JUAN 7

1Katapos hini, nagsudoy hi Jesus ha Galilea. Waray hiya maruyag pagsudoy ha Judea, kay gin-iiparatay hiya didto han mga punoan nga Judiyo. 2Hirani na an kanan Judiyo Pyesta han mga Tabernakulo, 3sanglit nagsiring kan Jesus an iya kabugtoan, “Bayai ini nga dapit ngan pakadto ha Judea, basi hikit-an han imo mga tinun-an an imo mga ginbubuhat. 4Kon karuyag hin tawo nga kilal-on hiya hin maupay, ipapadayag niya an iya ginbubuhat. Tungod nga nagbubuhat ka man hini nga mga butang, pagpakilala ha bug-os nga kalibutan!” ( 5Waray pagtoo ha iya bisan ngani an iya kabugtoan.) 6Nagsiring hi Jesus ha ira, “Waray pa umabot an akon igo nga panahon, kundi pirme igo ha iyo an ngatanan nga panahon. 7Diri makakagdumot an kalibutan ha iyo, kundi nagdudumot ito ha akon, kay waray hunong an akon pagpamatuod nga maraot an iya mga paagi. 8Kamo na la in pasingadto ha pyesta; diri ako makadto hini nga pyesta; kay waray pa umabot an akon igo nga panahon.” 9Iginyakan ini niya ha ira, ngan nagpabilin hiya ha Galilea. 10Pinmaorhe hi Jesus han iya kabugtoan hin pagkadto ha pyesta; waray hiya magpadayag, kundi hilit la an iya pagkadto. 11Nagpinamiling ha iya an mga Judiyo didto han pyesta ngan nagpinakiana hira kon hain hiya. 12May hin huringhuring han mga tawo mahitungod ha iya. May nagsiring, “Maupay hiya nga tawo.” Nagsiring an iba, “Diri, ginlilipatlipat la niya an mga tawo.” 13Kundi tungod han ira kahadlok han mga punoan nga Judiyo, waray tawo nga ginmahon hin paghimangraw mahitungod ha iya. 14Han nagkakatunga na an ira pagsaurog han pyesta, pinmakadto hi Jesus ha Templo ngan nagtutdo. 15Nanhipausa an mga Judiyo ngan nagsiring, “Gin-unan-o hini nga tawo pakaangkon hin dako nga kinaadman, nga waray man ngani hiya makasulod hin eskwilahan?” 16Nagbaton ha ira hi Jesus, “Diri akon pagturon-an an igintututdo ko, kundi tikang sa Dyos nga nagsugo ha akon. 17Adton karuyag magtuman han ipinapagtuman han Dyos, mahibabaro kon an akon igintututdo tikang ba sa Dyos o tikang ba ha akon la kalugaringon nga pagburot-an. 18An tawo nga naghihimangraw ha iya kalugaringon nga pagburot-an asay la gintitinguha an iya kadungganan. Kundi an nagtitinguha hin pagpasidungog han nagsugo ha iya, tangkod nga tawo, ngan waray gud ikakasiring nga buwa ha iya. 19Waray ba ighatag ha iyo ni Moises an Balaod? Kundi waray usa ha iyo nga nagtutuman han Balaod. Kay ano nga gin-iiparatay man ako niyo?” 20Nagbaton an mga tawo, “May-ada ka gud yawa! Hin-o ngani an nag-iiparatay ha imo?” 21Binmaton hi Jesus, “Usa pa la nga milagro an akon ginbuhat, ngan nahipausa na kamo ngatanan. 22Tungod nga nagsugo hi Moises nga turion an iyo mga anak nga lalake (bisan diri hi Moises kundi an iyo mga ginikanan an nagtikang hito), nagtuturi kamo hin bata ha Adlaw nga Iparahuway. 23Kon nagtuturi kamo ha Adlaw nga Iparahuway basi matuman an balaod ni Moises, kay ano nga nangangahalas kamo ha akon tungod nga gintambal ko in usa nga tawo ha Adlaw nga Iparahuway? 24Paghukom kamo sumala han tinuod nga lagda; ayaw na paghukom dara la han iyo hinkit-an.” 25Nagsiring in pira nga mga tawo ha Jerusalem, “Diri ba ini an tawo nga gin-iiparatay nira? 26Kitaa, nagyiyinakan hiya ha kadaygan, ngan waray na lugod nagyayakan hin pagriwa ha iya! Tungod ba ito nga maaram na gud an mga punoan nga amo na hiya an Mesiyas? 27Kundi kon umabot na an Mesiyas, waray mahibabaro kon diin hiya tikang. Kundi maaram kita ngatanan kon diin tikang ini nga tawo.” 28Han nagtututdo hi Jesus ha Templo, nagsiring hiya ha dako nga tingog, “Tinuod ba nga nakilala kamo ha akon, ngan maaram kon diin ako tikang? Kundi waray ako kumanhi ha akon la pagbuot. An may katungod hin pagsugo amo an nagsugo ha akon, kundi diri kamo nakilala ha iya. 29Nakilala ako ha iya, kay tikang ako ha iya, ngan hiya an nagsugo ha akon.” 30Ngan gin-idarakop hiya nira, kundi waray naglabot ha iya, kay waray pa man umabot an iya takna. 31Kundi tinmoo ha iya in damo nga mga tawo, ngan nagsiring, “Kon umabot an Mesiyas, magbubuhat ba hiya hin labaw pa nga mga milagro kay han nabuhat hini nga tawo?” 32Nakabati an mga Parisiyo han larolantugi han mga tawo hini nga mga butang mahitungod ha iya, sanglit nagsugo hin mga gwardya pagdakop kan Jesus an mga Parisiyo ngan an labaw nga kapadian. 33Nagsiring hi Jesus, “Madaliay na la an akon pakig-urosa ha iyo, ngan mabalik na ako ngadto han nagsugo ha akon. 34Mamimiling kamo ha akon, kundi diri kamo makakaagi ha akon; kay diri kamo makakakadto han akon kakadtoan.” 35May hinsiring an mga punoan nga Judiyo, “Ngain daw la hiya kakadto nga diri naton hiya hiaagian? Makadto ba hiya ha syudad han mga Griego diin nag-uokoy an mga Judiyo, ngan magtutdo hiya han mga Griego? 36Ano ba an karuyag niya sidngon han iya pagsiring, ‘Mamimiling kamo ha akon, kundi diri kamo makakaagi ha akon?’ ngan ‘Diri kamo makakakadto han akon kakadtoan?’ ” 37An kataposan nga adlaw han pyesta amo an gidadakoi nga adlaw. Hito nga adlaw tinmindog hi Jesus ngan nagsiring hin dako nga tingog, “Kinahanglan kumadi ha akon ngan uminom an bisan hin-o nga inuuhaw. 38Sumala han siring han kasuratan, ‘Tikang ha kasingkasing hadton natoo ha akon maawas in tubig nga nahatag hin kinabuhi.’ ” 39Iginsiring ini ni Jesus mahitungod han Espiritu nga kakarawaton hadton mga natoo ha iya. Hadto nga takna waray pa ihatag an Espiritu, kay waray pa man mamatay ngan mabanhaw hi Jesus. 40Han pakabati han damo nga mga tawo hini nga siring ni Jesus, nabuhag hira. May-ada nasiring, “Amo na gud ini an Manaragna!” 41Nagsiring liwat an iba, “Amo na hiya an Mesiyas!” Kundi nagsiring pa an iba, “Diri matikang ha Galilea an Mesiyas! 42Nasiring an kasuratan nga magigin tulin ni David an Mesiyas, ngan matatawo ha Betlehem, an bungto nga gin-ukyan ni David.” 43Sanglit tungod ha iya nagkabuhag an mga tawo. 44Karuyag magdakop kan Jesus an pira ha ira, kundi waray gud nagpasipara hin pagkapot ha iya. 45Binmalik an mga gwardya ngadto han mga Parisiyo ngan mga puno han kapadian nga nagpakiana ha ira, “Kay ano nga waray man niyo dad-a hiya?” 46Nagbaton an mga gwardya, “Waray pa gud tawo nga naghimangraw hin sugad nga pagyakan hini nga tawo!” 47Nagpakiana an mga Parisiyo, “Nalimbongan ba liwat kamo niya? 48May-ada na ba niyo hinbaroan nga usa han mga punoan o usa nga Parisiyo nga tinmoo ha iya? 49Diri nasabot ini nga mga tawo han Balaod ni Moises, sanglit ginpanhimaraot hira han Dyos!” 50Usa han mga Parisiyo amo hi Nicodemo nga nakigkita hadto kan Jesus. Nagsiring hiya ha ira, 51“Sumala han aton Balaod, diri kita makakaghukom hin tawo kon diri anay naton hibatian hiya ngan hikit-an kon ano an iya nabuhat.” 52Binmaton hira, “Aw ngay-an! Taga-Galilea ka ba liwat? Usisaha an Kasuratan ngan hibabaroan mo nga waray manaragna nga natikang ha Galilea.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\