JUAN 16

1“Iginsumat ko ini ha iyo basi diri lumuya an iyo pagtoo ha akon. 2Paiiwason kamo nira ha ira mga sinagoga. Maabot an panahon nga an magpapatay ha iyo makakahunahuna nga nag-aalagad hiya han Dyos. 3Bubuhaton nira ha iyo ini nga mga butang, kay waray hira makakilala han Amay o ha akon. 4Kundi iginsumat ko ini ha iyo, basi kon buhaton na nira ini, mahinunumdom kamo nga iginsumat ko ini ha iyo. “Waray ko igsumat ha iyo ini nga mga butang ha tinikangan, kay kaupod pa man ako niyo. 5Kundi yana, makadto na ako han nagsugo ha akon; kundi waray ha iyo napakiana ha akon, ‘Tikain ka?’ 6Ngan yana nga ginsumatan ko na kamo, nagmamabidoon kamo. 7Kundi susumatan ko kamo hin tinuod: mauruupay para ha iyo nga malakat ako, kay kon diri ako lumakat, diri makanhi ha iyo an Parabulig. Kundi kon lumakat ako, ipadadara ko hiya nganhi ha iyo. 8Ngan kon umabot na hiya, magpapamatuod hiya ha mga tawo han kalibutan nga mga sayop hira mahitungod han sala, mahitungod han pagkamatadong, ngan mahitungod han paghukom han Dyos. 9Sayop hira mahitungod han sala, kay diri hira natoo ha akon; 10mahitungod han pagkamatadong, kay makadto ako han Amay ngan diri na kamo makita ha akon; 11mahitungod han paghukom, kay ginhukman na an punoan hini nga kalibutan. 12“Damo pa gad an akon igsurumat ha iyo, kundi diri pa ini niyo maaakos yana. 13Kundi kon umabot na an Espiritu han kamatuoran, igtututdo kamo niya ngadto han ngatanan nga kamatuoran. Diri hiya maghihimangraw ha iya la kalugaringon, kundi maghihimangraw hiya han hinbabatian, ngan magsusumat han mga butang nga tiarabot. 14Paghihimayaon ako niya, kay natikang ha akon an igsusumat niya ha iyo. 15Akon an ngatanan nga kanan Amay; sanglit nagsiring ako nga natikang ha akon an igsusumat ha iyo han Espiritu. 16“Ha diri maiha, diri na kamo makita ha akon; ngan ha diri liwat maiha makita na liwat kamo ha akon.” 17Nagsiring ngadto han iba an pira han iya mga tinun-an: “Ano ba an kahulogan hini nga iya siring, ‘Ha diri maiha, diri na kamo makita ha akon, ngan diri maiha makita na liwat kamo ha akon’; ngan nasiring liwat hiya, ‘Kay makadto ako han Amay.’ ” 18Nagpakiana pa hira, “Ano an buot niya sidngon han ‘diri maiha’? Diri kita nasabot han iya ginyiyinakan!” 19Nahibaro hi Jesus nga karuyag hira pumakiana ha iya, sanglit nagsiring hiya ha ira, “Nagsiring ako, ‘Ha diri maiha diri na kamo makita ha akon, ngan diri maiha makita na liwat kamo ha akon.’ Amo ba ini an iyo ginpaparopakiana? 20Susumatan ta kamo hin tinuod: magtatangis ngan magngunguyngoy kamo, kundi maglilipay an kalibutan; magmamabidoon kamo, kundi magigin kalipayan an iyo kabidoan. 21Mabidoon in babaye kon tipagaranak pa la hiya, kay inmabot na an takna han iya pag-antos; kundi kon natatawo na an bata, hinngangalimtan niya an iya gin-antos, kay malipayon na hiya nga may natawo nga bata nganhi ha kalibutan. 22Amo man ini dida ha iyo: mabidoon kamo yana, kundi makikigkita liwat ako ha iyo, ngan magmamalipayon gud kamo hin kalipay nga waray makakaagaw ha iyo. 23“Kon umabot na adto nga adlaw diri na kamo mangangaro ha akon hin bisan ano. Susumatan ta kamo hin tinuod: ihahatag ha iyo han Amay an bisan ano nga iyo pangaroon ha iya ha akon ngaran. 24Ngada yana waray pa kamo mangaro hin bisan ano ha akon ngaran; pangaro ngan makarawat kamo, basi mahingpit an iyo kalipay. 25“Iginsumat ko ha iyo ini nga mga butang pinaagi hin mga pananglitan. Kundi maabot in panahon nga diri na ako magamit hin mga pananglitan, kundi magyayakan ako ha iyo hin yano nga mga pulong mahitungod han Amay. 26Kon umabot na adto nga adlaw mangangaro kamo ha iya ha akon ngaran; ngan diri ako nasiring nga mangangaro ako ha iya para ha iyo, 27kay nahigugma ha iyo an Amay ngahaw. Nahigugma hiya ha iyo kay nahigugma man kamo ha akon ngan tinmoo kamo nga tinmikang ako han Dyos. 28Tikang gud ako han Amay ngan kinmanhi ako ha kalibutan; ngan yana mabaya na ako han kalibutan ngan mabalik ako ngadto han Amay.” 29Ngan nagsiring an iya mga tinun-an, “Kitaa, dayag na kaupay an imo pagyakan, ngan diri ka na nagamit hin mga pananglitan. 30Maaram na kami yana nga sayod ka han ngatanan; diri ka nagkikinahanglan nga may magpinakiana pa ha imo. Nakakapatoo ini ha amon nga tikang ka han Dyos.” 31Nagbaton ha ira hi Jesus, “Natoo na ba kamo yana? 32Maabot an panahon, ngan aanhi na, nga magkakaburublag kamo ngatanan, kada usa, ha iya kalugaringon nga urukyan, ngan babayaan ako nga mag-uusaan. Kundi diri tinuod nga nag-uusaan la ako, kay kaupod ko an Amay. 33Iginsumat ko ini ha iyo basi mamay-ada niyo kamurayaw pinaagi hin pakig-usa ha akon. Pagpapaantoson kamo han kalibutan; kundi pagmaisog kamo! Gindaog ko na an kalibutan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\