SANTIAGO 4

1Diin ba titikang an iyo mga aruaraway ngan mga pagkabirubingkil? Natikang ini ha iyo mga karuyagon han kahilayan nga agsob mag-inaraway ha sakob niyo. 2Karuyag niyo in mga butang, kundi diri niyo naangkon, sanglit andam kamo pagpatay; makusog an iyo pag-ungara hin mga butang, kundi diri niyo nakukuha, sanglit nagkakabirubingkil ngan nag-aaragway kamo. Diri niyo naaangkon an iyo kinaruruyag, kay diri man kamo nangangaro han Dyos. 3Ngan kon nangangaro kamo, diri kamo nakakakarawat, kay maraot man an iyo katuyoanan; nangangaro kamo basi gamiton la niyo para han iyo kalugaringon nga mga kahilayan. 4Mga tawo nga waray pagtoo! Diri ba kamo maaram nga an pakigsangkay han kalibutan amo an pakig-away han Dyos? Magigin kaaway han Dyos an karuyag magin sangkay han kalibutan. 5Ayaw kamo paghunahuna nga waray la kahulogan an kasuratan nga nasiring, “An espiritu nga iginhatag ha aton han Dyos puno hin magpintas nga mga ungara.” 6Kundi makurukusog pa an grasya nga iginhahatag han Dyos. Sumala han siring han kasuratan, “Kontra sa Dyos an mga mapahitas-on, kundi nahatag hiya hin grasya han mga mapaubsanon.” 7Sanglit, pagsugot kamo han Dyos. Atohi niyo an Yawa ngan mapahirayo hiya ha iyo. 8Pahirani kamo han Dyos, ngan mapahirani hiya ha iyo. Hugasi niyo an iyo mga kamot, kamo nga mga makasasala! Linisi niyo an iyo mga kasingkasing, kamo nga mga maglabyaw! 9Pagmabidoon kamo, pagnguyngoy, ngan pagtangis; saliwani niyo hin pagtangis an iyo katatawa, ngan kabidoan an iyo kalipayan! 10Pagpaubos kamo ha atubangan han Ginoo ngan pagpapahitas-on kamo niya. 11Ayaw kamo maggipasusonsuson, kabugtoan ko. Kon hin-o in nasuson o naghuhukom han iya bugto nasuson liwat ngan naghuhukom han Balaod. Sanglit kon naghuhukom ka han Balaod, diri ka na nagsusugot han Balaod, kundi ikaw an naghuhukom han Balaod. 12An Dyos la an magbaralaod ngan maghurukom. Hiya la an nakakatalwas ngan makakapuo. Baga hin-o ka nga maghuhukom han imo igkasi-tawo? 13Yana pamatii ako niyo, kamo nga nasiring, “Yana o buwas makadto kami hini nga syudad, diin magpapabilin kami hin usa ka tuig, ngan magpapakabuhi kami basi makapanalapi kami.” 14Diri ngani kamo maaram kon ano an mapaabot ha iyo buwas! Sugadsugad la kamo han manipis nga burong nga nakikita hin usa ka dali, ngan nagpapapas dayon. 15Amo unta ini an angay niyo igsiring, “Kon tumugot an Ginoo, mabubuhi pa kami, ngan magbubuhat kami hini o hadto.” 16Kundi yana mapinahitas-on ngan nanhahambog kamo; sayop in sugad nga panhambog. 17Sanglit, nakakasala an tawo nga diri nagbubuhat han maupay nga iya hinbabaroan nga angay niya buhaton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\