JUAN 12

1Unom pa ka adlaw san-o umabot an Pyesta han Paglabay, napakadto hi Jesus ha Betania, an bungto ni Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. 2Nag-andam hira didto hin panihapon para ha iya, ngan nagdurot hi Marta, samtang nakigsaro hi Lazaro kan Jesus. 3Ngan kinmuha hi Maria hin mga tunga hin kilo han gimamahali nga pahamot, nga hinimo tikang hin puro nga nardo. Ginbubo ini niya ha mga tiil ni Jesus, ngan ginpahiran niya han iya buhok. Nalukop an bug-os nga balay han alimyon hini nga pahamot. 4Nagsiring an usa han mga tinun-an ni Jesus, hi Judas Iscariote—an maglilingo ha iya, 5“Kay ano nga waray lugod ibaligya ini nga pahamot hinP 600.00 ngan ihatag an kwarta ha mga kablas?” 6Ginsiring ini niya diri tungod nga napaid hiya han mga kablas, kundi tungod nga kawatan hiya. Hiya an tinaporan han supot han kwarta ngan naara hiya hin pagpasipara hin pagkuha hin kwarta. 7Kundi nagsiring hi Jesus, “Pasagdi la niyo hiya! Tugoti hiya pagbuhat hini kay gin-aandam niya ini para han adlaw han paglubong ha akon. 8Dayuday kaupod niyo an mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo.” 9Nakabati in kadam-an nga mga Judiyo nga nakadto hi Jesus ha Betania, sanglit napakadto hira, diri la tungod kan Jesus, kundi pagkita liwat kan Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. 10Sanglit nagkasarabot an mga puno han kapadian hin pagpatay kan Lazaro; 11kay tungod ha iya damo nga mga Judiyo in nahibulag ha ira ngan tinmoo na kan Jesus. 12Pagkabuwas, hinbatian han kadam-an nga mga tawo nga kinmadto han Pyesta han Paglabay, nga maabot hi Jesus ha Jerusalem. 13Sanglit nanguha hira hin mga palwa ngan tinmapo hira kan Jesus; ngan naggogoliat hira, “Dayawon an Dyos! Dayawon hiya nga nakanhi ha ngaran han Ginoo! Dayawon an Hadi han Israel!” 14Nakaagi hi Jesus hin asno ngan iya ginsakyan, sugad han nahisurat: 15“Ayaw kahadlok, syudad han Sion! Aanhi naabot an imo Hadi nga nasakay hin nati nga asno.” 16Waray makasabot hini an iya mga tinun-an hadto nga takna; kundi han kabanhaw na ni Jesus, nahinumdom hira nga nahisurat ini mahitungod ha iya, ngan ginbuhat ini nira para ha iya. 17Nagsumat han nahinabo an mga tawo nga kaupod ni Jesus han pagtawaga niya kan Lazaro tikang ha lubnganan ngan pagbanhawa ha iya. 18Sanglit gintapo hiya han kadam-an, kay hinbatian nira nga ginbuhat niya ini nga urosahon. 19Ngan may hinsiring an mga Parisiyo, “Kitaa daw! Waray gud naton mahihimo! Kitaa, nagsusunod na ha iya an ngatanan nga mga tawo!” 20May mga Griego nga kaupod han mga kinmadto ha Jerusalem hin pagsingba ha panahon han pyesta. 21Hinmarani hira kan Felipe nga taga-Betsaida, ha Galilea ngan nagsiring, “Karuyag namon makigkita kan Jesus.” 22Kinmadto hi Felipe pagsumat kan Andres, ngan kinmadto hira nga duha pagsumat kan Jesus. 23Nagbaton hi Jesus ha ira, “Inmabot na yana an takna nga pagpapasidunggan an Anak han Tawo. 24Nagsusumat ako ha iyo hin tinuod: an usa ka lugas nga trigo nagpapabilin hin ka usa la ka lugas nga trigo labot kon mahulog ha tuna ngan katak-opan. Kon katak-opan na, mabunga hin damo nga mga lugas. 25Mawawad-an han iya kalugaringon an nahigugma han iya kinabuhi; kundi makakaangkon lugod han kinabuhi nga dayon adton nagdudumot han iya kinabuhi dinhe hini nga kalibutan. 26Kinahanglan magsunod ha akon an karuyag magsirbe ha akon, basi kon hain ako, aadto man an akon surugoon. Pagpapasidunggan han akon Amay an magsirbe ha akon.” 27“Mabidoon gud ako yana, ngan ano an akon isisiring? Masiring ba ako, ‘Amay ko, palabya anay ha akon ini nga takna’? Diri, kay amo ini an hinungdan nga kinmanhi ako, basi karawaton ko ini nga takna hin pag-antos. 28Amay ko, paghimayaa an imo ngaran!” Ngan nagyakan in tingog tikang ha langit, “Ginhimaya ko na ini, ngan paghihimayaon ko na liwat.” 29Nakabati han tingog an kadam-an nga nagkakatukdaw didto, ngan nagsiring, “Nagdalugdog!” An iba nagsiring, “Nagyakan ha iya in usa nga anghel!” 30Kundi nagsiring hi Jesus ha ira, “Diri tungod ha akon nga nagyakan ini nga tingog, kundi tungod ha iyo. 31Ginhuhukman na yana an kalibutan; pupukanon na yana an punoan hini nga kalibutan. 32Kakabigon ko ngadi ha akon an ngatanan nga mga tawo, kon isahon na ako tikang ha tuna.” ( 33Ha pagsiring niya hini, iginpasabot niya an paagi han kamatayon nga iya pag-aantoson.) 34Nagbaton an kadam-an, “Nagsusumat an aton Balaod nga mabubuhi ha kadayonan an Mesiyas. Niyan naunan-o man nga nasiring ka nga kinahanglan isahon an Anak han Tawo? Hin-o man ini nga Anak han Tawo?” 35Nagbaton hi Jesus, “Halipotay na la nga panahon an pag-upod ha iyo han kapawa. Pagpadayon ha iyo dalan samtang aada pa ha iyo an kapawa, basi diri kamo abotan han kasisidman; kay an naglalakat ha kasisidman diri maaram kon tipakain hiya. 36Sanglit too kamo han kapawa, samtang aada pa ha iyo ini, basi mahimo kamo nga mga anak han kapawa.” Katapos ni Jesus magsiring hini, linmakat hiya ngan tinmago. 37Bisan kon ginbuhat niya ini ngatanan nga mga urosahon ha atubangan nira, waray gihapon hira tumoo ha iya, 38basi matuman an iginsiring ni Isaias nga manaragna: “Ginoo, hin-o in tinmuod han iginsumat namon nga mensahe? Hin-o an ginpakita han Ginoo han iya gahom?” 39Tungod hini waray hira makatoo, kay nagsiring liwat hi Isaias: 40“Ginbuta han Dyos an ira mga mata, ngan ginsadhan an ira mga hunahuna, basi diri kumita an ira mga mata, ngan diri makasantop an ira mga hunahuna, ngan diri hira dumanggop ha akon, nasiring an Dyos, basi tambalon ko hira.” 41Ginsiring ini ni Isaias kay hinkit-an niya an gahom ni Jesus, ngan nagyakan hiya mahitungod ha iya. 42Bisan pa ngani, damo gihapon nga mga punoan nga Judiyo in tinmoo kan Jesus; kundi tungod han mga Parisiyo, waray hira magpadayag hin paghimangraw ha kadam-an, basi diri hira pagawason ha sinagoga. 43Ginpalabi nira an pagdayaw ha ira han mga tawo kay han pagdayaw ha ira han Dyos. 44Namulong hi Jesus hin dako nga tingog, “An bisan hin-o nga natoo ha akon; natoo diri la ha akon kundi ha iya liwat nga nagpadara ha akon. 45An bisan hin-o nga nakakakita ha akon nakakakita liwat ha iya nga nagpadara ha akon. 46Kinmanhi ako usa nga kapawa han kalibutan, basi diri na magpabilin ha kasisidman an ngatanan nga natoo ha akon. 47Diri ko paghuhukman bisan adton namamati han akon pulong ngan diri nagtutuman hito. Kinmanhi ako pagtalwas, diri paghukom han kalibutan. 48May-ada maghuhukom hadton nasalikway ha akon ngan diri nakarawat han akon mensahe. An pulong nga akon iginyakan amo an maghuhukom ha iya ha kataposan nga adlaw! 49Tinuod ito, kay waray ako magyakan ha akon la kalugaringon, kundi an Amay nga nagpadara ha akon amo an nagsugo ha akon kon ano an akon igsisiring ngan igyayakan. 50Ngan maaram ako nga nahatag han dayon nga kinabuhi an iya sugo. Sanglit kon ano an akon igsisiring, amo man ito an pinapagyakan ha akon han Amay.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\