LUCAS 1

1Hinigugma ko nga Teofilo: Damo na in nagtalingoha hin pagsurat han mga butang nga nahinabo dinhe ha aton. 2Iginsurat nira an ngatanan nga iginsumat ha aton hadton mga nagpakakita hini nga mga butang tikang pa ha tinikangan, ngan hadton nagpasangyaw han mensahe. 3Sanglit, harangdon nga Teofilo, tungod kay gin-adman ko hin maupay an katukiban hini ngatanan nga mga butang, tikang han ira tinikangan, minaupay ko hin pagsurat hin tul-id nga sumat para ha imo. 4Binubuhat ko ini basi hibaroan mo an bug-os nga kamatuoran mahitungod hadton mga butang nga igintutdo ha imo. 5Han panahon nga hi Herodes amo an hadi han tuna han Israel, may usa nga padi nga sakop han padianon nga hugpo ni Abias. Zacarias an iya ngaran ngan hi Elisabet an iya asawa nga tulin ni Aaron, nga sakop hin padianon nga banay. 6Matadong hira nga duha ha atubangan han Dyos, ngan matinumanon han ngatanan nga mga sugo ngan mga turumanon han Ginoo. 7Waray nira anak kay baw-as hi Elisabet, ngan mga lagas na kaupay hira nga duha. 8Usa ka adlaw nagtuman hi Zacarias han iya katungdanan hin pagkapadi ha atubangan han Dyos, dida ha pagtuman han iya turno han kada adlaw nga iya buruhaton. 9Sumala han batasan nga ginsusunod han kapadian, napili hiya, pinaagi hin ripa, hin pagtubod han insyenso didto ha altar. Sanglit sinmulod hiya ngadto han Templo han Ginoo, 10samtang nag-aampo ha gawas in damo nga mga tawo ha takna han pagtubod han insyenso. 11Pinmakita ha iya in usa nga anghel han Ginoo, nga natindog didto ha tuo nga dapit han altar diin gintutubod an insyenso. 12Nalisang ngan nahadlok hi Zacarias han pakakita niya han anghel. 13Kundi nagsiring ha iya an anghel, “Ayaw kahadlok, Zacarias! Pinamatian han Dyos an imo pag-ampo, ngan mag-aanak hin lalake hi Elisabet nga imo asawa. Pagngangaranan mo hiya nga Juan. 14Mapupuno ka hin kalipay sugad man in damo nga mga tawo kon matawo na hiya! 15Mahihimo hiya nga dako nga pagkatawo ha atubangan han Ginoo. Kinahanglan diri hiya uminom hin bino o mapintas nga irimnon. Mapupuno hiya han Espiritu Santo tikang pa han iya katawo. 16Damo in mga tawo han Israel nga bubuligan niya hin pagbalik ngadto han Ginoo nga ira Dyos. 17Mag-uuna hiya han Ginoo, makusog ug gamhanan sugad kan Elias nga manaragna. Tatalinguhaon niya nga an mga amay ngan mga anak maghioli; nga an diri masinugtanon nga mga tawo mahibalik ngadto hin matadong nga dalan. Aandamon niya an mga tawo han Ginoo para ha iya.” 18Nagsiring hi Zacarias ha anghel, “Uunanhon ko hin pakasabot nga matuod ini? Lagas na ako ngan lagas na liwat an akon asawa.” 19Binmaton an anghel, “Ako amo hi Gabriel nga natindog ha atubangan han Dyos nga nagsugo ha akon hin pagyakan ngan pagsumat ha imo hini nga maupay nga sumat. 20Kundi waray ka tumuod han akon sumat nga matutuman ha igo nga panahon. Tungod kay waray ka tumuod, diri ka makakayakan. Mangungula ka ngada han adlaw han katuman han akon iginsaad ha imo.” 21Hito nga takna, nagpipinamulat kan Zacarias an mga tawo ngan nahipausa hira kay ano nga maiha naman hiya didto ha sulod han Templo. 22Han paggawas na niya, waray hiya pakakayakan ha ira; sanglit nakasabot hira nga kinmita hiya hin panan-awon didto ha Templo. Nagsenyas na la hiya ha ira kay diri naman hiya nakakayakan. 23Katapos na han iya buruhaton ha Templo, inmoli hi Zacarias. 24Waray pag-iha, nagburod hi Elisabet nga iya asawa, ngan nakadto la hiya ha sakob han ira balay sulod hin lima ka bulan. 25Nagsiring hi Elisabet, “Yana ginbuligan gihapon ako han Ginoo dida hini nga paagi. Ginkuha na niya an akon naarawdan ha atubangan han mga tawo!” 26Han burod hi Elizabet hin unom ka bulan, ginsugo han Dyos hi Gabriel nga anghel ngadto ha Galilea, ha usa nga bungto nga Nazaret an ngaran. 27May dara hiya nga sumat para hin usa nga daraga nga sinayoran na hin lalake nga ginngaranan kan Jose, nga tulin ni Hadi David. Maria an ngaran hini nga daraga. 28Kinmadto an anghel ha iya ngan nagsiring, “Maghimaya ka! Puno ka hin grasya! An Ginoo aada ha imo!” 29Dako an kagupong ni Maria han iginpasabot han anghel, ngan ginpainoino niya kon ano an kahulogan han iya mga pulong. 30Nagsiring ha iya an anghel, “Ayaw kahadlok, Maria, kay ginpalabi ka han Dyos. 31Magbuburod ngan mag-aanak ka hin lalake, ngan pagngangaranan mo hiya nga Jesus. 32Mahihimo hiya nga dako nga pagkatawo ngan tatawgon nga Anak han Gihahataasi nga Dyos. Hihimoon han Ginoo nga Dyos nga hadi hiya, sugad kan David nga iya ginikanan, 33ngan mahihimo hiya nga hadi ha kadayonan han mga tulin ni Jacob; an iya ginhadian waray kataposan!” 34Hi Maria nagsiring han anghel, “Uray ngan putli ako. Uunanhon man hin kahimo hini?” 35Nagbaton an anghel, “Makunsad ha imo an Espiritu Santo, ngan magpapabilin ha imo an gahom han Dyos. Tungod hini, tatawgon nga Anak han Dyos ini nga santos nga bata. 36Kitaa! Hi Elisabet nga imo urupod bisan kon baw-as hiya ngan lagas na kaupay yana, burod na hin unom ka bulan. 37Kay waray butang nga diri mahihimo han Dyos.” 38Nagsiring hi Maria, “Iini ako nga surugoon han Ginoo. Matuman unta dinhe ha akon sumala han imo pulong.” Ngan binayaan hiya han anghel. 39Waray pag-iha, nag-andam hi Maria ngan nagdagmit hin pagkadto ha usa nga bungto ha sagkahon nga tuna han Judea. 40Kinmadto hiya ha balay ni Zacarias ngan naghatag hin katalahoran kan Elisabet. 41Han pakabati la ni Elisabet han mga pulong ni Maria, nagkiwa an bata ha sulod han iya tiyan. Napuno hi Elisabet han Espiritu Santo, 42ngan nagyakan hin dako nga tingog, “Ikaw an labi kabaraan han ngatanan nga kababayen-an, ngan baraan an bata nga gindadara nimo ha imo tiyan! 43Kay ano nga itinugot man ini nga makanhi hin pagduaw ha akon an iroy han akon Ginoo? 44Kay han pakabati ko han imo nga pulong, linmukso hin kalipay an bata ha akon tiyan. 45Hin kabaraan niya nga natoo nga matutuman an ginpamulong ha iya han Ginoo!” 46Nagsiring hi Maria, “Nagdadayaw an akon kalag han Ginoo; 47naglilipay an akon kasingkasing dida han Dyos nga akon Manunubos, 48kay nahinumdoman ako niya, an iya ubos nga surugoon! Tikang yana tatawgon ako nga baraan han ngatanan nga katulinan, 49tungod han dagko nga mga butang nga ginbuhat para ha akon han Makagarahum nga Dyos. Baraan an iya ngaran; 50nagpapakita hiya hin kalooy hadton mga nahadlok ha iya, tikang ha usa ngadto han sunod nga katulinan. 51Ginpakita niya an kusog han iya butkon, ngan ginpasarang niya an mga mapahitas-on ha kasingkasing. 52Ginpukan niya in gamhanan nga mga hadi tikang han ira mga trono, ngan ginpahitaas niya an mga mapainubsanon. 53Ginbusog niya hin mag-upay nga mga butang an mga gutom, ngan ginpalakat niya an mga riko nga waray dara. 54Gintuman niya an iya iginsaad ha aton mga kaapoy-apoyan, ngan binuligan niya an Israel nga iya surugoon; 55nahinumdom hiya hin pagkalooy kan Abraham ngan ha ngatanan nga iya katulinan ha kadayonan!” 56Linmungon hi Maria kan Elisabet sulod hin mga tulo ka bulan, ngan katapos, inmoli hiya. 57Inmabot an panahon han pag-anak ni Elisabet, ngan nag-anak hiya hin lalake. 58Nakabati an iya mga amyaw ngan kauropdan han dako nga kalooy han Ginoo ha iya, ngan dinmuyog hira ngatanan ha iya hin pagkalipay. 59Han walo na ka adlaw an bata, kinmadto hira basi buhaton nira an seremonyas hin pagtori ha iya. Ginngangaranan na unta nira nga Zacarias, an ngaran han amay han bata. 60Kundi nagsiring an iroy niya, “Diri! Juan an igngangaran ha iya.” 61Nagsiring hira ha iya, “Kundi waray man niyo uropod nga may sugad hini nga ngaran!” 62Niyan ginsenyasan nira hi Zacarias kon ano an iya karuyag igngaran han bata. 63Nag-aro hi Zacarias hin susuratan, ngan nagsurat, “Juan an iya ngaran.” Duro gud an paghipausa nira ngatanan! 64Hito manta nga takna nakayakan na liwat hi Zacarias ngan nagtikang hiya hin pagdayaw han Dyos. 65Kinulba gud an ngatanan nga mga amyaw, ngan nabantog ha bug-os nga katunaan han Judea an sumat mahitungod hini nga hinabo. 66An ngatanan nga nagpakabati namalandong mahitungod hini ngan nagpakiana hira, “Ano daw la an aabutan hini nga bata?” Dayag gud nga nakada ha iya an gahom han Ginoo. 67Napuno han Espiritu Santo hi Zacarias nga amay ni Juan, ngan namulong hiya han mensahe han Dyos: 68“Dayawa ta an Ginoo, an Dyos han Israel! Kinmanhi hiya hin pagbulig ngan pagtalwas han iya katawhan. 69Naghatag hiya hin gamhanan nga Magtaralwas para ha aton, nga tulin ni David nga iya surugoon. 70Nagsaad hiya ha maiha na nga panahon pinaagi han iya baraan nga mga manaragna: 71nga tatalwason kita tikang han aton mga kaaway, ngan tikang han gahom hadton ngatanan nga nagdudumot ha aton. 72Nagsiring hiya nga malolooy hiya han aton mga ginikanan, ngan manunumdom hiya han iya baraan nga ginsaaran. 73- 74Nagsumpa hiya kan Abraham nga aton ginikanan, ngan nagsaad nga babawion kita niya tikang han aton mga kaaway, ngan tutugotan kita hin pag-alagad ha iya hin waray kahadlok; 75basi mabaraan ngan magmatadong kita ha iya atubangan, ha ngatanan nga mga adlaw han aton kinabuhi. 76“Tatawgon ka, anak ko, nga manaragna han Gihahataasi nga Dyos. Mag-uuna ka han Ginoo hin pag-andam han dalan nga iya aagian; 77hin pagsumat han iya katawhan nga matatalwas hira, pinaagi hin pagpasaylo han ira mga sala. 78Maloloy-on ngan mapuanguron an aton Dyos. Ipapasirang niya ha aton an adlaw han katalwasan, 79ngan masanag tikang ha langit ngada hadton ngatanan nga nag-uukoy dida han masirom nga lambong han kamatayon, ha pagtugway ha aton ngadto ha dalan han kamurayaw.” 80Tinmubo an bata ngan dinmako ha lawas nga nagmakusog. Nag-ukoy hiya didto ha kamingawan tubtob han adlaw nga mapakita hiya hin dayag ha katawhan han Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\