LUCAS 10

1Katapos hini nagpili an Ginoo hin iba nga 72 nga kalalaken-an ngan ginsugo hira, padis padis, hin pag-una ha iya ngadto ha tagsa nga bungto ug dapit nga iya ngahaw kakadtoan. 2Nagsiring hiya ha ira, “Damo an aranihon, kundi gutiay la an mga mag-arani. Sanglit pag-ampo kamo han tag-iya han aranihon nga magpadara hiya hin mga mag-arani ngadto han iya aranihon. 3Kadto na! Ginsusugo ta kamo sugad hin mga karnero ha butnga hin mga lubo. 4Ayaw kamo pagdara hin supot o surudlan hin limos o sandalyas; ayaw kamo pakigbali bisan kan kanay dida ha dalan. 5Pagsulod niyo hin balay, siring anay, ‘An kalinaw maada hini nga balay.’ 6Kon naukoy didto in tawo nga murayaw an kinabuhi, ibilin ha iya an iyo ginpamulong nga kamurayaw; kon diri, bakwia an iyo ginpamulong nga kamurayaw. 7Pabilin dida hito ngahaw nga balay; kaon ngan inom han ira idudurot ha iyo, kay an magburudlay takos han iya suhol. Ayaw kamo pagbinurobalhin hin urokyan. 8Kon makadto kamo hin bungto ngan karawton kamo, kaon han igdudurot ha iyo, 9tambala niyo an mga magsakit didto hito nga bungto, ngan sidnga an mga tawo, ‘Haraniay na ha iyo an Ginhadian han Dyos.’ 10Kundi kon sumulod kamo hin bungto ngan diri kamo karawaton, kadto kamo ha kadalanan ngan siring, 11‘Ginpapadpad namon kontra ha iyo bisan an tapotapo han iyo bungto nga nadukot ha amon mga tiil; kundi tigamni ini, haraniay na ha iyo an Ginhadian han Dyos!’ 12Susumatan ko kamo nga ha Adlaw han Paghukom, mas kalolooyan pa han Dyos an Sodoma kay hito nga bungto! 13“Kamakaharadlok an mahinanabo ha imo, Corasin! Kamakaharadlok an mahinanabo ha imo liwat, Betsaida! Kon an mga milagro nga ginbuhat dinhe ha imo didto pagbuhata ha Tiro ug Sidon, maiha na unta nga linmingkod an mga tawo didto, nagbado hin sako, ngan nagsabrag hin agbon ha ira ngahaw, hin pagpakita nga nagbasol na hira han ira mga sala! 14Mas kalolooyan pa han Dyos an Tiro ug Sidon, kay ha iyo, ha Adlaw han Paghukom. 15Ngan para ha imo Capernaum, karuyag mo ba mag-undong han imo kalugaringon ngadto ha langit? Ilalabog ka ngadto ha impyerno!” 16Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Namamati ha akon an bisan hin-o nga namamati ha iyo; nasalikway ha akon an bisan hin-o nga nasalikway ha iyo; ngan nasalikway han nagsugo ha akon an bisan hin-o nga nasalikway ha akon.” 17Binmalik nga puno hin kalipay an 72 nga kalalaken-an ngan nagsiring, “Ginoo, sinmugot ha amon bisan an mga yawa, han pagsugoa namon ha imo ngaran!” 18Ginbaton hira ni Jesus, “Hinkit-an ko hi Satanas nga nahulog sugad hin kikidlat tikang ha langit. 19Pamati! Gintagan ko kamo hin gahom, basi tamakan niyo an mga halas ngan mga bungad, ngan an ngatanan nga gahom han kaaway, ngan waray bisan ano nga makakadaot ha iyo. 20Kundi pagkalipay kamo, diri tungod nga sinusugot kamo han magraot nga espiritu; kundi lugod pagkalipay kamo, kay nahisurat na an iyo mga ngaran didto ha langit.” 21Hito ngahaw nga panahon nalipay hi Jesus pinaagi han Espiritu Santo, ngan nagsiring, “Amay, Ginoo han langit ug tuna! Nagpapasalamat ako ha imo, kay iginpakita mo ha mga diri mag-aram an imo gintago tikang han mga may-ada aram ug hibaro. Oo, Amay ko, natuman ini, kay amo man an imo karuyag ug pagbuot. 22“Iginhatag ha akon han akon Amay an ngatanan nga mga butang. Waray nakilala han Anak labot han Amay, ngan waray nakilala han Amay labot han Anak ngan hadton mga ginpili han Anak hin pagpahayag ha iya.” 23Kahuman, inmatubang hi Jesus ha mga tinun-an ngan ginhilit hira hin pagsiring, “Kapalaran niyo hin pagkita han mga butang nga iyo hinkit-an! 24Susumatan ko kamo nga damo nga mga manaragna ngan mga hadi an karuyag kumita han iyo hinkit-an, kundi waray hira makakita, ngan mamati han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati.” 25Inmabot in usa nga magturutdo han Balaod ngan nagtalinguha hin pagbitik kan Jesus. Nagpakiana hiya, “Magturutdo, ano an kinahanglan ko buhaton basi maangkon ko an dayon nga kinabuhi?” 26Binmaton hi Jesus ha iya, “Ano an siring han Kasuratan? Inuunano mo hin pagsaysay ha ira?” 27Nagbaton an tawo, “ ‘Kinahanglan higugmaon mo an Ginoo nga imo Dyos ha bug-os mo nga kasingkasing, ha bug-os mo nga kalag, ha bug-os mo nga kusog, ngan ha bug-os mo nga hunahuna’; ngan ‘Kinahanglan higugmaon an imo igkasi-tawo sugad ha imo ngahaw.’ ” 28Binmaton hi Jesus, “Igo an imo baton; buhata ini ngan mabubuhi ka.” 29Kundi karuyag magpakamatadong ha iya kalugaringon an magturutdo han balaod, sanglit nagpakiana pa hiya kan Jesus, “Hin-o man an akon igkasi-tawo?” 30Binmaton hi Jesus: “May-ada hadto usa ka tawo nga tipakadto ha Jerico, tikang ha Jerusalem, ngan gingamaan hiya han mga tikasan, ginhuboan, ginbalbag, ngan ginbayaan nga himaratyon. 31Nahinabo nga may padi nga naagi hadto nga dalan; pakakita niya han tawo, nagpadayon hiya paglakat didto ha luyo nga ligid han dalan. 32Sugad man, inmagi liwat didto in usa nga Levita; hinmarani, kinmita han tawo, ngan nagpadayon paglakat ha luyo nga ligid han dalan. 33Kundi in usa nga Samaritano nga naagi hadto nga dalan inmagi ha iya, kinmita hini nga tawo ngan inalpan hin kalooy an iya kasingkasing han pakapanginano niya han tawo. 34Gindaop niya an tawo, ginhirugan hin lana ug bino an iya mga samad, ngan ginbutok hin dugnit. Katapos iginsakay niya an tawo han iya kalugaringon nga hayop, ngan gindara ngadto hin balay nga pahuwayan, diin ginmangnoan hiya niya. 35Han pagkabuwas, kinmuha hiya hin duha ka salapi ngan iginhatag niya han tinaporan han balay. Ginsiring niya an tinaporan, ‘Mangnoi hiya, ngan ha pagbalik ko, babaydan ko ikaw han imo magasto ha iya.’ ” 36Ngan gintapos ni Jesus hin pagsiring, “Ha imo paghunahuna, hain man hini nga tulo an nagpakita nga igkasi-tawo hiya han gin-gamaan han mga tikasan?” 37Nagbaton an magturutdo han Balaod, “Adton nalooy ha iya.” Binmaton hi Jesus, “Sanglit, kadto na, ngan buhata sugad han ginbuhat han Samaritano.” 38Samtang nagpadayon hi Jesus ngan an iya mga tinun-an ha ira paglakaton, inmabot hiya ngadto hin usa nga baryo, diin gin-abiabi hiya ngadto ha iya balay hin usa nga babaye nga ginngangaranan kan Marta. 39May-ada bugto hi Marta nga Maria an ngaran, nga linmingkod ha tiilan han Ginoo ngan namati han iya gintututdo. 40Nalisang hi Marta han iya damo nga mga buruhaton; sanglit dinmaop hiya ngan nagsiring, “Ginoo, diri ka ba nababaraka nga ginpapabay-an la ako han akon bugto pagbuhat han ngatanan nga buruhaton ha balay? Sidnga daw nga buligan ako niya!” 41Binmaton ha iya an Ginoo, “Marta, Marta! Naguguol ngan nababaraka ka hin damo nga mga butang, 42kundi usa la an kinahanglanon. Ginpili ni Maria an labi ka maupay nga butang, ngan diri na ini maaagaw ha iya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\