JUAN 18

1Katapos ni Jesus mag-ampo hini, linmakat hiya upod an iya mga tinun-an ngan tinmabok han sapa nga Kidron an ngaran. May tanaman didto hadto nga dapit, ngan sinmulod ngadto hi Jesus ngan an iya mga tinun-an. 2Agsob hi Jesus makig-urosa han iya mga tinun-an didto, sanglit maaram hini nga dapit an malingo nga Judas. 3Sanglit kinmadto hi Judas hini nga tanaman upod in mga sondalo ngan mga gwardya han Templo nga ginsugo han mga puno han kapadian ngan mga Parisiyo. Dara nira in mga hinganiban, mga parol, ngan mga sulo. 4Maaram hi Jesus han ngatanan nga mahinanabo ha iya, sanglit gintapo niya ngan ginpakianhan hira, “Hin-o an iyo ginbibiling?” 5Nagbaton hira, “Hi Jesus nga taga-Nazaret.” “Amo ako,” nagsiring hiya. Natindog didto upod ha ira an malingo nga Judas. 6Han pagsiring la ni Jesus, “Amo ako,” inmisol hira ngan nagkatutumba ha tuna. 7Ginpakianhan na liwat hira ni Jesus, “Hin-o gud an iyo ginbibiling?” Nagbaton hira, “Hi Jesus nga taga-Nazaret.” 8Nagsiring hi Jesus, “Ginsumatan ko na kamo nga amo ako, sanglit kon ako an iyo tuyo, palakta niyo inin iba.” ( 9Ginsiring niya ini basi matuman an iya iginyakan, “Amay, waray ako kawad-i bisan usa han imo iginhatag ha akon.”) 10May espada hi Simon Pedro; hinulbot ini niya ngan tigbason an oripon han Labaw nga Padi, ngan napalong an tuo nga talinga han oripon. Malco an ngaran han oripon. 11Nagsiring hi Jesus kan Pedro, “Ibalik ha takob an imo espada! Naghuhunahuna ka ba nga diri ko iimnon an kupa hin pag-antos nga iginhatag ha akon han akon Amay?” 12Gindakop ngan gingapos hi Jesus han mga sondalo nga upod han ira kapitan, ngan han mga gwardya nga Judiyo. 13Gindara hiya nira, syahan ngadto kan Anas nga ugangan ni Caifas nga amo an Labaw nga Padi hadto nga tuig. 14Hi Caifas an nagsagdon han mga Judiyo nga maoruopay pa nga usa la nga tawo an mamatay para han ngatanan nga katawhan. 15Sinmunod kan Jesus hi Simon Pedro ngan hin usa nga tinun-an. Kilala kaupay han Labaw nga Padi adto nga usa nga tinun-an, sanglit binmunyog hiya kan Jesus ngadto ha bungsaran han balay han Labaw nga Padi. 16Nagpabilin hi Pedro ha gawas, ha may portahan. Ginmawas an tinun-an nga kilala han Labaw nga Padi, nakighimangraw han daragita nga nakada han portahan ngan ginpasulod hi Pedro. 17Nagpakiana kan Pedro ini nga daragita nga bantay han portahan, “Diri ka ba usa han mga tinun-an hito nga tawo?” “Diri,” nagbaton hi Pedro. 18Tungod han kahagkot nagtap-ong an mga surugoon ngan mga gwardya nga nagkatukdaw hira palibot han tap-ong nga nagdadangdang ha ira ngahaw. Tinmig-ob hi Pedro ha ira basi kapasuan hiya. 19Nagpakiana kan Jesus an Labaw nga Padi mahitungod han iya mga tinun-an ngan mahitungod han iya pagturon-an. 20Nagbaton hi Jesus, “Dayuday dayag an akon pagyakan ha ngatanan. Ginbuhat ko an ngatanan nga pagtutdo didto ha mga sinagoga ngan ha Templo, diin napakadto didto an ngatanan nga mga Judiyo. Waray gud ako magyakan hin bisan ano nga diri dayag ha iyo. 21Kay ano nga ako an iyo ginpapakianhan? Asay niyo pakianhi an mga tawo nga nagpakabati ha akon. Pakianhi hira kon ano an akon iginsumat ha ira, sayod hira han akon iginyakan.” 22Han pagsiring hini ni Jesus, gintampalo hiya hin usa han mga gwardya nga nakadto ngan sidngon, “Kamailob mo hin pagyakan hin sugad ngadto han Labaw nga Padi!” 23Nagbaton ha iya hi Jesus, “Kon may iginyakan ko nga sayop, sumati an ngatanan nga hahani kon ano an akon ginyakan. Kundi kon matadong man an akon ginyakan, kay ano nga gintampalo mo ako?” 24Ngan iginpadara ni Anas hi Jesus nga ginapos pa, ngadto kan Caifas, an Labaw nga Padi. 25Han natindog pa hi Pedro nga nagdadangdang harani han tap-ong, nagpakiana ha iya an iba, “Diri ka ba usa han mga tinun-an hito nga tawo?” Naglirong hiya ngan nagsiring, “Diri!” 26Sinmagbang hin pagpakiana in usa han mga oripon han Labaw nga Padi, nga urupod han ginpalongan ni Pedro, “Diri ba ikaw an hinkit-an ko nga kaupod niya didto han tanaman?” 27Ngan nagsiring na liwat hi Pedro, “Diri,” ngan hito ngahaw nga takna tinmugaok in manok. 28Han agaaga pa, gindara nira hi Jesus tikang han balay ni Caifas ngadto han palasyo han gobernador. Waray sumulod han palasyo an mga Judiyo kay diri nira karuyag magtalapas han balaod han ira tuluohan hiunong han paglinis, basi makakaon hira han panihapon han Paglabay. 29Sanglit ginmawas na la hi Pilato ngadto ha ira ngan nagpakiana, “Ano in iyo sumbong kontra hini nga tawo?” 30Nagbaton hira, “Diri unta namon hiya gindadara nganhi ha imo kon waray pa hiya makagtalapas.” 31Nagsiring hi Pilato ha ira, “Dad-a hiya ngan usisaha niyo sumala han iyo kalugaringon nga balaod.” Nagbaton an mga Judiyo, “Diri itinutugot ha amon hin pagpatay bisan kan kanay.” ( 32Nahinabo ini basi matuman an iginyakan ni Jesus han paghimangraw niya kon ano nga paagi mamamatay hiya.) 33Sinmulod liwat ha palasyo hi Pilato ngan gintawag hi Jesus. Nagpakiana hiya kan Jesus, “Ikaw ba an hadi han mga Judiyo?” 34Nagbaton hi Jesus, “Kalugaringon mo ba ini nga pakiana, o ginsumatan ka ba hin iba mahitungod ha akon?” 35Nagbaton hi Pilato, “Kay ano, Judiyo ba ako? An imo kalugaringon nga mga tawo ngan an ira mga puno han kapadian an nagtubyan ha imo nganhi ha akon. Ano ba in nabuhat mo?” 36Nagsiring hi Jesus, “Diri kanan hini nga kalibutan an akon ginhadian. Kon kanan kalibutan pa an akon ginhadian, nakikig-away unta an akon mga sakop basi diri ako mahulog ha kamot han mga Judiyo. Diri, diri kanan hini nga kalibutan an akon ginhadian!” 37Sanglit nagpakiana ha iya hi Pilato, “Kon sugad, hadi ka ngay-an?” Nagbaton hi Jesus, “Ikaw an nasiring nga hadi ako. Tungod hini, natawo ngan kinmanhi ako ha kalibutan, basi magpamatuod han kamatuoran. Namamati ha akon an bisan hin-o nga aada han kamatuoran.” 38Nagpakiana hi Pilato, “Ano ba an kamatuoran?” Binmalik ngadto ha gawas hi Pilato ngan nagsiring ngadto han mga Judiyo, “Waray ko hin-agian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya. 39Kundi sumala han iyo batasan, nagpapagawas ako hin usa nga priso para ha iyo ha panahon hin Paglabay. Karuyag ba niyo nga buhian ko para ha iyo an hadi han mga Judiyo?” 40Ginmoliat hira pagbaton ha iya, “Diri, ayaw hiya! Karuyag namon hi Barabas?” (Tikasan ini hi Barabas.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\