LUCAS 12

1Han nagdadaisog an yinukotyukot nga mga tawo, sanglit nagtitinamakay na hira, nagsiring anay hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Pagbantay kamo kontra han patubo han mga Parisiyo an karuyag ko sidngon, an pagkasalingkapaw. 2Mabubuksan an bisan ano nga tinahoban, ngan mahibabaroan an tagsa nga tinago. 3Sanglit, an bisan ano nga imo iginyakan ha kasisidman, mahibabatian ha kapaw-an; ngan an bisan ano nga imo iginhoring ha sinadhan nga kuwarto igogoliat ha mga atop. 4“Kasangkayan ko, susumatan ko kamo, ayaw kamo kahadlok hadton mga nakakamatay han lawas, kundi katapos waray na nira nahihimo. 5Pakikitaon ko kamo han angay kahadlokan: kahadloki an Dyos nga kahuman niya pamatay, may gahom hin paglabog ha iyo ngadto ha impyerno! 6“Diri ba iginbabaligya hin duha ka sintabo an lima nga mga tamsi nga balinsasayaw? Kundi waray gud usa ha ira nga hinngangalimtan han Dyos. 7Gin-ihap na nga daan an ngatanan nga mga buhok han iyo ulo. Sanglit ayaw kamo kahadlok; labaw pa gud kamo hin kamahal kay hin damo nga katamsihan nga balinsasayaw! 8“Susumatan ko kamo: an bisan hin-o nga magpadayag ha kadam-an nga akon hiya amo man an bubuhaton han Anak han Tawo ha atubangan han mga anghel han Dyos; 9kundi an bisan hin-o nga maglirong ha kadam-an nga akon hiya iglilirong liwat han Anak han Tawo ha atubangan han mga anghel han Dyos. 10“Mapapasaylo an bisan hin-o nga magpapakaraot han Anak han Tawo, kundi diri mapapasaylo an magpapakaraot han Espiritu Santo. 11“Kon dad-on nira ngan igsumbong kamo ha mga sinagoga, o ha atubangan han mga gobernador o mga punuan, ayaw kamo kabaraka kon uunanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon, o kon ano an iyo igyayakan. 12Kay tututdoan kamo han Espiritu Santo, hito nga takna, kon ano an angay niyo igyakan.” 13Nagsiring ha iya in tawo dida han kadam-an, “Magturutdo, sidnga gad an akon bugto pakigbahin ha akon han malon nga iginbilin han amon amay.” 14Binmaton hi Jesus ha iya, “Hin-o in naghatag ha akon hin katungod hin paghukom o pagbahin han malon niyo nga duha?” 15Ngan nagpadayon hiya pagsiring ha ira ngatanan: “Pagbantay, ngan paglikay kamo han bisan ano nga kahalot; kay an matuod nga kinabuhi han tawo diri la aada han mga butang nga iya gintatag-iya, bisan magkadiano hin kariko niya.” 16Niyan iginsumat ha ira ni Jesus ini nga pananglitan: “May usa ka tawo nga riko nga may-ada uma nga kinmuha hin damo nga abot. 17Naghunahuna hiya, ‘Waray ko na dapit nga hihimosan han ngatanan nga akon mga abot. Ano ba an akon bubuhaton? 18Amo ini an akon bubuhaton,’ nagsiring hiya ha iya la ngahaw, ‘gugub-on ko an akon mga kamalig ngan magtitindog ako hin mga darudako, diin akon hihimoson an akon mga abot ngan an ngatanan nga akon mga hiagi. 19Katapos, masiring ako ha akon ngahaw: palaran ka nga tawo! Naangkon mo na an ngatanan nga mag-upay nga mga butang, nga imo kinahanglan para hin damo nga katuigan. Pahuway na, kaon, inom, ngan paglipay na la!’ 20Kundi nagsiring ha iya an Dyos, ‘Lurong ka! Kukuhaon na ha imo an imo kinabuhi hini gud nga gab-i; niyan, hin-o man in mag-aangkon hini ngatanan nga mga butang nga imo gintirok para ha imo kalugaringon?’ ” 21Ngan gintapos ni Jesus hin pagsiring, “Masusugad hini adton mga nagtitirok hin mga manggad para la ha ira kalugaringon, kundi diri mga riko ha atubangan han Dyos.” 22Niyan nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Amo ini nga nasiring ako ha iyo: ayaw kamo kabaraka mahitungod han pagkaon nga iyo kinahanglan basi kamo mabuhi, o mahitungod han panapton nga kinahanglan han iyo lawas. 23Labaw pa ka importante an kinabuhi kay han pagkaon, ngan labaw pa ka importante an lawas kay han panapton. 24Tan-awa daw an mga uwak: diri hira nagtatanom o nag-aani; waray hira hirimosan nga mga payag o mga kamalig; gintutubongan man hira han Dyos! Labi kamo hin ka minahal kay han katamsihan! 25Hin-o man ha iyo in makakadugang hin pira ka tuig han iya kinabuhi pinaagi hin pagkinabaraka? 26Kon diri man kamo nakakahimo bisan han mga gudtiay nga butang, kay ano nga mababaraka kamo hiunong han iba nga mga butang? 27Tan-awa daw niyo kon inuunan-o an pagtubo han mga bukad ha kapatagan: diri hira nagkakabubudlay o naghahablon para ha ira ngahaw, kundi susumatan ko kamo nga bisan pa ngani hi Solomon, ha butnga han iya karikohan, waray mga panapton nga sugad kamagtahom han usa hini nga mga bukad ha kapatagan. 28An Dyos an nagpapanapton han mga banwa nga buhi yana nga adlaw, pagkabuwas waray na, sinusunog na ha hudno. Asay pa ba kamo nga diri kamo pagpapanaptonan niya? Pagkagutiay han iyo pagtoo! 29Sanglit ayaw kamo pagpinangarit, nga dayuday la nababaraka hiunong han iyo kakaonon ngan iimnom. 30(Kay dayuday la nababaraka hini ngatanan nga mga butang an mga diri dyosnon hini nga kalibutan.) Maaram an iyo Amay nga kinahanglan niyo ini nga mga butang. 31Lugod unaha niyo hin pagbiling an Ginhadian, ngan tatagan kamo niya hini nga mga butang. 32“Ayaw kamo kahadlok, gutiay nga panon, kay nalilipay an Amay niyo hin paghatag ha iyo han Ginhadian. 33Ibaligya an ngatanan niyo nga mga garamiton, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas. Pag-arog kamo para ha iyo ngahaw hin mga supot nga diri nadudumog, ngan tiroka an iyo mga manggad didto ha langit, diin diri gud ini maiibanan, kay waray kawatan nga makakakuha hini nga manggad ngan waray tangkob nga makakakutkot ha ira. 34Kon hain an imo mga manggad dayuday aadto man an imo kasingkasing. 35“Pag-andam dayuday kamo han bisan ano nga maabot, nga daan hinugtan ha hawak an iyo mga panapton, ngan daan dinagkotan an iyo mga suga, 36sugad hin mga surugoon nga naghuhulat han ira agaron pagbalik tikang hin kombite han pagkasal. Aabrehan nira dayon an porta para ha iya, kon umabot ngan magtuktok hiya. 37Palaran adton mga surugoon nga hiabtan han agaron nga nagmamata ngan andam han iya pagbalik! Susumatan ko kamo, magbabakos hiya, palilingkoron niya hira ha pangaraonan, ngan pagdudurotan hira. 38Palaran hira kon hiabtan hira nga andam, bisan kon umabot hiya ha katutnga, o ha kaagahon na! 39Ngan tigamni ini: kon maaram la an tagbalay han takna han pag-abot han kawatan, diri gud hiya matugot nga sudlon an iya balay. 40Ngan pag-andam man liwat kamo, kay maabot an Anak han Tawo ha takna nga diri niyo ginpapamulat hiya.” 41Nagsiring hi Pedro, “Ginoo, iginsusumat mo ba ini nga pananglitan para la ha amon, o para ba ini han ngatanan?” 42Binmaton an Ginoo, “Hin-o man ngay-an an matinumanon ngan may-ada aram nga surugoon? Amo hiya an tataporan han iya agaron pagdumara han panimalay ngan paghatag ha iba nga mga surugoon han ira bahin han pagkaon, ha igo nga panahon. 43Palaran adto nga surugoon nga hiabtan han iya agaron ha iya pagbalik, nga nagbubuhat hini! 44Susumatan ko kamo hin tinuod, itatapod han agaron hadto nga surugoon an ngatanan nga iya mga manggad. 45Kundi kon sumiring ha iya ngahaw adto nga surugoon, ‘Maiha pa bumalik an akon agaron,’ ngan magtikang hiya pagpinanlatob han iba nga surugoon nga kalalaken-an ug kababayen-an, ngan pagkinaon, pag-ininom, ngan paghinubog, 46niyan maoli an agaron ha adlaw nga diri hiya ginpapamulat han surugoon, ngan ha takna nga diri niya hinbabaroan. Pagkakastigohon hiya han iya agaron, ngan paaangbiton hiya han sirot han mga diri magsinugtanon. 47“An surugoon nga maaram han karuyag igpabuhat ha iya han iya agaron, kundi diri nag-aandam ngan diri nagbubuhat han karuyag han iya agaron, pagkakastigohon hin damo nga paglatob; 48kundi an surugoon nga diri maaram han karuyag han iya agaron, ngan nagbubuhat hin butang nga angay hin paglatob, pagkakastigohon hin diri damo nga paglatob. An tawo nga gintagan hin damo aaroan hin damo; ngan an tawo nga gintagan hin darudamo aaroan liwat hin darudamo. 49“Kinmanhi ako hin pagsunog han tuna; karuyag ko unta nga magdilaab na ini! 50May-ada bunyag nga akon kakarawaton nga diri ako mahimumutang tubtob nga matapos ini! 51Naghunahuna ba kamo nga kinmanhi ako hin pagdara hin kalinaw nganhi ha kalibutan? Susumatan ko kamo, diri an kalinaw, kundi an pagkabahinbahin. 52Tikang yana, mababahin in panimalay nga may lima nga mga sakop, an tulo kontra han duha, ug an duha kontra han tulo. 53Makontra an mga amay han ira mga anak nga kalalaken-an, ngan an mga anak nga kalalaken-an makontra han ira mga amay; makontra an mga iroy han ira mga anak nga kababayen-an, ngan an mga anak nga kababayen-an makontra han ira mga iroy; makontra an ugangan nga kababayen-an han ira umagad nga kababayen-an, ngan an umagad nga kababayen-an makontra han ira ugangan nga kababayen-an.” 54Nagsiring liwat hi Jesus ngadto han mga tawo, “Kon nakita kamo hin dampog nga tikang ha katundan, nasiring kamo dayon, ‘Mauran gud ada,’ ngan nauran manggud. 55Ngan kon naabat kamo nga nahangin an timog, nasiring kamo, ‘Magmamapaso ada,’ ngan nagmamapaso manggud. 56Mga salingkapaw! Nakita la kamo han tuna ngan han langit, ngan nababaro kamo han panahon; kay ano man nga diri kamo nakakahubad han kahulogan hini yana nga panahon? 57“Kay ano nga diri man kamo magtirutimbang kon ano an angay buhaton? 58Kon igsumbong ka hin usa ka tawo, ngan dad-on ka ha hukmanan, talingohaa pakighusay ha iya samtang aada pa kamo ha dalan, basi diri ka danason niya ha atubangan han maghurukom, ngan itubyan ka han maghurukom ngadto han polis, ngan prisohon ka han polis. 59Susumatan ko kamo, diri ka makakagawas didto, tubtob nga kabaydan mo an multa han kataposan mo nga sintabo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\