JUAN 13

1Bisperas na adto han Pyesta han Paglabay. Maaram na hi Jesus nga inmabot na an iya takna hin pagbaya hini nga kalibutan ngan hin pagkadto han Amay. Dayuday ginhigugma niya an iya mga sakop dinhe ha kalibutan, ngan ginhigugma niya hira tubtob gud ha kataposan. 2Tarangka ha panihapon hi Jesus ngan an iya mga tinun-an. Ginlarang na han Yawa nga maglilingo kan Jesus hi Judas nga anak ni Simon Iscariote. 3Maaram hi Jesus nga itinubyan ha iya han Amay an bug-os nga gahom, ngan maaram hiya nga tikang hiya ha Dyos, ngan tikadto na hiya sa Dyos. 4Sanglit binmuhat hi Jesus ngan maglubas han iya bawbaw nga bado, ngan magbagkos hin twalya. 5Inmipis hiya hin tubig ngada ha palanggana ngan nagtikang hin panmusa han mga tiil han mga tinun-an, ngan ginpahiran han twalya nga iya iginbagkos. 6Hinmarani kan Simon Pedro nga nagsiring ha iya, “Ginoo, mamumusa ka ba han akon mga tiil?” 7Nagbaton hi Jesus ha iya, “Diri ka pa maaram yana kon ano an akon ginbubuhat, kundi hibabaroan mo ini onina.” 8Nagsiring hi Pedro, “Diri gud ako matugot nga mamusa ka han akon mga tiil!” Nagbaton hi Jesus, “Kon diri ako mamusa han imo mga tiil, diri ka na magigin tinun-an ko.” 9Nagbaton hi Simon Pedro, “Kon amo man ini, Ginoo, diri la an akon mga tiil, kundi ilakip liwat hin paghugas an akon mga kamot ngan ulo!” 10Nagsiring hi Jesus, “An human na kumarigos, malinis na an iya bug-os nga lawas, sanglit diri na kinahanglan maghugas pa ha iya ngahaw, kundi an iya mga tiil na la. Malinis na kamo kundi diri ngatanan.” ( 11Maaram na hi Jesus kon hin-o an maglilingo ha iya, sanglit nagsiring hiya, “Malinis na kamo kundi diri ngatanan.”) 12Katapos niya pamusa han ira mga tiil, nagsul-ot na liwat hi Jesus han iya bawbaw nga bado, ngan binmalik ha iya lingkoran ha lamesa. Nagpakiana hiya, “Nasayod ba kamo han ginbuhat ko ha iyo? 13Natawag kamo ha akon nga magturutdo ngan Ginoo, ngan may kamatuoran, kay amo gud ito ako. 14Sanglit kon ako nga iyo Ginoo ngan Magturutdo namusa han iyo mga tiil, angay man liwat kamo maggiparupamusa han iyo mga tiil. 15Gintagan ko kamo hin susbaranan, basi sugaron niyo hin pagbuhat han ginbuhat ko ha iyo. 16Susumatan ta kamo hin tinuod: waray oripon nga labaw han iya agaron; waray sinugo nga labaw han nagsugo ha iya. 17Yana maaram na kamo hini nga kamatuoran; palaran kamo kon buhaton ini niyo! 18“Diri ako naghihimangraw mahitungod ha iyo ngatanan; nakilala ako han akon mga ginpili. Kundi kinahanglan matuman an kasuratan nga nasiring, ‘Kinmontra ha akon an tawo nga sinmaro ha akon.’ 19Ginsusumat ko ini ha iyo yana, nga diri pa ini nahinanabo, basi kon mahinabo na ini, tumoo kamo nga hi ‘Ako Amo Ako.’ 20Nagsusumat ako ha iyo hin tinuod: an bisan hin-o nga nakarawat han akon sinusugo, nakarawat man ha akon; ngan an nakarawat ha akon, nakarawat man han nagsugo ha akon.” 21Katapos ni Jesus magsiring hini, inalpan hiya hin dako nga kabido, ngan nagsiring hin dayag, “Susumatan ta kamo hin tinuod: maglilingo ha akon in usa ha iyo.” 22Naggipasirosiplat hira nga nanhiburong kon hin-o gud an iya karuyag sidngon. 23Nalingkod sapit ni Jesus an hinigugma niya nga tinun-an. 24Nagsenyas hi Simon Pedro ha iya ngan nagsiring, “Pakianhi daw hiya kon hin-o an iya hinnanabihan.” 25Sanglit sinmiring kan Jesus adto nga tinun-an ngan nagpakiana, “Hin-o man hiya, Ginoo?” 26Nagbaton hi Jesus, “Itutunlob ko an tinapay ngan ihahatag ko ini ha iya; amo hiya an tawo.” Sanglit kinmuha hiya hin pinit nga tinapay, iya ini gintunlob, ngan iginhatag kan Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27Han pakakarawat gud la ni Judas han tinapay, sinmulod dayon ha iya hi Satanas. Nagsiring hi Jesus ha iya, “Dagmit ngan tumana an kinahanglan mo buhaton!” 28Waray nakasabot han mga nakada ha lamesa kay ano nga ginsiring ini ni Jesus ha iya. 29Tungod nga hi Judas man an tinaporan han supot han kwarta, nakahunahuna an iba nga mga tinun-an nga ginsugo hiya ni Jesus hin pagpalit han ira kinahanglanon para han pyesta, o bangin ginsugo hiya paghatag ngadto han mga kablas. 30Ginkarawat ni Judas an tinapay ngan ginmawas hiya dayon. Gab-i adto. 31Han paggawas na ni Judas, nagsiring hi Jesus, “Iginpapakita na yana an himaya han Anak han Tawo, ngan pinaagi ha iya, ginpapakita liwat an himaya han Dyos. 32Kon iginpapakita an himaya han Dyos pinaagi ha iya, magpapakita man an Dyos han himaya han Anak han Tawo ha iya ngahaw, ngan bubuhaton ito niya dayon. 33Mga anak ko, gutiay na la nga panahon an akon pakig-urosa ha iyo. Mamimiling kamo ha akon; kundi susumatan ko kamo yana han akon iginsiring ngadto han mga Judiyo, ‘Diri kamo makakadto han akon kakadtoan.’ 34Ihinahatag ko ha iyo in bag-o nga sugo: magsihigugmaay kamo. Kinahanglan magsihigugmaay kamo sugad han akon paghigugma ha iyo. 35Kon magsihigugmaay kamo, mahibabaro an ngatanan nga akon kamo mga tinun-an.” 36Nagpakiana ha iya hi Simon Pedro, “Ngain ka man kakadto, Ginoo?” Nagbaton hi Jesus, “Diri ka pa yana makakasunod ngadto han akon kakadtoan, kundi masunod ka ha akon onina.” 37Nagpakiana hi Pedro, “Ginoo, kay ano hin diri ko pakasunod ha imo yana? Andam man ako pagpakamatay tungod ha imo!” 38Nagbaton hi Jesus, “Ungod ba nga andam ka pagpakamatay tungod ha akon? Susumatan ko ikaw hin tinuod: diri pa matugaok an manok, iglilirong mo na akon hin makatulo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\