyo han ikaduha nga biray may-ada tulda nga ginngaranan nga Labi ka Baraan nga Dapit. 4Nakadto ha sakob hini an bulawan nga altar para pagtubod hin insyenso, ngan an kahon han ginsaaran nga pinutos hin bulawan. Nakada ha sakob han kahon an bulawan nga tibod nga may sulod nga mana; an tungkod ni Aaron nga nanaringsing; ngan an duha nga papan nga mga bato diin isinurat an mga sugo. 5Ha igbaw han kahon nakada an pakuan nga mga binuhat nga nagpapasabot nga aada an Dyos. Nabuklad an ira mga pako pagpandong han dapit diin iginpasaylo an mga sala. Kundi diri pa yana panahon pagsaysay hin tukib han ngatanan nga mga butang. 6Sugad hini an kaayad han mga butang. Nasulod an mga padi kada adlaw ngadto han tulda ha gawas pagtuman han ira mga katungdanan. 7Kundi an Labaw nga Padi la an napakadto han tulda ha sulod ngan gintutuman ini niya makausa la ha kada tuig. Nagdadara hiya hin dugo nga ihinahalad niya sa Dyos para han iya kalugaringon ngan para han mga sala nga nabuhat han mga tawo hin waray pakasabot nga nakasala hira. 8Tikang hini ngatanan, nagtututdo hin matin-aw an Espiritu Santo nga an agianan ngadto han Labi ka Baraan nga Dapit diri pa maaabre, samtang natindog pa an tulda ha gawas. 9Pangilalan ini para hini yana nga panahon. Nangangahulogan ini nga an mga hatag ngan mga halad nga kamanampan nga iginhahalad ngadto sa Dyos diri makakahingpit han kasingkasing han naghalad. 10Kay mahitungod man la ini hin karaonon, irimnon, ngan iba pa nga seremonyas hin paglinis han lawas. Mga turumanon ini ngatanan nga maupay la tubtob han takna nga pagbabag-ohon han Dyos an ngatanan nga mga butang. 11Kundi inmabot na hi Cristo nga Labaw nga Padi han mag-upay nga mga butang nga aanhi na. Darodako ngan hiruhingpit an tulda nga iya pag-aalagdan; kay diri ini hinimo hin mga tawo, ha aton pa, diri ini bahin hini nga ginhimo nga kalibutan. 12Han pagkadto ni Cristo han tulda ngan pagsulod niya makausa ngan para han ngatanan ngadto hin Labi ka Baraan nga Dapit, waray hiya magdara han dugo hin mga kanding ngan mga baka basi ihalad; kundi asay lugod iginhalad niya an iya kalugaringon nga dugo, ngan nakaangkon para ha aton hin dayon nga katalwasan. 13An dugo han mga kanding ngan mga baka ngan an agbon han natubod nga nati nga baka, iginsasablig ha mga tawo nga maghugaw, sumala la han seremonyas han paglinis, ngan tungod hini malinis na hira. 14Tungod kay matuod man ini, darudako pa gud an mahihimo han dugo ni Cristo! Pinaagi han waray kataposan nga Espiritu, iginihalad niya an iya kalugaringon sugad hin hingpit nga halad ngadto sa Dyos. An iya dugo amo an maglilinis han aton mga konsensya han waray pulos nga mga buhat, basi makag-alagad kita han buhi nga Dyos. 15Tungod hini, hi Cristo amo an naghimo hin bag-o nga ginsaaran basi adton mga gintawag han Dyos kumarawat han dayon nga mga kaupayan nga iginsaad han Dyos. Mahihimo ini kay may-ada na man kamatayon nga nagtatalwal han mga tawo han mga sayop nga ira nabuhat dida han nagsusugot pa hira han syahan nga ginsaaran. 16Kon may-ada testamento, kinahanglan nga hibaroan nga patay na an naghimo, 17kay waray gamit an testamento samtang buhi pa an naghimo; may gamit la kon patay na an naghimo. 18Amo man ngani nga bisan an syahan nga ginsaaran ginparig-on pinaagi hin paggamit hin dugo. 19Syahan, iginpasabot ni Moises ha mga tawo an ngatanan nga kasugoan nga nakada han Balaod. Katapos, kinuha niya an dugo han mga nati nga baka, nga sinaktan hin tubig, ngan sinabligan niya an barasahon han Balaod ngan an ngatanan nga mga tawo pinaagi hin isupo ngan hin pula nga dugnit nga delana. 20Ngan nagsiring hiya, “Amo ini an dugo nga nagpaparig-on han ginsaaran nga ginsugo han Dyos nga pagtumanon niyo.” 21Ha amo man nga paagi, ginsabligan liwat ni Moises hin dugo an tulda ngan an ngatanan nga garamiton hin pagsingba. 22Tinuod, sumala han Balaod, nalilinisan pinaagi hin dugo an haros ngatanan nga mga butang, ngan napapasaylo an mga sala labot kon naunongan ini hin dugo. 23Ini nga mga butang, nga mga kupya han aadto ha langit kinahanglan paglinisan hin sugad hini nga paagi. Kundi nagkikinahanglan hin mauroupay gud nga mga halad an langitnon nga mga butang. 24Kay waray sumulod hi Cristo ngadto hin baraan nga dapit nga hinimo hin mga tawo, nga kupya la han tinuod nga dapit. Kundi kinmadto hiya ha langit, ug yana aadto hiya ha atubangan han Dyos tungod ha aton. 25An Labaw nga Padi nga Judiyo nasulod han Baraan nga Dapit ha kada tuig ngan dara niya in dugo hin mananap. Kundi waray sumulod hi Cristo paghalad hin makadamo han iya kalugaringon, 26kay kon sugad, makakadamo daw hiya pag-aantos tikang han paghimoa han kalibutan. Lugod, yana nga hirani na matapos an panahon, nagpakita hiya makausa gudla ngan para han ngatanan pagkuha han sala pinaagi han paghalad han iya kalugaringon. 27Kinahanglan mamatay an tagsa-tagsa makausa, ngan katapos hini paghukman hiya han Dyos. 28Ha amo man nga kahimtang, iginhalad hi Cristo makausa pagkuha han mga sala han kadam-an. Magpapakita liwat hiya hin ikaduha diri na tungod han sala, kundi pagtalwas na hadton mga naghuhulat na iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\