JUAN 15

1“Amo ako an tinuod nga balagon, ngan an akon Amay an magmarangno. 2Binabanggi niya an ngatanan nga sanga nga diri nabunga. Tinatag-an niya hin paghawan an kada sanga nga nabunga, basi mamunga hin darodamo. 3Nalinisan na kamo pinaagi han mensahe nga akon iginhimangraw ha iyo. 4Pabilin kamo didi ha akon, ngan magpapabilin man ako dida ha iyo. Diri makakabunga in sanga ha iya la kalugaringon; mahihimo la ini kon sumpay han puno an sanga. Ha sugad nga kaagi, diri kamo makakabunga, labot kon magpabilin kamo didi ha akon. 5“Ako an balagon ngan kamo an mga sanga. Mabunga hin damo an bisan hin-o nga magpabilin didi ha akon, ngan ako dida ha iya, kay waray niyo mahihimo kon bulag kamo ha akon. 6Ilinalabog ha gawas an bisan hin-o nga diri nagpapabilin ha akon, ngan nauuga sugad hin sanga; gintitirok in sugad nga mga sanga, ngan ilinalabog ha kalayo, ngan sunogon. 7Kon magpabilin kamo didi ha akon, ngan magpabilin an akon mga pulong dida ha iyo, mangangaro kamo hin bisan ano nga inuungara niyo, ngan katutumanan kamo. 8Ginhihimaya an akon Amay tungod han iyo pamunga hin damo; ngan pinaagi hini, nagigin mga tinun-an ko kamo. 9Hinihigugma ko kamo sugad gud han paghigugma ha akon han Amay; pagpabilin kamo didi han akon gugma. 10Kon tumanon niyo an akon mga sugo, magpapabilin kamo ha akon gugma, sugad gud han pagtuman ko han mga sugo han akon Amay ngan nagpapabilin ako dida han iya gugma. 11“Iginsumat ko ini ha iyo basi mahingada ha iyo an akon kalipay, ngan basi mahingpit an iyo kalipay. 12Amo ini an akon sugo: pagsihigugmaay kamo, sugad han paghigugma ko ha iyo. 13An gidadakoi nga gugma nga maaangkon hin usa ka tawo tungod han iya kasangkayan, amo an pagtubyan han iya kinabuhi para ha ira. 14Ngan kasangkayan ko kamo, kon buhaton niyo an akon iginsusugo ha iyo. 15Diri ko na kamo tatawgon nga mga surugoon, kay diri maaram an surugoon han ginbubuhat han iya agaron. Lugod, tatawagon ko kamo nga mga sangkay, kay iginsumat ko ha iyo an ngatanan nga hinbatian ko tikang han akon Amay. 16Waray kamo magpili ha akon; ako an nagpili ha iyo, ngan nagtudlok ha iyo nga magkalakat kamo ngan mamunga hin damo, mga bunga nga nagpapadayon. Sanglit ihahatag ha iyo han Amay an bisan ano nga iyo pangaroon ha iya, ha akon ngaran. 17Sanglit amo ini an igsusugo ko ha iyo: paggihigugmaay kamo.” 18“Kon magdumot ha iyo an kalibutan, kinahanglan hisabotan niyo nga una ako pagdumtan han kalibutan. 19Kon kanan kalibutan pa kamo, mahigugma unta ha iyo an kalibutan sugad nga iya kalugaringon. Kundi ginpili ko kamo tikang hini nga kalibutan, ngan diri na kamo sakop han kalibutan; sanglit magdudumot ha iyo an kalibutan. 20Hinumdomi an iginsiring ko ha iyo: ‘Waray oripon nga labaw han iya agaron.’ Kon ginpakurian ako nira, pagpapakurian man liwat kamo nira; kon gintuman nira an akon mensahe, pagtutumanon man liwat nira an iyo mensahe. 21Kundi bubuhaton nira ini ngatanan ha iyo, kay akon man kamo sakop; kay diri hira nakilala han nagsugo ha akon. 22Diri unta hira salaan kon waray pa ako kumanhi ngan maghimangraw ha ira; kundi yana, waray na hira baribad han ira sala. 23An bisan hin-o nga nagdudumot ha akon, nagdudumot man han akon Amay. 24Diri unta hira salaan kon waray ko pa buhata ha butnga nira an mga buhat nga waray pagbuhata hin bisan hin-o; kundi yana, hinkit-an na nira an akon ginbuhat, ngan gindudumtan nira ako ngan an akon Amay. 25Kundi kinahanglan mahinabo ini, basi matuman an iginsurat dida han ira Balaod: ‘Gindumtan ako nira hin waray la hinungdan.’ 26“Maabot an Parabulig, an Espiritu han kamatuoran, nga natikang han Amay. Susugoon ko hiya nganhi ha iyo tikang han Amay, ngan magpapamatuod hiya mahitungod ha akon. 27Ngan magpapamatuod liwat kamo mahitungod ha akon, kay nagin kaupod ko man kamo tikang pa gud ha tinikangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\