JUAN 8

1[Ngan nanguli an ngatanan, kundi napakadto hi Jesus ha Bukid han mga Olibo. 2Han pagkabuwas han temprano pa, binmalik hiya ha templo. Ginalirongan hiya han mga tawo, ngan linmingkod hiya ngan nagtikang hin pagtutdo ha ira. 3Gindara han mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo in usa nga babaye nga hindakpan nga nanlibog, ngan ginpatindog hiya ha atubangan nira ngatanan. 4Nagsiring hira kan Jesus, “Magturutdo, hindakpan ini nga babaye nga nanlibog. 5Ha aton Balaod, iginsugo ni Moises nga kinahanglan batoon tubtob han kamatay in sugad nga babaye. Yana, ano man an imo isisiring?” 6Iginsiring nira ini hin pagbitik ha iya, basi mahisumbong nira hi Jesus. Kundi tinmamod hi Jesus ngan nagsurat ha tuna pinaagi han iya tudlo. 7Samtang nagpipinakiana hira, tinmukdaw hi Jesus ngan nagsiring ha ira, “Umona hin pagbato ha iya an waray sala ha iyo.” 8Ngan tinmamod na liwat hiya ngan nagsurat ha tuna. 9Han pakabati nira hini, nagpatag-usa hira hin pagbaya, tikang han mga magurang. Nahibilin na la hi Jesus, ngan an babaye nga nakada pa harani ha iya. 10Hinmangad hi Jesus ngan nagpakiana ha iya, “Hain naman hira, Mana? Waray ba nahibilin hin pagsirot ha imo?” 11“Waray, bisan usa,” nagbaton an babaye. Nagsiring hi Jesus, “Diri liwat ako magsisirot ha imo. Hala, kadto na, kundi ayaw na pagpinakasala.”] 12Naghimangraw na liwat hi Jesus ha ira, “Ako an kapawa han kalibutan. Magkakamay-ada kapawa han kinabuhi an bisan hin-o nga magsunod ha akon, ngan diri na gud hiya maglalakat ha kasisidman.” 13Nagsiring ha iya an mga Parisiyo, “Nagpapamatuod ka yana ha imo la ngahaw; diri kamatuoran an imo iginsisiring.” 14Binmaton hi Jesus, “Bisan kon nagpapamatuod ako ha akon la ngahaw, matuod an akon iginsisiring, kay maaram ako kon diin ako tikang ngan kon tikain ako. Diri kamo maaram kon diin ako tikang, o kon tikain ako. 15Naghuhukom kamo hin tinawo gudla nga paagi; diri ako naghuhukom bisan kan kanay. 16Kundi kon maghukom man lugaring ako, matuod an akon paghukom, kay diri man ako la an maghuhukom; kaupod ko an Amay nga nagsugo ha akon. 17Nahisurat ha iyo Balaod nga kon nagkakauyon in duha nga mga saksi, matuod an ira iginsisiring. 18Nagpapamatuod ako mahitungod ha akon, ngan nagpapamatuod man mahitungod ha akon an Amay nga nagsugo ha akon.” 19Nagpakiana hira, “Hain man an Amay nimo?” Nagbaton hi Jesus, “Diri kamo nakilala ha akon ngan han akon Amay. Kon nakakilala pa kamo ha akon, makilala man liwat kamo han akon Amay.” 20Ginsiring ni Jesus ini ngatanan samtang magtututdo hiya ha Templo, ha kwarto nga burutangan han mga surudlan han halad. Ngan waray nagdakop ha iya, kay waray pa man umabot an iya takna. 21Nagsiring liwat hi Jesus ha ira, “Malakat ako, ngan pagbibilngon ako niyo, kundi magkakamatay kamo dida han iyo mga sala. Diri kamo makakakadto han akon kakadtoan.” 22Sanglit nagsiring an mga punoan nga Judiyo, “Nasiring hiya nga diri kita makakakadto han iya kakadtoan. Karuyag ba sidngon hini nga mag-uunay hiya?” 23Nagbaton hi Jesus, “Tikang kamo dinhe ha tuna, kundi tikang ako ha langit. Tikang kamo hini nga kalibutan, kundi diri ako tikang hini nga kalibutan. 24Sanglit nagsumat ako ha iyo nga mamamatay kamo dida han iyo mga sala. Ngan magkakamatay kamo dida han iyo mga sala kon diri kamo tumoo nga ‘Ako Amo hi Ako’.” 25“Kay hin-o ka man ngay-an?” nagpakiana hira ha iya. Nagbaton hi Jesus, “Ada, amo ako an iginsumat ko na ha iyo tikang pa hadto. 26Damo pa unta an akon igsisiring ngan ighuhukom mahitungod ha iyo. Kundi an nagpadara ha akon diri buwaon, ngan iginsusumat ko la ha kalibutan an hinbatian ko tikang ha iya.” 27Waray hira sabot nga naghihimangraw hiya ha ira mahitungod han Amay. 28Sanglit nagsiring hi Jesus ha ira, “Kon isahon na niyo an Anak han Tawo, hibabaroan niyo nga ‘Ako Amo Hi Ako’; ngan hibabaroan niyo nga diri ako nagbubuhat ha akon la kalugaringon, kundi nagyayakan la ako han igintutdo ha akon han Amay. 29Ngan kaupod ko an nagsugo ha akon; waray ako niya pagpabay-i nga mag-usaan, kay dayuday ko binubuhat an nakakalipay ha iya.” 30Tinmoo kan Jesus in damo han mga nagpakabati hini nga mga iginsiring niya. 31Sanglit nagsiring hi Jesus ngadto han mga Judiyo nga tinmoo ha iya, “Kamo an tinuod ko nga mga tinun-an, kon tumanon niyo an akon igintutdo, 32ngan hibabaroan niyo an kamatuoran, ngan an kamatuoran an magtatalwas ha iyo.” 33Nagbaton hira, “Mga tulin kami ni Abraham, ngan waray pa gud kami maoripon hin bisan hin-o, sanglit ano an karuyag mo sidngon han imo pagsiring, ‘Matatalwas kamo’?” 34Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko kamo hin tinuod: oripon han sala an ngatanan nga nakakasala. 35Diri dayuday sakop han panimalay an oripon, kundi sakop ha kadayonan an anak. 36Sanglit matatalwas gud kamo hin tinuod kon an Anak an magtalwas ha iyo. 37Maaram ako nga mga tulin kamo ni Abraham, kundi gin-iiparatay ako niyo, kay diri man kamo nakarawat han akon pagturon-an. 38Naghihimangraw ako mahitungod han iginpakita ha akon han akon Amay, kundi binubuhat niyo an iginsumat ha iyo han iyo amay.” 39Nagbaton hira ha iya, “Hi Abraham an amon amay.” Nagsiring hi Jesus, “Kon tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, bubuhaton unta niyo an mga buruhaton nga ginbuhat niya. 40An akon nabuhat amo la an pagsumat ha iyo han kamatuoran nga akon hinbatian tikang han Dyos, kundi gin-iiparatay ako niyo. Waray magbuhat hi Abraham hin sugad hini! 41Ginbubuhat niyo an ginbuhat han amay niyo.” Nagbaton hira, “An Dyos la an amon Amay; kami an tinuod nga iya mga anak.” 42Nagsiring hi Jesus ha ira, “Kon matuod nga an Dyos an Amay niyo, mahigugma unta kamo ha akon, kay tinmikang ako sa Dyos ngan yana aanhi ako. Waray ako kumanhi ha akon la kalugaringon nga pagbuot, kundi ginsugo ako niya. 43Kay ano nga diri kamo nasabot han akon iginyayakan? Tungod kay diri kamo nailob hin pamati han akon mga mensahe. 44Mga anak kamo han amay niyo, an Yawa, ngan naruruyag kamo pagsunod han ungara han amay niyo. Parapamatay hiya tikang pa ha tinikangan. Waray hiya dumapig han kamatuoran, kay waray man kamatuoran dida ha iya. Kon nagbubuwa hiya, nagbuhat la hiya sugad han iya kinaiya, kay buwaon man hiya, ngan amo hiya an amay han ngatanan nga buwa. 45Nagsusumat ako han kamatuoran, sanglit diri kamo natuod ha akon. 46Hin-o ha iyo in makakapamatuod nga salaan ako? Kon nagsusumat ako han kamatuoran, kay ano man nga diri kamo natuod ha akon? 47Namamati han mga pulong han Dyos an tawo nga tikang ha Dyos. Kundi diri kamo tikang ha Dyos, sanglit diri kamo namamati ha akon.” 48Nagbaton an mga Judiyo kan Jesus, “Diri ba tama an amon pagsiring nga Samaritano ka ngan sinasangkayan ka hin yawa?” 49Nagbaton hi Jesus, “Diri gad ako sinasangkayan hin yawa. Ginpapasidunggan ko la an akon Amay, kundi ginpapakaalohan ako niyo. 50Diri ako nagtitingoha hin dungog ha akon kalugaringon. May-ada hito nagtitinguha ngan naghuhukom ugop ha akon. 51Susumatan ko kamo hin tinuod: diri na mapatay an bisan hin-o nga magtuman han akon pulong.” 52Nagsiring ha iya an mga Judiyo, “Yana hinsabtan na namon nga sinasangkayan ka hin yawa! Namatay ngani hi Abraham ngan an mga manaragna, kundi nasiring ka, ‘Diri na mapatay an bisan hin-o nga magtuman han akon pulong.’ 53Labaw ka pa ba kan Abraham nga amon amay? Namatay ngani hiya sugad man an mga manaragna, baga hin-o ka gud, ha imo paghunahuna?” 54Nagbaton hi Jesus, “Kon pasidunggan ko an akon kalugaringon, waray hinungdan an akon dungog. Nagpapasidungog ha akon an akon Amay—an ginsisiring niyo nga iyo Dyos. 55Waray pa kamo kumilala ha iya, kundi nakilala ako ha iya. Kon sumiring ako diri ako nakilala ha iya, masusugad ako ha iyo hin kabuwaon. Kundi nakilala ako ha iya, ngan gintutuman ko an iya pulong. 56Nalipay hi Abraham nga amay niyo hin pag-ikinikitaan han adlaw han akon pagkanhi; hinkit-an ini niya ngan nalipay hiya.” 57Nagsiring ha iya an mga Judiyo, “Waray pa ngani 50 an imo panuigon—ngan hinkit-an mo na hi Abraham?” 58Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko kamo hin tinuod: Diri pa tawo hi Abraham, ‘Amo na ako’.” 59Ngan namurot hira hin mga bato hin pagbato ha iya; kundi tinmago hi Jesus ngan ginmawas ha Templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\