SANTIAGO 1

1Tikang kan Santiago, surugoon han Dyos ngan han Ginoo Jesu-Cristo: Nangungumosta ako han ngatanan nga mga tawo han Dyos nga aadto ha bisan diin nga dapit han kalibutan. 2Kabugtoan ko, hunahunaa niyo nga palaran kamo kon naatubang kamo hin magkalainlain nga mga pagsulay, 3kay kon nagdadaog an iyo pagtoo hin sugad nga mga pagsulay, pagpakita ito nga nahibaro kamo hin pag-ilob. 4Seguroha nga magpadayon an iyo kamailobon, basi mahingpit kamo, ngan mawaray kakulangan dida ha iyo. 5Kundi kon may-ada ha iyo kulang hin kinaadman, kinahanglan mag-ampo hiya sa Dyos nga diri gud magkakawang ha iya kay mahinatagon ngan maluloy-on an Dyos ha ngatanan. 6Kon mag-aampo kamo, kinahanglan tumoo kamo ngan diri gud magruhaduha. An bisan hin-o nga nagruruhaduha sugad hiya hin balod ha dagat nga iginpapadpad ngan ginhuhuyop han hangin. 7- 8In sugad hini nga tawo nga waray buot nga tinipigan ngan diri katataporan, kinahanglan diri maghunahuna nga may-ada niya kakarawaton tikang han Ginoo. 9Kinahanglan magmalipayon an kablas nga bugto kon pahitas-on hiya han Dyos, 10ngan an riko nga bugto kon paubson hiya han Dyos. Kay magpapapas an manggaranon sugad han bukad han tanom ha kapatagan. 11Nasirang an adlaw upod an iya maping-it nga kapaso ngan nakakalaya han tanom; narapdag an iya bukad ngan naaanaw an iya katahom. Ha amo man nga kaagi mapupukan an manggaranon ha butnga han iya kalisang hin pagpakabuhi. 12Palaran an tawo nga nagpapadayon hin kamatinumanon ha butnga hin mga pagsulay, kay kon makadaog hiya han mga pagsulay ha iya, makarawat hiya han kinabuhi, an balos nga iginsaad han Dyos hadton mga nahigugma ha iya. 13An bisan hin-o nga ginsusulay diri angay sumiring nga ginsusulay hiya han Dyos. Kay an Dyos diri magsusulay hin pagpabuhat hin karat-an, ngan diri hiya nagsusulay bisan kan kanay. 14Kundi nasusulay an tawo kon nahuhugay ngan nabibitik hiya han iya kalugaringon nga maraot nga ungara. 15Ngan an iya maraot nga ungara amo an tinikangan nga nabunga hin sala; ngan an sala, kon hinog na, amo an tinikangan han kamatayon. 16Hinigugma ko nga kabugtoan, ayaw kamo pagpalimbong! 17Natikang ha langit an tagsa nga maupay ngan hingpit nga hatag, tikang han Dyos nga Magburuhat han langitnon nga mga kapawa, nga diri nababalhin o nahatag hin kasirom kon hiya nabirik. 18Ginhimo kita niya ha iya kalugaringon nga kaburut-on, pinaagi han pulong han kamatuoran, basi magin labaw kita han ngatanan niya nga mga binuhat. 19Panumdoma niyo ini, hinigugma ko nga kabugtoan! Kinahanglan nga madagmit kamo mamati, kundi mahinay hin pagyakan, ngan diri madali masina. 20Diri nakakatuman han matadong nga tuyo han Dyos an kasina han tawo 21Sanglit bayai niyo an ngatanan nga mahugaw nga pamatasan ngan maraot nga panggawi. Pasakop han Dyos ngan karawta niyo an pulong nga iya igtanom ha iyo mga kasingkasing kay amo ini an makakatalwas ha iyo. 22Ayaw paglimbongi an iyo kalugaringon pinaagi hin pamati la han pulong han Dyos, kundi buhata an iyo hinbatian. 23An mamati la han pulong kundi diri magbuhat, sugad la hiya hin tawo nga nakita han iya nawong dida hin espeho ngan nakita ha iya la ngahaw. 24Natan-aw hiya hin maupay ha iya ngahaw, ngan katapos nalakat hiya, ngan hinngangalimtan dayon kon ano an iya hitsura. 25Kundi kon hin-o in mag-usisa han hingpit nga balaod nga nagtatalwas han mga tawo, ngan nagpapadayon pagtuman hini, diri la kay namamati hiya ngan kahuman mahingalimot, kundi magtutuman hiya han iya ginbubuhat—ini nga tawo pagbebendisyonan han Dyos tungod han iya mga buhat. 26May-ada ba ha iyo naghuhunahuna nga mainampoon hiya? Waray pulos an iya tuloohan kon diri hiya makapugong han iya dila, ngan ginlilimbongan la niya an iya kalugaringon. 27Para han Dyos nga Amay, an putli ngan matuod nga tuloohan amo ini: an panimangno han mga ilo ngan mga balo nga babaye dida han ira mga kakurian, ngan an pagbantay nga diri madum-itan an iya kalugaringon han mga kahilayan han kalibutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\