JUAN 1

1Han waray pa himoa an kalibutan, nakada na an Pulong. Kausa han Dyos an Pulong, ngan Dyos gud an Pulong. 2Tikang pa ha tinikangan kausa na han Dyos an Pulong. 3Gintuha han Dyos an ngatanan nga mga butang pinaagi han Pulong, sanglit waray nahimo nga bisan usa han ngatanan nga mga binuhat, nga diri pinaagi ha iya. 4Dida han Pulong nakada an kinabuhi, ngan an kinabuhi amo an kapawa han mga tawo. 5An kapawa naglamrag dida han kasisidman, ngan an kasisidman waray gud makaparong ha iya. 6May-ada tawo nga Juan an ngaran nga ginsugo han Dyos 7hin pagsumat han mga tawo mahitungod han kapawa, basi an ngatanan makabati han mensahe ngan tumoo. 8Diri hiya amo an kapawa; kinmanhi hiya hin pagsumat mahitungod han kapawa. 9Amo ini an matuod nga kapawa—an kapawa nga nakanhi ha kalibutan ngan nakalamrag han ngatanan nga katawhan. 10An Pulong dinhe na ha kalibutan, ngan bisan kon an kalibutan ginhimo han Dyos pinaagi ha iya, kundi waray kumilala ha iya an kalibutan. 11Kinmanhi hiya han iya kalugaringon nga tuna, kundi waray hiya karawata han iya kalugaringon nga katawhan. 12May-ada kinmarawat ngan tinmoo ha iya sanglit ihinatag ha ira an katungod hin pagka anak han Dyos. 13Nahimo hira nga mga anak han Dyos diri hin natural nga paagi, an karuyag sidngon diri pinaagi hin tawo nga amay; an Dyos ngahaw amo an ira Amay. 14Nahimo nga tawo an Pulong, ngan puno hin grasya ngan kamatuoran, nag-ukoy dinhe ha aton. Hinkit-an naton an iya himaya—an himaya nga kinarawat niya ha iya pagka bugtong nga Anak han Dyos Amay. 15Naghimangraw hi Juan mahitungod ha iya, ngan naggoliat, “Amo ini hiya an akon iginhimangraw ha iyo han akon pagsiring, ‘Larulabaw ha akon an masunod ha akon, kay nakada na hiya han waray pa ako katatawo.’ ” 16Gintagan kita ngatanan hin kaupayan tikang han kahingpitan han iya grasya, nga naghahatag ha aton hin sunodsunod nga mga kaupayan. 17Ginhatag han Dyos an Balaod pinaagi kan Moises; kundi inmabot an grasya ngan kamatuoran pinaagi kan Jesu-Cristo. 18Waray pa gud nakakita han Dyos. Kundi an bugtong nga Anak, nga Dyos, ngan kausa han Amay, amo an nagpakilala ha iya. 19Nagsugo an mga punoan nga Judiyo didto ha Jerusalem hin kapadian ngan mga Levita hin pagpakiana kan Juan kon hin-o hiya. 20Waray hiya maglirong, kundi nagsumat hin waray lipodlipod, “Diri ako an Mesiyas.” 21Nagpakiana liwat hira, “Hin-o ka man ngay-an? Hi Elias ka ba?” “Diri, diri ako hiya,” nagbaton hi Juan. “Ikaw ba an Manaragna?” nagpadayon hin pagpakiana hira. “Diri,” nagbaton liwat hiya. 22Ngan nagsiring hira ha iya, “Sumati kami kon hin-o ka basi may igsumat namon han nagsugo ha amon. Ano man an imo ikasisiring mahitungod ha imo ngahaw?” 23Binmaton hi Juan pinaagi han paghinabe niya han siring ni Isaias, an manaragna: “Amo ako ini: ‘An tingog hin usa nga naggogoliat didto han kamingawan: Tadonga an dalan nga aagian han Ginoo!’ ” 24An mga tawo nga ginsugo han mga Parisiyo 25nagpakiana kan Juan, “Kay ano nga nagbubunyag ka man, kon diri ka man ngay-an an Mesiyas, o hi Elias, o an Manaragna?” 26Binmaton hi Juan, “Nagbubunyag ako hin tubig, kundi may usa dida ha iyo nga diri niyo kinikilala. 27Masunod hiya ha akon, kundi diri ngani ako takos bisan hin paghukas han iya sandalyas.” 28Nahinabo ini ngatanan didto ha Betania, sinirangan nga dapit han Salog han Jordan, diin namumunyag hi Juan. 29Pagkabuwas, hinkit-an ni Juan hi Jesus nga tikada ha iya, ngan nagsiring hiya, “Kitaa, iini an Kordero han Dyos, nga nagkukuha han sala han kalibutan! 30Amo ini hiya an akon hinnabihan han akon pagsiring, ‘May tawo nga masunod ha akon nga larulabaw ha akon, kay nakada na hiya han waray pa ako katatawo.’ 31Waray ako makakilala ha iya, kundi kinmanhi ako nga namumunyag hin tubig, basi ipakilala ko hiya ngadto han mga tawo han Israel.” 32Amo ini an pagpamatuod ni Juan: “Hinkit-an ko an Espiritu nga nakunsad sugad hin sarapati nga tikang ha langit ngan hinmugdon ha iya. 33Diri pa ako hadto nakilala ha iya, kundi an Dyos nga nagsugo ha akon hin pagbunyag hin tubig nagsiring, ‘Hikikit-an mo an Espiritu nga makunsad ngan mahugdon ha usa ka tawo; amo hiya an nagbubunyag han Espiritu Santo.’ 34Akon ito hinkit-an, ngan nagsusumat ako ha iyo nga hiya amo an Anak han Dyos.” 35Han pagkasunod nga adlaw didto na liwat hi Juan upod in duha niya nga mga tinun-an. 36Han pakakita niya kan Jesus nga nalabay, nagsiring hiya, “Kitaa, iini an Kordero han Dyos!” 37Nakabati an duha niya nga mga tinun-an han iya pagsiring hini, ngan binmunyog hira kan Jesus. 38Linmingi hi Jesus ngan hinkit-an hira nga nasunod ha iya, ngan nagpakiana, “Ano in iyo ginbibiling?” Nagbaton hira, “Diin ka pag-uokoy, Rabi?” (“Magturutdo” an kahulogan hini nga pulong.) 39“Tana, ngan kitaa niyo,” nagbaton hi Jesus. Sanglit binmunyog hira ha iya ngan hinkit-an nira an iya inuokyan, ngan didto nagpabilin hira upod ha iya hito nga adlaw. (May mga alas kwatro adto ha kulop.) 40Usa han duha nga nakabati kan Juan ngan binmunyog kan Jesus, amo hi Andres nga bugto ni Simon Pedro. 41Hin-agian dayon ni Andres hi Simon nga iya bugto ngan ginsumatan niya, “Hin-agian namon an Mesiyas.” (“Cristo” an kahulogan hini nga pulong.) 42Ngan gindara niya hi Simon ngadto kan Jesus. Gintutokan hiya ni Jesus ngan ginsiring, “Ikaw hi Simon nga anak ni Juan. Pagngangaranan ka nga Cepas.” (Pareho ini han pulong nga Pedro, nga an kahulogan, “Bato.”) 43Pagkabuwas naghunahuna hi Jesus hin pagkadto ha Galilea. Hin-agian niya hi Felipe ngan ginsiring niya, “Upod ha akon!” ( 44Taga-Betsaida ini hi Felipe, ngan amo liwat an bungto nira Andres ug Pedro.) 45Hin-agian ni Felipe hi Natanael ngan ginsumatan hiya, “Amon hin-agian an tawo nga iginsurat ni Moises ha basahan han Balaod, ngan iginsurat liwat han mga manaragna. Amo hiya hi Jesus, an anak ni Jose nga taga-Nazaret.” 46Nagpakiana hi Natanael, “May-ada ba maupay nga matikang ha Nazaret?” “Tana, ngan kitaa,” nagbaton hi Felipe. 47Han paghikit-i ni Jesus kan Natanael nga nadaop ha iya, naghinabi hiya ha iya, “Iini in tinuod nga taga-Israel, waray gud sadang isuson ha iya.” 48Nagpakiana hi Natanael ha iya, “Ano hin pakakilala mo ha akon?” Binmaton hi Jesus, “Hinkit-an ko ikaw han nakadto ka ha sirong han kahoy nga igos, han waray ka pa tatawga ni Felipe.” 49Nagsiring hi Natanael, “Magturutdo, ikaw an Anak han Dyos, ikaw an Hadi han Israel!” 50Ngan nagsiring hi Jesus ha iya, “Natoo ka ba, tungod la nga nagsiring ako ha imo nga hinkit-an ko ikaw ha sirong han igos? Hikikit-an mo in larulabaw pa hini nga mga butang!” 51Ngan nagsiring hi Jesus ha ira ngatanan, “Susumatan ko kamo hin tinuod: Hikikit-an niyo an langit nga binuksan, ngan masaka-lusad dida han Anak han Tawo an mga anghel han Dyos!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\