JUAN 4

1Nakabati an mga Parisiyo nga darudamo an mga tinun-an nga nakabig ngan nabunyagan ni Jesus kay ni Juan. ( 2Ha tinuod diri hi Jesus ngahaw an nanmunyag, kundi an iya la mga tinun-an.) 3Han paghibaro ni Jesus hini, binmaya anay hiya han Judea, ngan binmalik ngadto ha Galilea. 4Maagi gud hiya ha Samaria kon makadto hiya ha Galilea. 5Inmabot hiya ha Sicar, usa nga bungto ha Samaria, nga hirani han tuna nga iginhatag ni Jacob kan Jose nga iya anak. 6Nakadto an atabay ni Jacob. Tungod han kakapoy han pagbaktas, linmingkod hi Jesus ha ligid han atabay, kay tikaurudto na. 7- 8Napakadto ha bungto an iya mga tinun-an hin pagpalit hin pagkaon. May inmabot nga usa nga Samaritana hin pag-alog, ngan nagsiring hi Jesus ha iya, “Paimna gad ako.” 9Binmaton an babaye, “Judiyo ka ngan Samaritana ako, kay ano nga nagahom ka pangaro ha akon hin pag-inom?” (Kay diri nagkakasarabot an mga Judiyo ngan mga Samaritano. Diri ngani nagamit an mga Judiyo han amo nga mga karaonan nga ginagamit han mga Samaritano.) 10Nagbaton hi Jesus, “Kon maaram ka la han ihinahatag han Dyos, ngan kon hin-o hiya nga naaro ha imo hin pag-inom, mangangaro ka unta ha iya ngan tatagan ka niya hin tubig nga nahatag hin kinabuhi.” 11Nagsiring an babaye, “Hain ka man kukuha hito nga tubig, kay waray ka man ikarabo, ngan hilarom an atabay? 12Hi Jacob nga amon ginikanan an naghatag ha amon hini nga atabay, ngan nanginom hini hira ngatanan: hiya, an iya mga anak, ngan an iya mga hayop. Labaw ka pa ba kan Jacob?” 13Binmaton hi Jesus, “Uuhawon la gihapon an bisan hin-o nga mainom hini nga tubig, 14kundi diri na gud uuhawon an bisan hin-o nga mainom han tubig nga akon ihahatag. Mahihimo nga burabod dida ha iya an ihahatag ko nga tubig, an buhi nga tubig nga mahatag ha iya han dayon nga kinabuhi.” 15Nagsiring an babaye, “Tagi gad ako hini nga tubig, basi diri na ako uhawon, ngan diri na ako magbinalikbalik nganhi hin pag-alog.” 16Nagsiring hi Jesus ha iya, “Kadto na, tawaga an imo bana ngan balik nganhi.” 17“Waray ako bana,” nagsiring an babaye. Binmaton hi Jesus, “Tama an imo siring nga waray ka bana, 18kay lima na an imo iginkaasawa, ngan diri mo bana iton iginkakalungon mo yana. Matuod gud an imo siring.” 19“Naabat ako nga usa ka nga manaragna,” nagsiring an babaye. 20“Nagsingba dinhe hini nga bukid an amon mga kaapoy-apoyan nga Samaritano, kundi kay ano nga nagdidig-on man kamo nga mga Judiyo nga didto la ha Jerusalem an dapit nga angay naton pagsingbahon an Dyos?” 21Nagsiring hi Jesus ha iya, “Babaye, tuod na la ha akon: maabot an panahon nga diri na an mga tawo magsisingba han Amay dinhe hini nga bukid o didto ha Jerusalem. 22Diri kamo nga mga Samaritano maaram kon hin-o an iyo ginsisingba; maaram kami nga mga Judiyo han amon ginsisingba, kay natikang ha mga Judiyo an katalwasan. 23Kundi maabot an panahon, ngan aanhi na, nga magsisingba han Amay ha espiritu ngan ha kamatuoran an matuod nga mga magsiringba. Amo ini nga mga magsiringba an naruruyagan han Amay nga magsisingba ha iya. 24Espiritu an Dyos, ngan kinahanglan magsingba ha espiritu ngan ha kamatuoran an mga nagsisingba ha iya.” 25Nagsiring an babaye ha iya, “Maaram ako nga maabot an Mesiyas, nga gintatawag nga Cristo. Kon umabot na hiya, susumatan kita niya han ngatanan nga mga butang.” 26Binmaton hi Jesus, “Ako amo hiya, ako nga nakikighimangraw ha imo.” 27Hito ngahaw nga takna nagkaabot an mga tinun-an ni Jesus, ngan duro an ira paghipausa nga nakikighimangraw hiya hin babaye. Kundi waray ha ira nagpakiana han babaye, “Ano an imo tuyo?” o kan Jesus, “Kay ano nga nakikighimangraw ka ha iya?” 28Binayaan han babaye an iya tibod ngan binmalik ngadto ha bungto. Nagsiring hiya ha mga tawo didto, 29“Tana, kitaa niyo an tawo nga nagsumat ha akon han ngatanan nga akon nabuhat. Amo na ba hiya an Mesiyas?” 30Sanglit binayaan nira an bungto ngan napakadto hira kan Jesus. 31Hito ngahaw nga takna naghinangyo an mga tinun-an kan Jesus, “Magturutdo, kaon na!” 32Kundi nagbaton hiya, “May-ada ako pagkaon nga waray niyo hibabaroi.” 33Sanglit may hin parupakiana an mga tinun-an, “May-ada ba nagdul-ong ha iya hin pagkaon?” 34Nagsiring hi Jesus ha ira, “An akon pagkaon amo an pagtuman han kaburot-on han nagsugo ha akon ngan paghuman han iya ipinapagbuhat ha akon. 35Di ba nasiring kamo, ‘Upat ka bulan anay san-o mag-ani?’ Kundi nasiring ako ha iyo, tan-awa daw niyo hin maupay an kaumhan: hinog ngan igo na anihon. 36Sinusuholan an mag-arani ngan gintitirok niya an mga inani para han dayon nga kinabuhi, basi magkaurosa hin pagkalipay an magtaranom ngan an mag-arani. 37Matuod an darahunon, ‘Usa an nagtatanom, iba an nag-aani.’ 38Ginsugo ko kamo hin pag-ani dida hin uma nga waray niyo pagkabudlayi; iba in nagkabudlay hito, ngan kamo an nagpapahimulos han ira ginkabudlayan.” 39Tinmoo kan Jesus in damo han mga Samaritano hito nga bungto kay nagsiring an babaye, “Ginsumatan ako niya han ngatanan nga akon nabuhat.” 40Sanglit han pag-abot han mga Samaritano, naghangyo hira ha iya nga magpabilin hiya dida ha ira. Ngan nagpabilin didto hi Jesus hin duha ka adlaw. 41Damo pa in tinmoo tungod han iya mensahe, 42ngan ginsumatan nira an babaye, “Natoo na kami yana, diri tungod han imo iginsiring, kundi tungod han hinbatian namon ngahaw ha iya, ngan maaram kami nga hiya amo an tinuod nga Magtaralwas han kalibutan.” 43Katapos hin duha ka adlaw didto, linmakat hi Jesus ngan pinmakadto ha Galilea. 44Hiya ngahaw an nagsiring, “Diri tinutuod an manaragna dida han iya kalugaringon nga tuna.” 45Han pag-abot niya ha Galilea ginkarawat hiya han mga tawo didto, kay nagpakakita hira han ngatanan nga nabuhat niya ha panahon han Pyesta han Paglabay, han paghingadto nira ha Jerusalem ha panahon han pyesta. 46Binmalik hi Jesus ngadto ha Cana, ha Galilea, diin ginhimo niya nga bino an tubig. May-ada didto usa nga opisyal han bungto nga may anak nga lalake nga masakit didto ha Capernaum. 47Han paghibaro niya nga inmabot hi Jesus ha Galilea tikang ha Judea, kinmadto hiya kan Jesus ngan ginhangyo niya nga masingadto ha Capernaum hin pagtambal han iya anak nga himaratyon. 48Nagsiring hi Jesus ha iya, “Waray gud ha iyo matoo labot kon hikit-an niyo in dagko nga mga orosahon.” 49Nagbaton an opisyal, “Tana gad, upod ha akon nga diri pa napatay an akon anak.” 50Ginsiring hiya ni Jesus, “Kadto na, mabubuhi an imo anak.” Tinmoo an tawo han mga pulong ni Jesus ngan linmakat hiya. 51Dida ha dalan, han tipauli hiya, ginsugat hiya han iya mga surugoon upod an sumat nga buhi an iya anak. 52Ginpakianhan niya hira kon ano nga oras nahiolian an iya anak. Nagbaton hira, “Nalunasan hiya han iya hiranat kakulop han ala una.” 53Nahinumdom an amay nga amo gud nga takna an pagsiring ni Jesus ha iya, “Mabubuhi na an imo anak.” Sanglit, tinmoo hiya ngan an bug-os niya nga panimalay. 54Amo ini an ikaduha nga milagro nga ginbuhat ni Jesus han pag-abot niya ha Galilea tikang ha Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\