JUAN 11

1May usa nga tawo nga hi Lazaro an ngaran. Nag-ukoy hiya ha Betania upod an iya kabugtoan nga kababayen-an, hira Maria ug Marta. ( 2Amo ini nga Maria an nagbubo hin pahamot ha mga tiil han Ginoo ngan ginpahiran han iya buhok. Nasakit hi Lazaro nga iya bugto.) 3Nagpatugon ini nga magbugto nga kababayen-an ngadto kan Jesus nga sidngon hiya, “Ginoo, masakit an imo suok nga sangkay.” 4Han pakabati ni Jesus hini, nagsiring hiya, “Diri ikamamatay ni Lazaro ini nga sakit. Nahinabo ini basi pasidunggan an Dyos, ngan pinaagi hito, pasidunggan man liwat an Anak han Dyos.” 5Hinigugma ni Jesus hira Marta, Maria, ug Lazaro. 6Han pakabati niya nga masakit hi Lazaro, duha anay ka adlaw an iya ginpalabay san-o hiya kumadto. 7Katapos, nagsiring hiya ngadto han iya mga tinun-an, “Tana, balik kita ha Judea.” 8Nagbaton an mga tinun-an, “Magturutdo, diri pa la maiha nga gin-iibarato ka didto han mga Judiyo, ngan karuyag mo na liwat hin pagkadto?” 9Nagsiring hi Jesus, “Di ba may dose ka oras an usa ka adlaw? Sanglit diri mahipapakdol an tawo nga maglalakat ha kapaw-an, kay nakita hiya han kapawa hini nga kalibutan. 10Kundi mahipapakdol hiya kon maglakat hiya ha gab-i, kay masirom man.” 11Ginsiring ini ni Jesus ngan sinumpayan pa niya pagsiring, “Nakaturog hi Lazaro nga aton sangkay, kundi makadto ako hin pagpukaw ha iya.” 12Nagbaton an mga tinun-an, “Ginoo, mag-uupay hiya kon nakaturog la hiya.” 13Karuyag sidngon ni Jesus nga patay na hi Lazaro; kundi naghunahuna an mga tinun-an nga nagsiring hi Jesus nga nakaturog la hiya. 14Sanglit ginsumatan hira ni Jesus hin waray lipodlipod, “Patay na hi Lazaro; 15kundi tungod ha iyo nalilipay ako nga waray ako didto upod ha iya, basi tumoo kamo. Kadtoa ta hiya.” 16Nagsiring ngadto han iya mga igkasi tinun-an hi Tomas, an ginngangaranan nga Karuha, “Tana, bunyog kita ngatanan han Magturutdo, basi mamatay kita upod ha iya!” 17Pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga upat na ka adlaw nga iginlubong hi Lazaro. 18Mga tulo la ka kilometro an Betania tikang ha Jerusalem, 19ngan damo nga mga Judiyo an kinmadto hin pagliaw kanda Marta ug Maria mahitungod han kamatay han ira bugto. 20Han pakabati ni Marta nga tiarabot hi Jesus, kinmadto hiya hin pagtapo, samtang hi Maria nagpabilin ha balay. 21Nagsiring hi Marta kan Jesus, “Ginoo, diri unta napatay an akon bugto kon nakanhi ka pa! 22Kundi maaram ako nga bisan yana, ihahatag ha imo han Dyos an bisan ano nga imo pangaroon ha iya.” 23Ginsumatan hiya ni Jesus, “Mababanhaw an imo bugto.” 24Nagbaton hi Maria, “Maaram ako nga mababanhaw hiya ha kataposan nga adlaw.” 25Nagsiring hi Jesus ha iya, “Hi ako an pagkabanhaw ngan an kinabuhi. Mabubuhi an bisan hin-o nga natoo ha akon, bisan kon mamatay hiya; 26ngan diri na gud mamamatay an bisan hin-o nga buhi nga natoo ha akon. Natuod ka ba hini?” 27Nagbaton hiya, “Oo, Ginoo, natoo ako nga amo ka an Mesiyas, an Anak han Dyos, nga makanhi ha kalibutan.” 28- 30Katapos pagsiring hini ni Marta, binmalik hiya ngan gintawag hi Maria nga iya bugto. (Waray pa abot hi Jesus ha baryo, kundi nakadto pa han dapit nga ginkatapoan niya ngan hi Marta.) Ginhuringan niya hi Maria, “Hahani an Magturutdo ngan nagpipinakiana ha imo.” Pakabati ni Maria hini, binmuhat hiya ngan nagdagmit hin paggawas pagtapo kan Jesus. 31Hinkit-an ngan ginsunod hiya han mga Judiyo nga nakadto ha ira balay hin pagliaw ha iya. Naghunahuna hira nga tikadto hiya ha lubnganan hin pagtangis didto. 32Inmabot hi Maria ha dapit diin nakadto hi Jesus. Pakakita niya kan Jesus, hinmapa hiya ha atubangan niya ngan nagsiring, “Ginoo, diri unta napatay an akon bugto kon nakanhi ka pa!” 33Hinkit-an hiya ni Jesus nga nagtatangis, sugad man an mga Judiyo nga upod niya; nabantad an iya kasingkasing ngan inalpan hiya hin kalooy. 34Nagpakiana hiya ha ira, “Diin niyo iglubong hiya?” Nagbaton hira, “Kadi, Ginoo, ngan kitaa.” 35Nagtangis hi Jesus. 36Sanglit nagsiring an mga Judiyo, “Kitaa, pagkadako han iya paghigugma kan Lazaro!” 37Kundi an iba ha ira nagsiring, “Hiya nga nakapakita han mga mata han buta, diri ba hiya takos makapugong han kamatayon ni Lazaro?” 38Kinmadto hi Jesus ha lubnganan kay inalpan na liwat hiya hin kabido. Usa adto nga lungib nga sinadhan hin bato. 39Nagsugo hi Jesus, “Kuhaa niyo an bato!” Nagbaton hi Marta nga bugto han minatay, “Naninimaho na hiya yana, Ginoo, kay upat na ka adlaw tikang hiya iginlubong.” 40Nagsiring hi Jesus ha iya, “Diri ba nagsiring ako ha imo nga hikikit-an mo an gahom han Dyos kon tumoo ka?” 41Ginkuha nira an bato. Hinmangad hi Jesus ngan nagsiring, “Nagpapasalamat ako ha imo, Amay ko, nga pinamamatian mo ako. 42Maaram ako nga dayuday ka namamati ha akon, kundi iginyakan ko ini tungod hini nga mga tawo nga aanhi yana, basi tumoo hira nga ginsugo mo ako.” 43Katapos niya magsiring hini, ginmoliat hiya, “Lazaro! Gawas ngadi!” 44Ginmawas an minatay nga inalikosan pa an iya mga tiil han mga dugnit hin paglubong, pati an iya nawong. Nagsiring hi Jesus ha ira, “Hubari niyo ngan palakta hiya.” 45Nakakita han ginbuhat ni Jesus in damo han mga Judiyo nga nagduaw kan Maria, ngan tinmoo hira ha iya. 46Kundi kinmadto han mga Parisiyo an iba ha ira hin pagsumat ha ira han ginbuhat ni Jesus. 47Sanglit nakigkita han Labaw nga Hukmanan an mga puno han kapadian ngan mga Parisiyo ngan nagsiring, “Ano an aton bubuhaton? Nagbubuhat ini nga tawo hin damo nga mga orosahon! 48Kon pabay-an ta la hiya, matoo an ngatanan ha iya, ngan maabot an mga punoan nga Romano ngan bubungkagon an Templo ngan an aton bug-os nga nasod!” 49Nagsiring an usa ha ira, nga Caifas an ngaran, nga amo an Labaw nga Padi hadto nga tuig, “Waray gud kamo makasabot! 50Diri ba kamo maaram nga mas maupay para ha iyo nga gabay usa la ka tawo an mamatay tungod han bungto, kay nga mabungkag an bug-os nga nasod?” 51Ginsiring ini niya diri ha iya kalugaringon nga pagbuot. Kundi tungod nga hiya an Labaw nga Padi hadto nga tuig, ginpanagna niya nga kinahanglan mamatay hi Jesus para han mga Judiyo, 52ngan diri la para ha ira, kundi pagtirok liwat ngan pag-urosa han ngatanan nga nagkakaburublag nga mga anak han Dyos. 53Tikang hadto nga adlaw, nagkasarabot an mga punoan nga Judiyo hin pagpatay kan Jesus. 54Sanglit waray na hiya magsudoy hin dayag ha Judea, kundi binmaya hiya ngan napakadto hin dapit nga hirani han kamingawan, ngadto hin bungto nga ginngangaranan nga Efraim. Nagpabilin hiya didto upod an iya mga tinun-an. 55Hiraniay na an Pyesta han Paglabay han mga Judiyo. Napakadto ha Jerusalem, san-o magpyesta, in damo nga mga tawo nga tikang ha kahuronan, pagtuman han seremonyas han paglinis sumala han Balaod. 56Nagpinamiling kan Jesus an mga tawo. Han katirok na nira didto han Templo, naggiparupakiana hira, “Ano an iyo hunahuna? Diri ba hiya mapakanhi ha Pyesta?” 57Nagsugo na an mga puno han kapadian ngan mga Parisiyo nga adton maaram kon hain hi Jesus, kinahanglan magpahibaro dayon ha ira basi dakpon nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\