JUAN 20

1Temprano pa han aga han Domingo, samtang masirom pa, kinmadto hi Maria Magdalena ha lubnganan, ngan hinkit-an niya nga kinuha na an bato nga ginsada han lubnganan. 2Nagdalagan hiya ngadto kanda Simon Pedro ngan han tinun-an nga hinigugma ni Jesus, ngan ginsumatan hira, “Ginkuha nira ha lubnganan an Ginoo, ngan diri kita maaram kon diin nira ibutang hiya!” 3Ngan napakadto dayon ha lubnganan hi Pedro ngan an usa nga tinun-an. 4Nagdalagan hira nga duha, kundi nahiuna pag-abot ha lubnganan an usa nga tinun-an kay malurolaksi hiya dumalagan kan Pedro. 5Inmubo hiya hin paghiling ngan hinkit-an niya an lino nga mga dugnit, kundi waray hiya sumulod. 6Inmabot hi Simon Pedro nga sinmunod ha iya, ngan sinmulod dayon han lubnganan. Hinkit-an niya didto an lino nga mga dugnit. 7Diri na tampo han lino nga mga dugnit an panyo nga iginputos han ulo ni Jesus, kundi bulag nga nalulukot ha piliw. 8Ngan sinmulod liwat an tinun-an nga una makaabot han lubnganan; nakakita hiya ngan tinmoo. ( 9Waray pa gihapon hira makasabot han kasuratan nga nagsiring nga kinahanglan mabanhaw hiya.) 10Ngan nanngoli an mga tinun-an. 11Nagtitinangis hi Maria nga natukdaw ha gawas han lubnganan. Nagtitinangis pa hiya han pag-ubo niya hin paghiling han lubnganan, 12ngan hinkit-an niya didto in duha nga mga anghel nga nakakabado hin busag, ngan nagkakalingkod ha dapit nga ginpahigdaan kan Jesus, usa ha ulohan, ngan an usa ha tiilan. 13Nagpakiana hira ha iya, “Babaye, kay ano nga nagtitinangis ka?” Nagbaton hiya, “Ginkuha nira an akon Ginoo ngan diri ako maaram kon diin nira igbutang hiya.” 14Han pakayakan niya hini, tinmalikod hiya ngan hinkit-an niya hi Jesus nga natukdaw didto, kundi waray hiya makakilala nga hi Jesus adto. 15Nagpakiana hi Jesus ha iya, “Babaye, kay ano nga nagtitinangis ka? Hin-o an imo ginbibiling?” Naghunahuna hiya nga an magmarangno adto han tanaman, sanglit ginsiring niya, “Mano, kon ikaw man lugaring an nagkuha ha iya, sumati ako kon diin mo igbutang hiya, ngan kukuhaon ko hiya.” 16Nagsiring hi Jesus ha iya, “Maria!” Inmatubang hi Maria ngan nagsiring ha iya ha Hebreo, “Raboni!” (“Magturutdo” an kahulogan hini.) 17Nagsiring hi Jesus ha iya, “Ayaw ako pagkapti, kay waray pa ako saka ngadto han Amay. Kadtoa lugod an akon kabugtoan ngan sumati hira nga masaka ako ngadto han akon Amay ngan iyo Amay, han akon Dyos ngan iyo Dyos.” 18Sanglit linmakat hi Maria Magdalena ngan ginsumatan niya an mga tinun-an nga hinkit-an niya an Ginoo ngan amo ini an iginsiring han Ginoo ha iya. 19Han pagkagab-i na hadto ngahaw nga Domingo, nagtirok an mga tinun-an ha sulod hin balay nga trinangkahan an mga porta, kay nahadlok hira han mga punoan nga Judiyo. Ngan inmabot hi Jesus ngan tinmukdaw ha butnga nira ngan nagsiring, “An kalinaw maada ha iyo.” 20Katapos niya pagsiring hini, iginpakita niya ha ira an iya mga kamot ngan an iya kagiliran. Nalipay an mga tinun-an han pakakita nira han Ginoo. 21Ngan nagsiring liwat hi Jesus ha ira, “An kalinaw maada ha iyo. Sugad nga ginsugo ako han Amay, sinusugo ko man kamo.” 22Ginhuypan hira niya nga sidngon, “Karawata niyo an Espiritu Santo. 23Kon pasayloon niyo an mga sala han mga tawo, pasasayloon hira; ngan kon diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon.” 24Diri kaupod nira hi Tomas, (an gintatawag nga karuha) nga usa han dose nga mga tinun-an, han pagpakita ni Jesus ha ira. 25Sanglit ginsumatan hiya han iba nga mga tinun-an, “Hinkit-an namon an Ginoo!” Nagsiring hi Tomas ha ira, “Diri ako matuod kon diri ko hikit-an an mga ulat han ginlahosan han mga raysang dida han iya mga kamot ngan mahibutang ko an akon tudlo dida hini nga mga ulat ngan mahiram han akon kamot an iya kagiliran.” 26Paglabay hin usa ka semana, nagkaurosa na liwat an mga tinun-an ha sulod hin balay, ngan upod na nira hi Tomas. Trangkado an mga porta, kundi inmabot hi Jesus ngan tinmukdaw ha butnga nira ngan nagsiring, “An kalinaw maada ha iyo.” 27Ngan nagsiring hiya kan Tomas, “Ibutang didi an imo tudlo, ngan kitaa an akon mga kamot; ngan ikadi an imo kamot ngan hirama an akon kagiliran. Ayaw na pagruhaduha, tuo na!” 28Nagbaton hi Tomas ha iya, “Ginoo ko ngan Dyos ko!” 29Nagsiring hi Jesus ha iya, “Natoo ka na ba kay nakakita ka ha akon? Palaran adton natoo bisan waray makakita ha akon!” 30Ginbuhat ni Jesus in damo pa nga mga milagro ha atubangan han iya mga tinun-an, nga waray mahisurat dida hini nga basahan. 31Kundi iginsurat ini, basi tumoo kamo nga hi Jesus amo an Mesiyas, an Anak han Dyos, nga pinaagi hini nga pagtoo ha iya, makaangkon unta kamo han kinabuhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\