JUAN 19

1Ngan ipinakuha ni Pilato hi Jesus ngan iginpalatob hiya ha ira. 2Naghimo an mga sondalo hin korona tikang hin tunokon nga mga sanga ngan iginsul-ot ha iya ulo. Ginbadoan hiya nira hin panapton nga pula, 3gindaop hiya, ngan ginsiring, “Mabuhi an Hadi han mga Judiyo!” Ngan gintampalo hiya nira. 4Ginmawas na liwat hi Pilato ngan sidngon an mga tawo, “Tan-awa, dadad-on ko hiya nganhi ha iyo basi niyo hibaroan nga waray ko hin-agian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya.” 5Ngan ginmawas hi Jesus nga nakakasul-ot han tunokon nga korona ngan han panapton nga pula. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga tawo, “Kitaa, iini an tawo!” 6Han pakakita la ha iya han mga puno han kapadian ngan mga gwardya, naggoliat hira, “Igraysang hiya ha kros! Igraysang hiya ha kros!” Nagsiring hi Pilato ha ira, “Kuhaa hiya niyo ngan igraysang hiya ha kros. Waray ko hin-agian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya.” 7Nagbaton an mga Judiyo, “May-ada kami balaod nga nagsusumat nga kinahanglan hiya mamatay, kay nagpaka-Anak han Dyos hiya.” 8Labi na nga nahadlok hi Pilato han pakabati niya hini. 9Binmalik hiya pagsulod ngadto han palasyo ngan nagpakiana kan Jesus, “Tikang ka ba diin?” Kundi waray magbaton hi Jesus. 10Nagsiring ha iya hi Pilato, “Diri ka ba nabaton ha akon? Tigamni nga may-ada ko gahom hin pagtalwas ha imo ngan hin pagraysang ha imo ha kros.” 11Nagbaton hi Jesus, “May-ada ka gahom ha akon tungod la nga iginhatag ini han Dyos ha imo; sanglit darudako nga salaan an nagtubyan ha akon ngada ha imo.” 12Han pakabati hini ni Pilato, nagtalingoha hiya pagbiling hin paagi hin pagbuhi kan Jesus. Kundi naggoliat an mga Judiyo, “Kon buhian mo hiya, diri ka ngay-an sangkay han Emperador! Kaaway han Emperador an bisan hin-o nga napakahadi!” 13Han pakabati ni Pilato hini nga mga pulong, iginawas niya hi Jesus, ngan linmingkod ha lingkoran han maghurukom dida han dapit han ginngangaranan “An Plataporma nga bato.” (“Gabata” an ngaran hini ha Hebreo.) 14Tikaurudto na adto han bisperas han Paglabay. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga Judiyo, “Iini an iyo hadi!” 15Naggoliat hira, “Pataya hiya! Pataya hiya! Igraysang hiya ha kros!” Nagpakiana hi Pilato ha ira, “Karuyag ba niyo nga igraysang ko ha kros an iyo hadi?” Nagbaton an mga puno han kapadian, “An Emperador la an amon hadi!” 16Sanglit igintubyan ha ira ni Pilato hi Jesus, basi igraysang ha kros. Sanglit gindara nira hi Jesus. 17Ginmuwa hiya nga nagpapas-an han iya kros, ngan inmabot ha dapit nga gintatawag “An Dapit han Klabera.” (“Golgota” an tawag hini ha Hebreo.) 18Didto iginraysang nira ha kros hi Jesus. Iginraysang liwat nira ha mga kros in duha pa ka tawo ha magkasi ligid niya, nga nabubutnga nira hi Jesus. 19Iginsurat ni Pilato in usa nga pahibaro ngan iginpataod ini ha kros. Amo ini an ginsurat: “Hi Jesus nga taga-Nazaret, an Hadi han mga Judiyo.” 20Nakabasa hini in damo nga mga Judiyo kay diri man hirayo tikang han syudad an dapit nga ginraysangan kan Jesus. Iginsurat an pahibaro ha pinulongan nga Hebreo, Latin, ngan Griego. 21Nagsiring kan Pilato an mga puno han kapadian han mga Judiyo, “Ayaw isurat ‘An Hadi han mga Judiyo,’ kundi ‘Nagsiring ini nga tawo, Ako an Hadi han mga Judiyo.’ ” 22Nagbaton hi Pilato, “An nahisurat, nahisurat na.” 23Katapos pagraysangan kan Jesus han mga sondalo, ginkuha nira an iya mga panapton ngan ginbahinbahin hin upat ka bahin, usa ka bahin ha kada sondalo. Ginkuha liwat nira an iya halawig nga panapton nga hinimo hin usa la nga dugnit nga hinablon, ngan waray tinahian. 24May hinsiring han mga sondalo, “Ayaw ta paggisia ini; kundi pagripa kita kon hin-o in makakadara.” Nahinabo ini basi matuman an kasuratan nga nasiring: “Ginbahinbahin nira an akon mga panapton, ngan ginripahan an akon hilawig nga bado.” Sanglit ginbuhat ini han mga sondalo. 25Natukdaw hirani han kros ni Jesus hira iya nanay, an bugto nga babaye ni iya nanay, hi Maria nga asawa ni Cleopas, ngan hi Maria Magdalena. 26Hinkit-an ni Jesus hi iya nanay ngan an tinun-an nga iya hinigugma nga natukdaw harani han kros; sanglit nagsiring hiya kan iya nanay, “Babaye, iini an imo anak.” 27Ngan nagsiring hiya ngadto han tinun-an, “Iini an imo nanay.” Ngan tikang hadto gindara hiya han tinun-an hin pag-ukoy tampo han iya panimalay. 28Maaram hi Jesus nga natuman na an ngatanan, ngan basi matuman an kasuratan, nagsiring hiya, “Inuuhaw ako.” 29May surudlan didto nga puno hin maaslom nga bino. Ginhumog nira an espongha hin bino, igintaod ha kataposan hin sanga hin isopo, ngan iginhungit ha iya. 30Dinmimdim hi Jesus han bino ngan nagsiring hiya, “Natuman na!” Ngan dinmuko hiya ngan nabunosan hiya han iya kinabuhi. 31Ngan naghangyo kan Pilato an mga Judiyo nga barion na la an mga bitiis han mga tawo nga iginraysang, ngan tanggalon na hira ha kros. Ginbuhat ini nira, kay Viernes na adto ngan nadiri hira nga magpabilin ha kros an lawas ha Adlaw nga Iparahuway, kay baraan kaupay an tiarabot nga Adlaw nga Iparahuway. 32Sanglit kinmadto an mga sondalo ngan ginbari an mga bitiis han syahan nga tawo ngan han usa pa nga tawo nga iginraysang upod kan Jesus. 33Kundi han pag-abot na nira kan Jesus, hinkit-an nira nga patay na hiya, sanglit waray na la nira baria an iya mga bitiis. 34Kundi ginbangkaw an iya kagiliran hin usa han mga sondalo, ngan inmawas dayon in dugo ug tubig. ( 35Nagpamatuod mahitungod hini an nakakita hini nga hinabo, basi tumoo man kamo. Matuod an iya iginsiring, ngan maaram hiya nga naghihimangraw hiya han kamatuoran.) 36Ginbuhat ini basi matuman an kasuratan nga nasiring, “Waray usa han iya mga tul-an nga mababari.” 37Ngan may-ada lain pa nga bahin han kasuratan nga nasiring, “Makita an mga tawo ngadto hadton ginbangkaw nira.” 38Katapos hini, ginhangyo hi Pilato ni Jose nga taga-Arimatea, nga tugotan hiya pagkuha han lawas ni Jesus. (Tinun-an ni Jesus ini hi Jose, kundi hilom la, kay nahadlok hiya han mga punoan nga Judiyo.) Gintugotan hiya ni Pilato, sanglit kinmadto hi Jose ngan gintanggal niya an lawas ni Jesus. 39Binmunyog ha iya hi Nicodemo, an tawo nga nakigkita kan Jesus ha usa ka gab-i. May dara hiya nga mga kwarenta ka kilo nga pahamot nga sinakot nga mira ug aloe. 40Ginkuha nira nga duha an lawas ni Jesus ngan ginputos hin lino nga mga dugnit upod han mga pahamot sumala han batasan hin paglubong han mga Judiyo. 41May-ada tanaman didto han dapit nga ginraysangan kan Jesus, ngan nakada in bag-o nga lubnganan nga waray pa paglubngi. 42Tungod kay bisperas na adto han Adlaw nga Iparahuway, ngan hirani manla an lubnganan, didto na la nira iglubong hi Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\