JUAN 14

1Nagsiring ha ira hi Jesus, “Ayaw kamo kabaraka ngan kagupong. Too kamo han Dyos ngan too man kamo ha akon. 2Damo in mga kwarto didto han balay han akon Amay, ngan makadto ako hin pag-andam hin dapit para ha iyo. Diri ako magsusumat hini ha iyo kon diri pa ini tinuod. 3Ngan katapos ko kadto ngan pag-andam hin dapit para ha iyo, mabalik ako ngan pauupdon ko kamo ha akon, basi kon hain ako aadto man liwat kamo. 4Maaram na kamo kon uunanhon niyo pagsangpot ngadto han akon kakadtoan.” 5Nagsiring ha iya hi Tomas, “Ginoo, diri kami maaram kon tikain ka; uunanhon man namon paghibaro han dalan nga tipakadto?” 6Nagbaton ha iya hi Jesus, “Amo ako an dalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi; waray makakakadto han Amay kon diri pinaagi ha akon.” 7Nagsiring hiya ha ira, “Yana nga nakakilala na kamo ha akon, makilala man kamo han akon Amay; ngan tikang yana nakilala na kamo ha iya, ngan hinkit-an na hiya niyo.” 8Nagsiring ha iya hi Felipe, “Ginoo, ipakita ha amon an Amay ngan igo na ito para ha amon.” 9Nagbaton hi Jesus, “Kamaiha na nga kaupod-upod ako niyo ngatanan; diri ka pa gihapon nakilala ha akon, Felipe? Nakakita na han Amay an bisan hin-o nga nakakita ha akon. Sanglit kay ano nga nasiring ka, ‘Ipakita ha amon an Amay’? 10Diri ka ba natoo, Felipe, nga aada ako han Amay ngan an Amay aadi ha akon?” Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Diri natikang ha akon an mga pulong nga iginhimangraw ko ha iyo. Nagbubuhat an Amay nga aadi ha akon han iya kalugaringon nga mga buruhaton. 11Tuohi niyo nga aada ako han Amay ngan an Amay aadi ha akon; kon diri man, tuohi ako niyo tungod hini nga mga buhat. 12Susumatan ko kamo hin tinuod: magbubuhat man han mga buruhaton nga akon ginbubuhat an bisan hin-o nga natoo ha akon—tinuod, magbubuhat hiya hin larolabaw pa, kay makadto ako han Amay. 13Ngan bubuhaton ko an bisan ano nga iyo pangaroon ha akon ngaran, basi pagdayawon an Amay pinaagi han Anak. 14Bubuhaton ko an bisan ano nga pangaroon niyo ha akon ngaran. 15“Kon nahigugma kamo ha akon, magtutuman kamo han akon mga sugo. 16Pangangaroon ko han Amay, ngan tatagan kamo niya hin lain nga Parabulig, an Espiritu han kamatuoran, nga magpapabilin ha iyo ha kadayonan. 17Diri makarawat ha iya an kalibutan, kay diri nakita o nakilala an kalibutan ha iya. Kundi nakilala kamo ha iya, kay nagpapabilin nga nag-uokoy hiya dida ha iyo. 18“Diri ko kamo babayaan nga mag-uusaan; mabalik ako ngada ha iyo. 19Ha diri maiha diri na makita ha akon an kalibutan, kundi makita kamo ha akon; ngan mabubuhi kamo kay buhi man ako. 20Kon umabot na ito nga adlaw, hibabaroan niyo nga aada ako han akon Amay, ngan aadi kamo ha akon, sugad nga aada ako ha iyo. 21“Nahigugma ha akon an bisan hin-o nga makarawat ngan magtuman han akon mga sugo. Hihigugmaon han akon Amay adton nahigugma ha akon; hihigugmaon ko man hiya ngan magpapakilala ako ha iya.” 22Nagpakiana hi Judas (diri hi Judas Iscariote), “Ginoo, uunanhon hin pagpakilala mo han imo kalugaringon ha amon, ngan diri ngadto ha kalibutan?” 23Nagbaton hi Jesus ha iya, “Magtutuman han akon mensahe an bisan hin-o nga nahigugma ha akon. Hihigugmaon hiya han akon Amay, ngan makada kami ha iya, ngan mag-uokoy kami dida ha iya. 24Diri nagtutuman han akon mga pulong an bisan hin-o nga diri nahigugma ha akon. Diri akon an mensahe nga hinbatian niyo, kundi natikang han Amay nga nagsugo ha akon. 25“Iginsumat ko ini ha iyo samtang upod pa ako niyo. 26Kundi an Parabulig, an Espiritu Santo, nga susugoon han Amay ha akon ngaran, amo an magtututdo ha iyo han ngatanan nga mga butang, ngan magpapahinumdom ha iyo han ngatanan nga akon iginsumat ha iyo. 27“Ibibilin ko ha iyo an kalinaw; ihahatag ko ha iyo an akon kalinaw. Ihahatag ko ini ha iyo diri sugad han paghatag han kalibutan. Ayaw kamo kabaraka ngan kalisang; ayaw kamo kahadlok. 28Hinbatian ako niyo nga nasiring ha iyo, ‘Mabaya ako, kundi mabalik ako ha iyo.’ Kon nahigugma kamo ha akon, maglilipay unta kamo nga makadto ako han Amay, kay larolabaw hiya ha akon. 29Iginsusumat ko ini ha iyo yana, nga diri pa ini nahinanabo, basi kon mahinabo na ini, tumoo kamo. 30Diri na ako maghihimangraw ha iyo hin maiha, kay maabot na an punoan hini nga kalibutan. Waray hiya gahom ha akon, 31kundi kinahanglan mahibaro an kalibutan nga nahigugma ako han Amay; sanglit ginbubuhat ko an ngatanan nga iginsugo niya ha akon. “Tana, kalakat kita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\