JUAN 2

1Paghagos hin duha ka adlaw, nagkaada kasal didto ha bungto han Cana, ha Galilea. Nakadto an iroy ni Jesus. 2Gindapit liwat ngadto hini nga pagkasal hi Jesus, pati an iya mga tinun-an. 3Han kaubos na han bino, ginsiring hi Jesus han iroy niya, “Waray na hira bino.” 4Nagbaton hi Jesus, “Babaye, ayaw ako pagbut-i han akon bubuhaton. Waray pa abot an akon panahon.” 5Gintugon han iroy ni Jesus an mga surugoon, “Buhata gud an bisan ano nga igsugo niya ha iyo.” 6May mga turumanon han ira tuluohan an mga Judiyo mahitungod hin panhugas, sanglit tungod hini, may mga tadyaw nga inandam didto, nga masulod hin mga 20 ngadto ha 30 ka galon an kada usa. 7Ginsiring ni Jesus an mga surugoon, “Pun-a niyo hin tubig ini nga mga tadyaw.” Ginpuno nira ini tubtob ha ganggang, 8ngan ginsiring hira niya, “Sarok na kamo han tubig, ngan dad-a ngadto han tinaporan han kombite.” Gindara nira ngadto han tinaporan, 9ngan gintilawan an tubig nga nahimo na nga bino. Waray hiya sabot kon diin tikang ini nga bino (kundi maaram an mga surugoon nga nagsarok han tubig). Sanglit gintawag niya an kinasal nga lalake 10ngan ginsiring hiya, “Gin-uuna hin pagdurot han nagpapakaon an ginmamaupayi nga bino, ngan kon takas na an mga dinapit, igindudurot na nira an diri na maupay nga bino. Kundi imo lugod gin-orhe pagdurot an gimamaupayi nga bino.” 11Ginbuhat ni Jesus ini nga syahan han iya mga milagro didto ha Cana, ha Galilea. Iginpadayag niya didto an iya gahom, ngan tinmoo ha iya an iya mga tinun-an. 12Katapos hini, napakadto ha Capernaum hi Jesus, an iroy ngan an kabugtoan niya, pati an iya mga tinun-an, ngan nagpabilin hira didto hin pira ka adlaw. 13Hiraniay na an Pyesta han Paglabay han mga Judiyo, sanglit napakadto hi Jesus ha Jerusalem. 14Hinkit-an niya didto ha Templo an mga tawo nga nagbabaligya hin mga baka, mga karnero, ngan mga sarapati, ngan an mga parabalyo hin kwarta nga nanlilingkod sapit han ira mga lamesa. 15Naghimo hi Jesus hin latob tikang hin mga lubid, ngan gintabog niya an ngatanan nga mga hayop ngadto ha gawas han Templo, pati an mga karnero ngan mga baka, ngan pinanmalintong niya an mga lamesa han mga parabalyo hin kwarta, ngan ginpasarang niya an ira mga sinsilyo. 16Ngan ginsugo niya an mga parabaligya han mga sarapati, “Kuhaa niyo ini dinhe! Ayaw niyo paghimoa nga taboan an balay han akon Amay!” 17Nahinumdom an iya mga tinun-an nga nasiring an kasuratan, “An akon tinuod nga pagmahal han imo balay, O Dyos, naglalaga ha akon kasingkasing sugad hin kalayo!” 18Gin-ayat hi Jesus han mga punoan nga Judiyo, “Ano nga milagro an ipakikita mo ha amon hin pagpasabot nga may-ada ka katungod hin pagbuhat hini?” 19Nagbaton hi Jesus, “Bungkaga niyo ini nga balay han Dyos ngan titindogon ko liwat sulod hin tulo ka adlaw.” 20“Kwarentay seis ka tuig an pagtindog hini nga templo, ngan titindogon mo ini sulod la hin tulo ka adlaw?” nagpakiana hira. 21Kundi an Templo nga karuyag sidngon ni Jesus, amo an iya lawas. 22Sanglit han kabanhaw na niya, nahinumdom an iya mga tinun-an hini nga iya ginyakan, ngan tinmoo hira han kasuratan ngan han mga pulong nga iginsiring ni Jesus. 23Samtang nakadto ha Jerusalem hi Jesus, ha panahon han Pyesta han Paglabay, damo in tinmoo ha iya, han pakakita nira han nabuhat niya nga mga milagro. 24Kundi waray tumagya ha ira hi Jesus, kay sayod hiya kaupay han ngatanan nga mga tawo. 25Waray na kinahanglan nga sumatan pa hiya mahitungod han mga tawo, kay daan hiya sayod kon ano an aada ha ira mga kasingkasing.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\