JUDAS 1

1Tikang kan Judas nga surugoon ni Jesu-Cristo, ngan bugto ni Santiago— Ngadto han mga gintawag han Dyos, nga nag-uokoy dida han gugma han Dyos nga Amay ngan han pagpanalipod ni Jesu-Cristo: 2Mahingpit unta dida ha iyo an kalooy, kalinaw, ngan an gugma. 3Hinigugma ko nga kasangkayan, gintatalinguha ko hin pagsurat ha iyo mahitungod han katalwasan nga aton ginkaarangbitan. Kundi kinahanglan nga hagilayon magsurat ako ha pagdasig ha iyo basi magpadayon kamo hin pakig-away para han pagtoo nga nakausa la ihatag han Dyos ngadto han mga tawo. 4Kay may-ada mga tawo nga diri nakilala han Dyos nga nakatampo ha aton hin waray kita makasabot. Ginlulubog nira an mensahe mahitungod han grasya han Dyos, basi makapasangil hira hin pagpadayon han maraot nira nga buhat. Iginsisikway nira hi Jesu- Cristo, an amo la nga aton Agaron ngan Ginoo. Maiha na nga igintagna han Kasuratan ini nga sirot nga ira kinarawat. 5Kay bisan kon nahibaroan na niyo ini ngatanan, ginpapahinumdom ta kamo kon gin-unan-o han Ginoo an pagtalwas han mga tawo han Israel tikang han tuna han Ehipto, kundi ha kataposan, ginpatay nira adton mga waray tumoo. 6Panumdoma liwat niyo an mga anghel nga linmapas han katubtoban han ira igo nga kagamhanan, ngan ginbayaan an ira kalugaringon nga inuokyan: ginggapos hira hin mga kadena nga diri mauutod didto han hilarom nga kasisidman, diin ikinadto hira han Dyos para han dako nga Adlaw hin paghukom ha ira ha karat-an. 7Panumdom liwat kamo han Sodoma ug Gomora, ngan han mga higrani nga bungto, kanay mga tawo nagbuhat sugad han ginbuhat han mga anghel, ngan nagpatuyang hira hin pag-buhat hin mga maghilas ug mangil-ad nga kalaw-ayan: nag-aantos hira han sirot han kalayo waray pagkaparong. Usa ini, nga pagpahimangno han ngatanan. 8Ha amo nga paagi ini nga mga tawo may-ada mga panan-awon nga nakaaghat ha ira hin pakasala supak han ira kalugaringon nga lawas; gintamay nira an kaburot-on han Dyos ngan ginyubitan nira an mga langitnon nga binuhat ha kahitas-an. 9Waray ngani ini buhata bisan han pangulo han mga anghel, hi Miguel. Ha iya pakiglantugi han Yawa kon hin-o an magdadara han lawas ni Moises, waray magpanamastamas han Yawa hi Miguel, kundi nagsirinig la, “Pagsirotan ka unta han Dyos!” 10Kundi nagyuyubit ini nga mga tawo han diri nira hinsasabtan nga mga butang; ngan sugad hin ihalas nga kamanampan, ini nga mga butang nga ira ginbuhat ha pagsunod han ira kinaiya, amo ngahaw ini an magpupuo ha ira. 11Kairo hini nga mga tawo! Ginsunod nira an gin-agian ni Cain. Tungod la hin salapi ginbuhat nira ini nga mga karat-an sugad han ginbuhat ni Balaam. Sinmupil hira sugad han ginbuhat ni Kora, ngan sugad ha iya ginpuo hira. 12Tungod han ira makaarawod nga pagrayhak sugad hira hin mga buring dida han iya minagburugto nga sasaro. An ira la kalugaringon an ira gintitimangno. Sugad hira hin mga dampog nga ginpapalid han hangin sanglit diri nakakauran. Sugad la hira hin mga kahoy na diri nabunga, bisan kon panahon na hin panmunga, mga ginabot na nga kahoy ngan mga uga na. 13Sugad hira han dagko nga mga balod han dagat, ngan an ira makaarawod nga mga buhat baga la hin burat.Sugad la hira hin mga layaw nga mga bitoon nga ginandaman han Dyos ha kadayonan hin dapit didto han labi ka hilarom nga kasisidman. 14Hi Enoc, an ika-unom nga tulin ni Adan amo an nagtagna hadto pa nga panahon hiunong ha ira: “Makanhi an Ginoo upod an mga yinukotyukot nga mga anghel, 15hin paghukom han ngatanan, hin paghukom ha karat-an ha ira ngatanan tungod han ira magraot nga binuhatan, ngan tungod han mga makalilisang nga mga pulong nga ginpanamastamas ha iya hadton mga makasasala nga diri nakilala han Dyos.” 16Ini nga mga tawo dayuday la nagnginginurutob ngan nagbabasol han iba; asay nira ginsusunod an ira magraot nga mga karuyagon; naparayaw hira han ira kalugaringon, ngan ginuulog-ulogan nira an iba basi la katumanan hira han ira karuyag. 17Kundi panumdom, kasangkayan ko! Panumdom han iginsumat ha iyo hadto han mga apostoles han aton Ginoo Jesu-Cristo. 18Nagsiring hira ha iyo, “Kon umabot na an kataposan nga mga adlaw, mapakita in mga tawo nga mag-uuyan-uyan ha iyo, mga tawo nga mag-susunod han ira mga magraot nga mga ungara.” 19Hira amo an hinungdan han pagkabahinbahin han mga tawo; amo ini hira an ginlaladngan han ira mga kaipahon nga lawasnon, ngan waray dida ha ira an Espiritu. 20Kundi kamo, kasangkayan ko, ipadayon an pagpadig-on han iyo baraan nga pagtoo. Pag-ampo kamo ha gahom han Espiritu Santo, 21ngan pagpabilin kamo dida han gugma han Dyos, samtang naghuhulat kamo han aton Ginoo Jesu-Cristo, nga tungod han iya kalooy mahatag ha iyo han waray kataposan nga kinabuhi. 22Ipakita an iyo kalooy hadton mga nagruruhaduha; 23talwasa hira pinaagi hin pagpagawas ha ira tikang han kalayo. Ipakita ha iba an kalooy, upod an pagkahadlok, kundi likayi an ira isinusul-ot nga mga panapton nga nahugawan pinaagi han ira salaan nga mga kaipahon. 24Ha iya nga makakapugong nga diri kamo mapukan ngan magdadara ha iyo nga waray dum-it ug malipayon ngadto han iya mahimayaon nga atubangan— 25ngadto han amo la nga Dyos, aton Manunubos, pinaagi kan Jesu-Cristo nga aton Ginoo, an himaya, pagkaharangdon, gahom, ngan pagburot-an, ha mga panahon nga naglabay, yana, ngan ha kadayonan! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\