JUAN 6

1Katapos hini, binmalik hi Jesus ngadto ha tabok han Lanaw han Galilea (o Lanaw han Tiberias). 2Nagsunod ha iya in kadam-an nga mga tawo, kay hinkit-an nira an iya mga milagro hin panambal han mga magsakit. 3Sinmagka hi Jesus hin pungtod ngan linmingkod upod an iya mga tinun-an. 4Hirani na an Pyesta han Paglabay han mga Judiyo. 5Han pagtan-aw ni Jesus, hinkit-an niya in kadam-an nga mga tawo nga tipakada ha iya, sanglit nagpakiana hiya kan Felipe, “Hain man kita pakakapalit hin igo nga ipapakaon hini ngatanan nga mga tawo?” ( 6Ginsiring ini niya hin pagsari kan Felipe; ha tinuod, maaram hiya nga daan kon ano an iya bubuhaton.) 7Binmaton hi Felipe, “Bisan talagudti la an ipanhatag ha kada usa, magkikinahanglan gud ini ngatanan hin kapin hin kanan P400.00 nga tinapay.” 8Nagsiring hi Andres nga bugto ni Simon Pedro, nga usa han iya mga tinun-an, 9“May-ada dinhe lalakehay nga may lima ka bug-os nga sebada nga tinapay ngan hin duha nga isda. Kundi ano man la ini para hin sugad kadamo nga mga tawo?” 10Nagsiring hi Jesus ha ira, “Papanlingkora an mga tawo.” (Banwaon adto nga dapit.) Sanglit nagkalingkod an ngatanan nga mga tawo nga maabot hin harani lima ka yukot an kalalaken-an. 11Ginkuha ni Jesus an tinapay, nagpasalamat sa Dyos, ngan igindurot ini ngadto han mga tawo nga nagkakalingkod didto. Amo man an ginbuhat niya han duha nga isda, ngan natagan an ngatanan tubtob han ira karuyag. 12Han busog na hira ngatanan, ginsiring niya an iya tinun-an, “Tiroka niyo an mga nanhisalin, basi waray makarag.” 13Sanglit gintirok nira an ngatanan, ngan napuno nira in dose nga basket han mga nanhisalin tikang ha lima ka bug-os nga tinapay nga pinangaon han mga tawo. 14Nagsiring an mga tawo didto nga nagpakakita hini nga ginbuhat ni Jesus, “Amo na gud ini an Manaragna nga mapakanhi ha kalibutan!” 15Nakasabot hi Jesus nga tidaraop na hira hin pagkuha ha iya ngan pipiriton hiya basi himoon hiya nga hadi nira. Sanglit kinmadto na liwat hiya, nga nag-uusaan la, ha kapungtoran. 16Han tipagsisirom na, nanlugsong an iya mga tinun-an ngadto han lanaw. 17Sinmakay hira hin sakayan, ngan binmalik pagtabok han lanaw tipakadto ha Capernaum. Nagab-ihan hira, kundi waray pa aabot hi Jesus. 18Hini nga takna nagmadlos, ngan nagmabalod hin duro. 19Nakapalawod na an mga tinun-an hin mga lima o unom ka kilometro, han paghikit-i nira kan Jesus nga naglalakat ha bawbaw han tubig, nagtitikahirani han sakayan, ngan duro gud an ira kahadlok. 20Nagsiring hi Jesus ha ira, “Ako ini, ayaw kamo kahadlok!” 21Nalipay hira pagpasakay ha iya; ngan dinmuong hira dayon ha dapit nga ira kinakadtoan. 22Pagkabuwas, hinkit-an han mga tawo nga nakadto ha tabok han lanaw nga uusa na la an nahibilin nga sakayan. Nahibaro hira nga diri upod hi Jesus, kundi an iya la mga tinun-an an ginmikan. 23May iba nga mga sakayan nga tikang ha Tiberias dinmuong hirani han dapit nga pinangaonan han tinapay katapos magpasalamat an Ginoo. 24Pakakita han mga tawo nga waray didto hi Jesus o an iya mga tinun-an, sinmakay hira hin mga sakayan ngan kinmadto ha Capernaum hin pagbiling ha iya. 25Han paghiagii kan Jesus han mga tawo didto ha tabok han lanaw, nagsiring hira ha iya, “Magturutdo, kakan-o ka pa abot nganhi?” 26Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko kamo hin tinuod: ginbibiling ako niyo kay kinmaon kamo han tinapay ngan nagkabubusog kamo, diri tungod nga hinsabtan niyo an mga tigaman han akon gahom. 27Ayaw kamo pagkabudlay tungod han pagkaon nga nadudunot, kundi pagkabudlay lugod kamo tungod han pagkaon nga nagpapadayon ha kinabuhi nga waray kataposan. Ihahatag ini ha iyo han Anak han Tawo, kay iginbutang na ha iya han Dyos nga Amay an karig-onan han iya kagamhanan.” 28Sanglit nagpakiana hira ha iya, “Ano man an sadang namon buhaton basi makatuman kami han mga ipinapagbuhat ha amon han Dyos?” 29Nagbaton hi Jesus, “Amo ini an karuyag han Dyos ipabuhat ha iyo: sarig kamo han iya ginsugo.” 30Nagpakiana liwat hira, “Ano nga tigaman han imo gahom an imo bubuhaton basi namon hikit-an, ngan sumarig kami ha imo? Ano man an bubuhaton mo? 31Nangaon han mana didto ha kamingawan an amon mga ginikanan, sumala han siring han kasuratan: ‘Gintagan hira niya hin tinapay nga tikang ha langit.’ ” 32Nagsiring hi Jesus, “Susumatan ta kamo hin tinuod: diri tikang ha langit nga pagkaon an iginhatag ni Moises ha iyo; an akon Amay an nahatag ha iyo han tinuod nga pagkaon nga tikang ha langit. 33Kay an pagkaon nga ihinahatag han Dyos amo hiya nga linmusad tikang ha langit, ngan nahatag hin kinabuhi ha kalibutan.” 34Ngan naghangyo hira ha iya, “Dayuday tagi kami hini nga pagkaon.” 35Nagsumat hi Jesus ha ira, “Ako amo an pagkaon nga nahatag han kinabuhi. An napakadi ha akon diri na gud gugutomon; ngan an nasarig ha akon diri na gud uuhawon. 36Ginsiring ko na kamo nga bisan kon hinkit-an ako niyo, diri la gihapon kamo natoo ha akon. 37Napakadi ha akon an bisan hin-o nga itinutubyan ha akon han Amay. Diri ko gud isasalikway an bisan hin-o nga mapakadi ha akon, 38kay linmusad ako tikang ha langit diri pagtuman han akon kalugaringon nga kaburot-on, kundi han kaburot-on han nagsugo ha akon. 39Karuyag han nagpadara ha akon nga buhaton ko ini: nga waray mawara hin bisan usa han ngatanan nga iya igintubyan ha akon, kundi nga banhawon ko hira ngatanan ha kataposan nga adlaw. 40Kay amo ini an karuyag han akon Amay: nga makaangkon han dayon nga kinabuhi an ngatanan nga nakilala han Anak ngan natoo ha iya; ngan babanhawon ko hira ha kataposan nga adlaw.” 41Nagtikang pagnginurutob kontra kan Jesus an mga Judiyo, kay nagsiring man hiya, “Ako an pagkaon nga linmusad tikang ha langit.” 42Sanglit nagsiring hira, “Diri ba ini hi Jesus nga anak ni Jose? Nakilala kita han iya mga kag-anak; kay ano nga nasiring man hiya yana nga linmusad hiya tikang ha langit?” 43Binmaton hi Jesus, “Ayaw kamo pagnginurutob. 44Waray makakakadi ha akon labot kon kabigon hiya ngadi ha akon han Amay nga nagsugo ha akon; ngan babanhawon ko hiya ha kataposan nga adlaw. 45Nagsurat an mga manaragna, ‘Tututdoan han Dyos an ngatanan nga mga tawo.’ An ngatanan nga namamati han Amay ngan nahibabaro tikang ha iya napakadi ha akon. 46Diri karuyag sidngon hini nga may-ada na nakakita han Amay; hiya la nga tikang han Dyos an nakakita han Amay. 47Susumatan ko kamo hin tinuod; may-ada na dayon nga kinabuhi adton natoo. 48Amo ako an pagkaon nga nahatag han kinabuhi. 49Nangaon han mana didto ha kamingawan an iyo mga ginikanan, kundi nagkamatay hira. 50Kundi diri na mamamatay an nakaon han pagkaon nga tikang ha langit. 51Amo ako an pagkaon nga nahatag han kinabuhi nga tikang ha langit. Mabubuhi ha kadayonan an kumaon hini. Ngan an pagkaon nga ihahatag ko ha iya amo an akon unod, nga ihinahatag ko basi mabuhi an kalibutan.” 52Amo ini an nakatikang hin mapaso nga lantugi han mga Judiyo. Nagpakiana hira, “Uunanhon hini nga tawo pakahatag ha aton han iya unod basi kaonon ta?” 53Nagsiring hi Jesus ha ira, “Susumatan ko kamo hin tinuod: mawawaray kamo kinabuhi ha iyo ngahaw kon diri kamo kumaon han unod han Anak han Tawo ngan uminom han iya dugo. 54May-ada dayon nga kinabuhi an makaon han akon unod ngan mainom han akon dugo, ngan babanhawon ko hiya ha kataposan nga adlaw. 55Kay tinuod gud nga pagkaon an akon unod, ngan tinuod gud nga irimnon an akon dugo. 56An nakaon han akon unod ngan nainom han akon dugo aadi ha akon ngan aada ako ha iya. 57Ginsugo ako han buhi nga Amay, ngan tungod ha iya buhi liwat ako. Ha amo man nga paagi, buhi liwat tungod ha akon an nakaon ha akon. 58Sanglit amo ini an pagkaon nga linmusad tikang ha langit; diri ini sugad han pagkaon nga ginkaon han iyo mga ginikanan ngan katapos, nagkamatay hira. Mabubuhi ha kadayonan an nakaon hini nga tinapay.” 59Ginsiring ini ni Jesus samtang nagtutdo hiya didto han sinagoga ha Capernaum. 60Nakabati hini in damo han iya mga tinun-an ngan nagsiring, “Makuri hin duro matugkad ini nga pagturon-an. Hin-o in makakasantop hini?” 61Bisan kon waray nagsumat, nahibaroan ni Jesus nga nagnginginurutob an iya mga tinun-an mahitungod hini: sanglit nagsiring hiya ha ira, “Nakapaluya ba ini han iyo pagtoo ha akon? 62Niyan, ano daw la kon mahibalik an iyo pagtoo kon kumita na kamo han Anak han Tawo nga masaka ngadto han dapit nga iya anay inokyan? 63An Espiritu han Dyos an nahatag hin kinabuhi; diri gud ito mahihimo hin gahom nga lawasnon. Espiritu ngan kinabuhi an iginhimangraw ko ha iyo nga mga pulong. 64Kundi may pira ha iyo nga diri natoo ha akon.” (Tikang pa ha tinikangan, maaram na nga daan hi Jesus kon hin-o an diri natoo, ngan kon hin-o an maglilingo ha iya.) 65Ngan nagsiring pa hiya, “Amo gud ini an hinungdan nga nagsiring ako ha iyo, nga waray gud makakadaop ha akon labot kon itugot han Amay nga mahimo ito niya.” 66Tungod hini, binmulag in damo han iya mga tinun-an ngan waray na bumunyog ha iya. 67Sanglit nagpakiana hi Jesus han dose nga mga tinun-an, “Ngan kamo karuyag ba liwat niyo hin pagbaya ha akon?” 68Binmaton ha iya hi Simon Pedro, “Ngain pa man kami kakadto, Ginoo? Ikaw an may mga pulong nga nahatag han dayon nga kinabuhi. 69Ngan yana natoo ngan maaram kami nga amo ka an Baraan nga tikang sa Dyos.” 70Nagbaton ha ira hi Jesus, “Diri ba dose kamo nga akon ginpili? Kundi yawa an usa ha iyo!” 71Naghinabi hiya mahitungod kan Judas, an anak ni Simon Iscariote, kay amo hiya an maglilingo kan Jesus, bisan kon usa hiya han dose nga mga tinun-an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\