JUAN 21

1Katapos hini, nagpakita liwat hi Jesus ngadto han iya mga tinun-an didto ha Lanaw han Tiberias. Sugad hini an iya pagpakita. 2Urosa hira Simon Pedro, hi Tomas (an tinatawag nga Karuha), hi Natanael (an taga-Cana, ha Galilea), an mga anak ni Sebedeo, nga duha pa nga mga tinun-an ni Jesus. 3Nagsiring hi Simon Pedro ha ira, “Mangingisda ako.” “Maupod kami,” nagsiring hira. Sanglit kinmadto hira ngan kinmalawod hira; kundi waray gud nira nadakop hadto nga bug-os nga gab-i. 4Han tisirang na an adlaw, tinmindog hi Jesus ha baybayon, kundi waray makakilala an mga tinun-an nga hi Jesus ngay-an adto. 5Nagsiring hiya ha ira, “Nakadakop ba kamo?” “Waray!” binmaton hira. 6Nagsiring hiya ha ira, “Huloga an iyo pukot ha tuo han sakayan, ngan makakadakop kamo.” Sanglit ginhulog nira an pukot, ngan waray na hira pakakaakos hin pag-alsa tungod han kadamo han isda. 7Nagsiring kan Pedro an tinun-an nga hinigugma ni Jesus, “Amo hiya an Ginoo!” Han pakabati ni Simon Pedro nga amo hiya an Ginoo, iginbagkos niya an iya bado (kay lubas man hiya) ngan linmukso ngadto ha tubig. 8Dinmuong ha baybayon an iba nga mga tinun-an, nga nagbubutong han pukot nga puno hin isda, kay diri man hira hirayo ha tabi, may mga 60 la ka dupa. 9Paghaw-as na nira, hinkit-an nira in mga baga nga may ginsusugba nga isda ngan mga tinapay. 10Ngan nagsiring ha ira hi Jesus, “Pagdara ngadi hin mga isda nga iyo pa la nadakop.” 11Sanglit sinmakay hi Pedro ngan ginguyod niya ngadto ha baybayon an pukot nga puno hin dagko nga mga isda, 153 ngatanan; waray magisi an pukot, bisan kon damo hin duro an mga isda. 12Nagsiring hi Jesus ha ira, “Kadi, ngan pamahaw kita.” Waray gud han mga tinun-an nangahas hin pagpakiana ha iya, “Hin-o ka?” kay nasayod man hira nga amo hiya an Ginoo. 13Sanglit dinmaop hi Jesus, ginkuha an tinapay, ngan iginhatag ha ira, ngan sugad man an mga isda. 14Amo ini an ikatulo nga pagpakita ni Jesus han iya mga tinun-an katapos niya mabanhaw. 15Katapos nira pamahaw, nagsiring hi Jesus kan Simon Pedro, “Simon Pedro, anak ni Juan, nahigugma ka ba ha akon labaw han ira paghigugma ha akon?” Nagbaton hiya, “Oo, Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako ha imo.” Nagsiring ha iya hi Jesus, “Mangnoi an akon nati nga mga karnero.” 16Nagsiring hi Jesus ha iya hin ikaduha, “Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba ha akon?” Nagbaton hiya, “Oo, Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako ha imo.” Nagsiring ha iya hi Jesus, “Mangnoi an akon mga karnero.” 17Nagsiring gihapon hi Jesus hin ikatulo, “Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba ha akon?” Nabido hi Pedro kay ikatulo na ini nga iya pakianhi, “Nahigugma ka ba ha akon!” Ngan nagsiring hiya kan Jesus, “Ginoo, sayod ka han ngatanan nga mga butang. Sayod ka nga nahigugma ako ha imo!” Nagsiring na liwat hi Jesus ha iya, “Mangnoi an akon mga karnero. 18Susumatan ko ikaw hin tinuod: han batan-on ka pa, ikaw la an nagbabakos ha imo ngahaw, ngan napasingadto ka bisan diin nga karuyag mo kadtoan, kundi kon malagas ka na, uunaton mo na la an imo mga kamot, ngan iba na an magbabakos ha imo, ngan dadad-on ka ngadto hin dapit nga diri mo karuyag kadtoan.” ( 19Iginyakan ini ni Jesus ha pagpasabot kon ano nga paagi an pagkamatay ni Pedro ngan an iya paghimaya han Dyos.) Ngan nagsiring ha iya hi Jesus, “Sunod ha akon!” 20Linmingi hi Pedro ngan hinkit-an niya nga nasunod ha ira an tinun-an nga hinigugma ni Jesus—adton sinmandig kan Jesus han naninihapon hira, ngan nagpakiana, “Ginoo, hin-o an maglilingo ha imo?” 21Han pakakita ni Pedro ha iya, nagsiring hiya kan Jesus, “Ginoo, ano man an mahinanabo hini nga tawo?” 22Nagbaton ha iya hi Jesus, “Kon karuyag ko nga mabuhi hiya tubtob han akon pag-abot, ano man in labot mo? Sunod ha akon!” 23Sanglit nagsarang dida han mga tinun-an ni Jesus in sumat nga diri mapatay ini nga tinun-an. Kundi waray magsiring hi Jesus nga diri hiya mapatay; nagsiring la hiya, “Kon karuyag ko nga mabuhi hiya ngada han akon pag-abot, ano man in labot mo?” 24Amo hiya an tinun-an nga naghimangraw hini nga mga butang, ngan amo liwat hiya an nagsurat hini nga mga butang; ngan maaram kami nga matuod an iginsiring niya. 25Niyan, damo pa an iba nga mga butang an ginbuhat ni Jesus. Kon igsurat ini ngatanan hin tinag-usa, bangin diri maigo ini ngatanan nga mga basahan nga pagsusuraton dinhe ha bug-os nga kalibutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\