LUCAS 11

1Usa ka panahon nag-ampo hi Jesus didto hin usa nga dapit. Kahuman na niya, nagsiring ha iya in usa han iya mga tinun-an, “Ginoo, tutdoi daw kami hin pag-ampo, sugad gud nga nagtutdo hi Juan han iya mga tinun-an.” 2Ginsiring hira ni Jesus, “Sugara hini an iyo pag-ampo: ‘Amay: Pagdayawon unta an imo baraan nga ngaran; maghadi ka unta ha amon. 3Tagi kami adlaw-adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. 4Pasayloa kami han amon nga sala, kay napasaylo man kami hadton mga makakasala ha amon. Ngan ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga pagsulay.’ ” 5Nagsiring pa hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Kon pananglitan usa ha iyo makadto ha balay hin sangkay ha katutnga hin gab-i, ngan masiring ha iya, ‘Sangkay, pahudma daw ako hin tulo ka bug-os nga tinapay. 6Inmabot ha akon balay in usa ko nga sangkay nga naglalakaton, ngan waray ko sadang igdurot ha iya!’ 7Ngan kon pananglit magbaton an imo sangkay tikang ha sakob, ‘Ayaw na ako pagsamoka! Trangkado na an porta, ngan nangangahigda na an akon kabataan ug ako. Diri na ako makakabuhat hin paghatag ha imo hin bisan ano.’ 8Niyan, ano man an imo bubuhaton? Susumatan ko kamo, bisan kon waray niya tuyo hin pagbuhat ngan paghatag ha imo hin tinapay, tungod nga sangkay ka man niya, kundi mabuhat na la hiya, ngan mahatag han ngatanan nga imo ginkikinahanglan, kay diri ka man naawod hin pagpadayon hin pag-inaro. 9Sanglit nasiring ako ha iyo: pangaro, ngan makarawat kamo; pamiling, ngan nakakaagi kamo; pagtuktok, ngan aabrehan an porta ha iyo. 10Kay makarawat an nangangaro, ngan makakaagi an namimiling, ngan aabrehan an porta ha iya nga nagtutuktok. 11May-ada ba usa ha iyo nga mga amay, nga mahatag han iya anak hin halas kon mangaro hiya hin isda? 12O tatagan ba niyo hiya hin bungad kon mangaro hiya hin bonay? 13Bisan kon magraot kamo, maaram kamo humatag hin mag-upay nga mga butang han iyo mga anak. Sanglit labaw pa gud nga mahatag an Amay niyo ha langit han Espiritu Santo, hadton mga maaro ha iya!” 14Ginpaiwas ni Jesus in ngula nga yawa; nakagyakan an tawo han paghigawas na han yawa. Nanhipausa an kadam-an, 15kundi nagsiring in pira han mga tawo, “Hi Beelsebul nga puno han mga yawa amo an nahatag ha iya hin gahom hin pagpagawas hin mga yawa.” 16Karuyag han iba magbitik ha iya, sanglit nangaro hira ha iya nga magbuhat hiya hin milagro pagpakita nga hiya ginpadara han Dyos. 17Kundi hinbaroan ni Jesus an ira panhunahuna, ngan ginsiring hira, “Diri gud mag-iiha an bisan ano nga nasod nga nagkakabahinbahin ngan nag-iinaway-away; magkakaburublag an panimalay nga nagkakabahinbahin ha iya ngahaw. 18Sanglit uunanhon man nga makagpadayon an ginhadian ni Satanas, kon mag-iinaway-away an iya mga hugpo? Nasiring kamo nga nagpapagawas ako hin mga yawa, kay nahatag hi Beelsebul ha akon hin gahom hin pagbuhat hini. 19Kon amo ini an paagi hin pagpagawas ko ha ira, inuunan-o man han iyo mga sakop hin pagpagawas han mga yawa? Nagpapakita an iyo kalugaringon nga mga sayop kamo! 20Diri, nagpapaguwa lugod ako hin yawa, pinaagi han gahom han Dyos, nga nagpapamatuod nga inmabot na ha iyo an Ginhadian han Dyos. 21“Kon in kusgan nga tawo nga sangkap han ngatanan niya nga hinganiban nagbabantay han iya kalugaringon nga balay, diri maano an ngatanan niya nga mga higamit. 22Kundi kon sulongon ngan madaog hiya hin makarukosog nga tawo, aagawon an ngatanan nga hinganiban nga sinasarigan han tag-iya, ngan ginbabahinbahin an iya naagaw. 23“Tinuod nga nasupak ha akon an bisan hin-o nga diri naugop ha akon; tinuod nga nagpapasarang, an bisan hin-o nga diri nabulig ha akon hin pagtirok. 24“Kon nagawas in maraot nga espiritu tikang hin tawo, nagsusudoy ini ha mamara nga tuna, hin pamiling hin dapit nga kapapahuwayan niya. Diri ngani ini hiya makaagi, nasiring hiya ha iya ngahaw, ‘Mabalik ako ngadto han balay nga akon binayaan.’ 25Sanglit nabalik an yawa ngan nakita han balay nga malinis ngan inayad na an ngatanan. 26Niyan nagawas hiya ngan nagdadara hin pito nga lain nga espiritu nga labaw pa kamaraot ha iya, ngan nasulod hira ngan nag-uokoy didto. Sanglit ha kataposan, labaw pa kamaraot an kahimtang hadto nga tawo kay han una.” 27Kahuman ni Jesus pagyakan hini, may nagyakan nga babaye dida han kadam-an ngan nagsiring ha iya, “Pagkapalaran han babaye nga nag-anak ngan nagpasuso ha imo!” 28Kundi binmaton hi Jesus, “Lugod pagkapalaran hadton mga namamati ngan nagtutuman han pulong han Dyos!” 29Han nagdadaisog an mga tawo nga naglilibot kan Jesus, nagpadayon hiya hin pagsiring, “Pagkamaraot han mga tawo hini nga panahon! Nangangaro hira hin milagro, kundi waray ihahatag ha ira labot han milagro ni Jonas. 30Sugad nga nagin tigaman hi Jonas nga manaragna para han mga tawo ha Ninibe, magigin tigaman man an Anak han Tawo para han mga tawo hini nga panahon. 31Ha Adlaw han Paghukom, matindog an Rayna ha Seba, ngan isusumbong an mga tawo hini nga panahon, kay nagbaktas hiya tikang han iya natawohan nga tuna hin pamati la han makinaadmananon nga pagtutdo ni Solomon; ngan susumatan ko kamo, aanhi in labaw pa kan Solomon. 32Ha Adlaw han Paghukom matindog an mga tawo ha Ninibe ngan igsusumbong kamo, kay binmaya hira han ira mga sala han pakabati nira han pagwali ni Jonas; ngan susumatan ko kamo, aanhi in labaw pa kan Jonas! 33“Waray nadagkot hin suga ngan tagoon o takloban hin makaong; lugod, ibinubutang niya ha burutangan hin suga, basi hikit-an han mga tawo an kapawa ha pagsulod nira. 34Sugad hin suga para han lawas an iyo mga mata. Puno hin kalamrag an iyo bug-os nga lawas, kon matin-aw an iyo mga mata; kundi magmamasirom an iyo bug-os nga lawas, kon maraot an iyo mga mata. 35Sanglit paghirot nga an kapawa dida ha iyo diri mahimo nga kasisidman. 36Kon puno hin kalamrag an imo bug-os nga lawas, nga waray bahin nga aada hin kamasirom, maluluob hin kamapawa an iyo lawas, sugad kon nasanag ha imo an kapawa hin suga.” 37Katapos gud ni Jesus magyakan, gindapit hiya hin usa nga Parisiyo hin pagkaon upod ha iya; sanglit sinmulod hiya ngan linmingkod hin pagkaon. 38Nahipausa an Parisiyo han pakakita niya, nga waray anay manhunaw hi Jesus san-o kumaon. 39Sanglit nagsiring ha iya an Ginoo, “Yana, naghuhugas kamo nga mga Parisiyo han gawas han kupa ngan han plato, kundi puno kamo hin mga panlupig ngan karat-an ha sulod niyo. 40Mga lurong! Diri ba an Dyos nga naghimo han gawas, amo liwat an naghimo han sakob? 41Kundi ihatag ha mga kablas an sulod han iyo mga tasa ug plato ngan magmamalinis an ngatanan para ha iyo. 42“Pagkamakaharadlok para ha iyo, mga Parisiyo! Nahatag kamo ha Dyos han ikanapulo ka bahin han mga panakot, sugad han tanglad, kanila, ngan iba pa nga mga panakot, kundi ginpapabay-an niyo an katadongan ngan an paghigugma han Dyos. Kinahanglan unta buhaton niyo ini, hin waray pagpasibaya han iba. 43“Pagkamakaharadlok para ha iyo, mga Parisiyo! Karuyag niyo an linain nga mga lingkoran ha mga sinagoga, ngan an paghatag ha iyo hin katalahoran han mga tawo didto ha mga taboan. 44Pagkamakaharadlok para ha iyo! Sugad kamo hin mga lubnganan nga waray tigaman nga tinatamakan han mga tawo, kay diri man hira maaram.” 45Nagsiring ha iya in usa han mga magturutdo han Balaod, “Magturutdo, kon nasiring ka hini ginpapakaalohan nimo kami!” 46Binmaton hi Jesus, “Pagkamakaharadlok para ha iyo liwat, mga magturutdo han Balaod! Ginpapabug-atan niyo an mga tawo hin mga magkuri nga darad-on, kundi diri ngani kamo nabulig bisan han iyo tudlo hin pag-alsa han darad-on. 47Pagkamakaharadlok para ha iyo! Naghihimo kamo hin makaruruyag nga mga lubnganan para han mga manaragna—an mga manaragna ngahaw nga pinanmatay han iyo mga kaapoy-apoyan. 48Kamo ngahaw natangdo nga nauyon kamo han ginbuhat han iyo mga kaapoy-apoyan; kay ginpatay nira an mga manaragna, ngan gintindog niyo an ira mga lubnganan. 49Tungod hini nga pangatadongan, nagsiring an Kinaadman han Dyos: ‘Padadad-an ko hira hin mga manaragna ngan mga magsarangyaw; papatayon nira in pira ha ira ngan pagtitimaraotan an iba.’ 50Sanglit kakastigohon an mga tawo hini nga panahon, tungod han pagpataya han ngatanan nga mga manaragna tikang pa han paghimoa han kalibutan, 51tikang han pagpataya kan Abel, ngadto han papataya kan Zacarias nga ginpatay ha butnga han altar ngan han baraan nga dapit. Oo, susumatan ko kamo, kakastigohon an mga tawo hini nga panahon tungod ha ira ngatanan! 52“Pagkamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod! Gintago niyo an yawi nga nag-aabre han porta ngadto han balay hin hibaro; kamo ngahaw diri nasulod, ngan gindidid-an pa niyo adton karuyag sumulod!” 53Han pagbaya na ni Jesus hadto nga dapit, nagtikang an mga magturutdo han Balaod ngan an mga Parisiyo hin pagsuson ha iya, ngan pagpakiana ha iya mahitungod hin damo la nga mga butang, 54nga nagtalingoha hira hin pagbitik ngan pagdakop ha iya dida hin sayop nga iya igyayakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\