JUAN 9

1Han naglalakat hi Jesus, nakakita hiya hin tawo nga daan buta tikang han iya katawo. 2Nagpakiana ha iya an iya mga tinun-an, “Magturutdo, kanay man sala nga natawo hiya nga daan buta? Iya ba kalugaringon o kanan iya mga kag-anak?” 3Nagbaton hi Jesus, “Waray labot han iya pagkabuta an iya mga sala o an mga sala han iya mga kag-anak. Natawo hiya nga daan buta basi hikit-an an gahom han Dyos dida ha iya. 4Kinahanglan tumanon ta an mga buruhaton han nagsugo ha akon, samtang nga adlaw pa; maabot an gab-i ngan waray na makakagtrabaho. 5Ako an kapawa han kalibutan samtang aanhi pa ako ha kalibutan.” 6Katapos niya pagsiring hini, linmura hi Jesus ha tuna, naghimo hin lapok pinaagi han iya laway, ngan gindihogan niya an mga mata han buta, 7ngan iya sidngon, “Kadto na, ngan paghiram-os didto ha linaw han Siloe.” (“Ginsugo” an kahulogan hini nga ngaran.) Sanglit kinmadto an tawo, naghiram-os hiya, ngan binmalik nga nakita na. 8Sanglit nagpakiana an iya mga amyaw ngan an mga tawo nga nakakita ha iya hadto, nga nakikilimos, “Diri ba amo ini an tawo nga hadto nalingkod didto ngan agsob makilimos?” 9May nagsiring, “Amo ini hiya,” kundi nagsiring an iba, “Diri hiya amo, kundi alid-agid la ha iya.” Sanglit nagsiring an tawo ngahaw, “Amo ako an tawo.” 10Nagpakiana hira ha iya, “Naunan-o man nga nakita ka na?” 11Nagbaton hiya, “Naghimo hin lapok an tawo nga Jesus an ngaran, ngan igindihog niya ha akon mata. Ngan ginpakadto ako niya ha Siloe hin paghiram-os. Sanglit napakadto ako, ngan han pakahiram-os ko la, nakakita ako.” 12“Hain naman hiya?” nagpakiana hira. “Ambot,” nagbaton hiya. 13Ngan gindara nira ngadto han mga Parisiyo an tawo nga hadto anay buta. 14Adlaw adto nga Iparahuway han paghimo ni Jesus hin lapok ngan pagtambal niya han kanan tawo mga mata. 15Sanglit ginpakianhan liwat han mga Parisiyo an tawo kon naunan-o hin pakakita niya. Nagsumat hiya ha ira, “Gindihugan niya hin lapok an akon mga mata, naghiram-os ako, ngan yana nakita na ako.” 16Nagsiring an pira han mga Parisiyo, “Diri mahihimo nga tikang sa Dyos an tawo nga nagbuhat hini, kay diri niya gintutuman an Balaod han Adlaw nga Iparahuway.” Kundi nagsiring an iba, “Uunanhon hin tawo nga makasasala pakahimo hin mga orosahon nga sugad hini?” Ngan nagkabahinbahin hira. 17Sanglit ginpakianhan na liwat hiya han mga Parisiyo, “Nasiring ka man nga hiya an nagtambal han imo mga mata—niyan, ano man an imo isisiring mahitungod ha iya?” “Manaragna hiya,” nagbaton hiya. 18Kundi diri karuyag tumuod an mga punoan nga Judiyo nga buta hiya anay ngan yana nakita na. Sanglit gintawag nira an iya mga kag-anak, 19ngan ginpakianhan nira, “Iyo ba ini anak? Nasiring kamo nga natawo hiya nga daan buta, niyan ano man in kasugad nga nakita na man hiya yana?” 20Nagbaton an iya mga kag-anak, “Maaram kami nga amon hiya anak, ngan natawo hiya nga daan buta. 21Kundi diri kami maaram kon naunan-o nga nakita na man hiya yana, ngan diri kami maaram kon hin-o an nagtambal han iya mata. Hiya na la in pakianhi kay may buot na man hiya, ngan makakabaton na man hiya para han iya kalugaringon!” 22Ginyakan ini han mga kag-anak kay nahadlok hira han mga punoan nga Judiyo nga nagkasarabot na nga daan hin pagpagawas ha sinagoga hin bisan hin-o nga magtug-an nga hi Jesus amo an Mesiyas. 23Sanglit nagsiring an iya mga kag-anak, “May buot na man hiya; hiya na la an pakianhi.” 24Iginpatawag na liwat nira an tawo nga natawo nga daan buta ngan ginsiring, “Pagsaad ha atubangan han Dyos nga magsusumat ka hin kamatuoran! Maaram kami nga makasasala ini nga tawo nga nagtambal.” 25“Diri ako maaram kon makasasala ba hiya o diri,” nagbaton an tawo. “An hinsabtan ko la amo ini: nakita na ako yana, kundi hadto buta ako.” 26Nagpakiana hira, “Ano an ginbuhat niya ha imo? Gin-unan-o niya hin pagtambal han imo mga mata?” 27Nagbaton hiya, “Ginsumatan ko na kamo, kundi diri man kamo natuod. Kay ano nga iyo ini gin-uolit-okit? Bangin la naruruyag liwat kamo nga magin tinun-an niya?” 28Ginpakaraot hiya nira ngan ginsiring, “Ikaw an iya tinun-an, kundi mga tinun-an kami ni Moises. 29Maaram kami nga nakighimangraw an Dyos kan Moises; mahitungod hito nga tawo, diri ngani kami maaram kon diin hiya tikang!” 30Nagbaton an tawo, “Pagkaorosahon hini! Diri kamo maaram kon diin hiya tikang, kundi ginpakita niya an akon mga mata! 31Maaram kita nga diri namamati an Dyos han mga makasasala; namamati hiya han mga tawo nga natahod ha iya ngan nagtutuman han karuyag niya ipabuhat ha ira. 32Tikang pa han tinikangan han kalibutan, waray pa gud hinbatian nga may nakatambal han mga mata nga daan buta. 33Waray gud mahihimo hito nga tawo kon diri hiya tikang ha Dyos.” 34Binmaton hira, “Natawo ngan nagtubo ka ha sala—ngan karuyag mo magtutdo ha amon?” Ngan ginpagawas hiya nira ha sinagoga. 35Hinbatian ni Jesus nga ginpagawas nira ha sinagoga an tawo. Hin-agian hiya ni Jesus ngan ginpakianhan, “Natoo ka ba han Anak han Tawo?” 36Nagbaton an tawo, “Sumati gad ako kon hin-o hiya, basi makatoo ako ha iya!” 37Nagsiring hi Jesus ha iya, “Hinkit-an mo na hiya, ngan amo hiya nga nakikighimangraw yana ha imo.” 38“Natoo ako, Ginoo!” nagsiring an tawo, ngan linmuhod hiya ha atubangan ni Jesus. 39Nagsiring hi Jesus, “Kinmanhi ako hini nga kalibutan hin paghukom, basi makakita an mga buta, ngan mabuta an mga nakita.” 40Nakabati an pira nga mga Parisiyo nga nakada han pagsiring niya hini, ngan nagpakiana hira ha iya, “Karuyag ba nimo sidngon nga mga buta liwat kami?” 41Nagbaton hi Jesus, “Kon mga buta kamo, diri unta kamo salaan; kundi kay nasiring man kamo, ‘Nakita kami,’ karuyag sidngon hini nga salaan pa kamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\