JUAN 3

1May-ada tawo nga Nicodemo an ngaran, usa nga pangulo han mga Judiyo, nga sakop han hugpo han mga Parisiyo. 2Usa ka gab-i, kinmadto hiya kan Jesus ngan nagsiring hiya, “Rabi, maaram kami nga magturutdo ka nga ginpadara han Dyos, kay waray makakahimo han mga orosahon nga imo ginbubuhat, gawas kon an Dyos aada ha iya.” 3Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko ikaw hin tinuod: waray tawo nga makakakita han Ginhadian han Dyos, labot kon matawo na liwat hiya.” 4Nagpakiana hi Nicodemo, “Uunanhon hin usa nga tigurang na hin katawo na liwat? Diri na gud hiya makakabalik ha tagoangkan han iroy niya, ngan ig-anak hin ikaduha!” 5Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko ikaw hin tinuod: waray tawo nga makakasulod han Ginhadian han Dyos labot kon matawo hiya pinaagi hin tubig ngan han Espiritu. 6Tikang hin mga kag-anak an lawasnon nga pagkatawo; kundi tikang han Espiritu an espirituhanon nga pagkatawo. 7Ayaw hipausa nga nasiring ako ha imo, ‘Kinahanglan matawo na liwat kamo ngatanan!’ 8Nahuyop an hangin bisan diin; hinbabatian mo an iya hinaganas, kundi diri ka maaram kon diin tikang ngan kon tikain. Sugad man liwat hito an ngatanan nga natatawo pinaagi han Espiritu.” 9“Uunanhon man ini?” nagpakiana hi Nicodemo. 10Nagbaton hi Jesus, “Bantogan ka nga magturutdo ha Israel, ngan diri ka ba nakakasabot hini? 11Susumatan ko ikaw hin tinuod: nagyayakan kami han amon hinbabaroan ngan nagsusumat kami han amon hinkit-an, kundi waray ha iyo naruruyag hin pagkarawat han amon mensahe. 12Diri kamo natuod ha akon kon naghihimangraw ako ha iyo mahitungod han tunan-on nga mga butang; sanglit uunanhon pagtuod niyo ha akon, kon magsumat ako ha iyo mahitungod han langitnon nga mga butang? 13Ngan waray pagud nakasaka ha langit labot han Anak han Tawo nga linmusad tikang ha langit!” 14Sugad nga gin-isa ni Moises didto ha kamingawan an halas nga bronse, kinahanglan man liwat nga isahon an Anak han Tawo hin sugad nga paagi, 15basi makaangkon han dayon nga kinabuhi an ngatanan nga natoo ha iya. 16Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. 17Kay waray magsugo an Dyos han iya Anak nganhi hin paghukom han kalibutan, kundi hin pagtalawas han kalibutan. 18Diri ginhuhukman an bisan hin-o nga nasarig han Anak, kundi ginhukman na an bisan hin-o nga diri nasarig, kay waray hiya sumarig han bugtong nga Anak han Dyos. 19Amo ini an paagi han paghukom: inmabot an kapawa ha kalibutan, kundi ginpalabi han mga tawo an kasisidman kay han kapawa, kay nagbubuhat man hira hin maraot. 20Nadiri han kapawa, an bisan hin-o nga nagbubuhat hin karat-an, ngan nalikay han kapawa, kay diri hiya naruruyag nga hikit-an an iya magraot nga mga buhat. 21Kundi napakita ha kapaw-an an bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong, basi hikit-an nga nagsusugot hiya han Dyos. 22Katapos hini napakadto hi Jesus ngan an iya mga tinun-an ha lalawigan han Judea. Nagpabilin hiya didto kaupod nira sulod hin pira ka adlaw ngan nanmunyag hiya. 23Nanmumunyag liwat hi Juan didto ha Enon, nga hirani ha Salim, kay damo an tubig didto. Napakadto an mga tawo kan Juan ngan iya ginbubunyagan hira. ( 24Waray pa hadto kapriso hi Juan.) 25May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi hin usa nga Judiyo mahitungod hin turumanon han tuluohan bahin hin paglinis. 26Sanglit kinmadto hira kan Juan ngan ginsumatan nira hiya, “Magturutdo, nahinunumdom ka ba han tawo nga kaupod mo didto han tabok han Jordan, an tawo nga imo iginsumat ha amon? Namumunyag na hiya yana ngan napakadto ha iya an mga tawo!” 27Nagbaton hi Juan, “Waray maaangkon in bisan hin-o labot kon ihatag ito ha iya han Dyos. 28Kamo ngahaw an akon mga saksi nga nagsiring ako, ‘Diri ako amo an Mesiyas, kundi ginsugo ako una ha iya.’ 29Kanan karaslon nga lalake an karaslon nga babaye; nahulat ngan nanmamati an sangkay han karaslon nga lalake, ngan nalilipay hiya kon nabati han tingog han karaslon nga lalake. Sugad hini an pagkahingpit han akon kalipayan. 30Kinahanglan magtikadungganan hiya, samtang magtikaubos ako.” 31Labaw han ngatanan hiya nga tikang ha igbaw; hiya nga tikang ha tuna kanan tuna ngan naghihimangraw mahitungod han tunan-on nga mga butang. Labaw han ngatanan hiya nga tikang ha langit. 32Nagsusumat hiya han iya hinkit-an ngan hinbatian, kundi waray nakarawat han iya mensahe. 33Bisan hin-o nga nakarawat han iya mensahe, nagpapamatuod nga kasasarigan an Dyos. 34Naghihimangraw han mga pulong han Dyos an ginsugo han Dyos, kay ihinahatag ha iya han Dyos an kahingpitan han iya Espiritu. 35Nahigugma an Amay han iya Anak ngan igintapod ha iya gahom an ngatanan nga mga butang. 36May dayon nga kinabuhi an nasarig han Anak; kundi an nalaris han Anak diri gud makakaangkon han kinabuhi, ngan magpapabilin ha iya ha kadayonan an kapungot han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\